E-zahtevek Imenik zaposlenih Seznam pooblaščenih oseb Predpisi Katalog informacij javnega značaja Cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja

Natisni Nazaj na seznam

01.08.2019 POSKRBIMO ZA UREDITEV VEGETACIJE OB CESTAH IN S TEM PRISPEVAJMO K VEČJI VARNOSTI UDELEŽENCEV V PROMETU

S ciljem zagotovitve čim večje varnosti udeležencev v prometu, želimo vse občane in občanke opozoriti na obvezno obrezovanje in vzdrževanje živih mej, grmičevja dreves in ostale vegetacije na površinah ob cesti tako, da sta zagotovljena preglednost ceste in prost profil ceste ter da je vidna in dostopna prometna signalizacija. Prav tako je potrebno obrezati vegetacijo ob pločnikih, saj le-ta velikokrat zaradi razraščenosti ovira varnost pešcev in drugih udeležencev v prometu.

V praksi to pomeni, da:

-     da je prepovedano postavljati ograje, zasaditi živo mejo, drevje, trte ali druge visoke nasade ali poljščine, ki bi ovirale preglednost cestišča,

-     zaradi preglednosti višina žive meje ne sme presegati višine 75 cm od nivoja vozišča,

-     morajo biti drevesa, ki rastejo ob omenjenih cestah, obrezana tako, da je prosta višina nad cesto najmanj 4,5 m,

-     mora biti po širini grmičevje ali drevje obrezano najmanj do zunanjega roba bankine.  

Glede na navedeno vse občane in občanke opozarjamo, da upoštevajo opozorilo in obrežejo žive meje in drugo vegetacijo na svojih površinah ob cestah in s tem zagotovijo prometno varnost. V prihodnjih mesecih bo Medobčinski inšpektorat izvajal nadzor nad ustreznostjo vzdrževanja vegetacije ob cestah.

  

 

Medobčinski inšpektorat in redarstvo

Galerija