E-zahtevek Imenik zaposlenih Seznam pooblaščenih oseb Predpisi Katalog informacij javnega značaja Cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja
Natisni Nazaj na seznam

01.08.2019 Javni poziv - Subvencioniranje rekonstrukcije in gradnje stanovanj mladim investitorjem na območju Občine Trebnje v letu 2019

Na podlagi 8. člena Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 29/14 in 65/14-popr. in Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2019 (Uradni list RS, št. 32/19) objavlja Občina Trebnje naslednji

JAVNI POZIV

Subvencioniranje rekonstrukcije in gradnje stanovanj mladim investitorjem na območju Občine Trebnje v letu 2019

 

1. PREDMET POZIVA

 

Predmet poziva je sofinanciranje rekonstrukcije in gradnje stanovanj mladim, ki želijo samostojno rešiti svojo stanovanjsko problematiko. Upravičenci morajo po obnovi oziroma izgradnji zagotoviti zasedenost kapacitete z lastnim bivanjem.

 

2. UPRAVIČENCI

Upravičenci do javnih sredstev, predvidenih s tem pozivom, so mladi, ki prvič rešujejo svojo stanovanjsko problematiko bodisi z novogradnjo, bodisi z rekonstrukcijo obstoječega objekta na območju Občine Trebnje (v nadaljevanju: prosilci).

 

Za mladega prosilca, predvidenega s tem pozivom, se šteje vsak investitor, ki na dan objave poziva še ni dopolnil 35 let in ne prebiva v lastni bivalni enoti.

 

Pod prvo reševanje stanovanjske problematike se razume gradnja oziroma rekonstrukcija stavbe, z namenom selitve v samostojno bivalno enoto.

 

Prosilci bodo obravnavani po načelu časovne prioritete (prednost imajo prej vložene vloge). Upravičenost do subvencioniranja obnove objektov bo ugotavljala tričlanska komisija, ki jo bo imenoval župan s sklepom.

 

3. VIŠINA RAZPOLOŽLJIVIH SREDSTEV

Sredstva za subvencije za leto 2019 v višini 15.000 EUR so zagotovljena v poračunu  Občine Trebnje na proračunski postavki 16017 – Podpora mladim in mladim družinam, ki prvič rešujejo stanovanjsko vprašanje, konto 41199906 – drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom.

 

Sredstva so namenjena pospeševanju reševanja stanovanjske problematike mladih, predvsem tistih, ki želijo samostojno rešiti svoj stanovanjski problem z gradnjo ali z rekonstrukcijo obstoječega objekta.

 

4. DELEŽI SUBVENCIONIRANJA

Občina se zavezuje, da bo sofinancirala rekonstrukcijo in gradnjo stanovanj v višini 1.000 EUR na posamezno enoto. V primeru mlade družine (oba starša sta na dan objave javnega poziva mlajša od 35 let) se subvencija poveča za 250 EUR za vsakega otroka, ki na dan objave javnega poziva še ni dopolnil 6 let, vendar največ do višine 1.500 EUR. Subvencije bodo prosilcem na voljo do porabe proračunskih sredstev.

 

5. POGOJI SUBVENCIONIRANJA

Pogoji pridobitve sredstev so naslednji:

 

-          starost prosilca na dan objave javnega poziva pod 35 let,

-          veljavno gradbeno dovoljenje za stanovanjsko stavbo, ki na dan oddaje vloge ni starejše od 12 mesecev,

-          plačan komunalni prispevek ali sklenjena pogodba o obročnem plačilu komunalnega prispevka (na obrazcu št. 3),

-          podpisana izjava prosilca, s katero zatrjuje, da gre za reševanje njegove stanovanjske problematike (na obrazcu št. 1),

-          podpisana izjava prosilca, s katero sprejema obveznost, da bo gradnjo oz. rekonstrukcijo dokončal v roku treh let od datuma nakazila dodeljenih sredstev in Občini Trebnje posredoval obvestilo s predloženimi dokazili o dokončanju gradnje oz. rekonstrukcije (na obrazcu št. 4),

-          podpisana izjava prosilca, s katero sprejema obveznost, da se bo po končani gradnji v roku enega meseca preselil v rekonstruirano oz. novo zgrajeno stanovanje in prijavil stalno bivališče na naslovu stanovanjske gradnje, za katero je prejel subvencijo in o tem pisno obvestil Občino Trebnje (na obrazcu št. 5),

-          prosilec mora izkazati začetek rekonstrukcije oziroma gradnje tako, da ob prijavi na javni poziv predloži ustrezna dokazila (npr. fotografija gradbišča z gradbiščno tablo in izkopom gradbene jame, fotografija začete rekonstrukcije obstoječe stavbe, predložitev sklenjene pogodbe z izvajalcem del, ipd.),

-          podpisana izjava prosilca, s katero sprejema obveznost, da bo  v bivalni enoti (stanovanju/hiši), za katero je prejel subvencijo, prebival  sam ali z družino neprekinjeno najmanj tri leta od datuma vselitve (na obrazcu št. 6).

 

Prosilec končano gradnjo izkaže:

-          z uporabnim dovoljenjem, ki ga je pridobil za bivalno enoto v skladu s predpisi, ki urejajo gradnjo ali

-          z izjavo nadzornika gradnje, da so končana vsa dela, potrebna za uporabo bivalne enote.

Navedena dokazila o končani gradnji je prosilec dolžan posredovati Občini Trebnje v roku treh let od nakazila dodeljene subvencije, kar prosilec sprejema s podpisom izjave na obrazcu 2.

 

V primeru spremembe področne zakonodaje, ki se bo morebiti nanašala na termin »končana gradnja«, se bo upoštevala spremenjena zakonodaja.

 

V primeru, da prosilec ne zadosti pogojem subvencioniranja, mora vrniti dodeljena sredstva s pripadajočimi zamudnimi obrestmi za obdobje od dneva nakazila dalje. Resničnost izjav prosilca in izpolnjevanje razpisnih pogojev ter predložene dokumentacije in dokončane gradnje oz. rekonstrukcije se bo preverilo na terenu s strani tričlanske komisije.

 

6. VSEBINA VLOGE

Prosilec mora dostaviti naslednje dokumente:

-          prijavo na obrazcu št. 1,

-          kopijo veljavnega gradbenega dovoljenja,

-          izjava o plačanem komunalnem prispevku ali sklenitvi pogodbe o   obročnem plačilu komunalnega prispevka na obrazcu št. 3,

-          kopijo osebnega dokumenta in kopijo osebnega dokumenta zakonca/partnerja (če ta obstoja) ter podpisano izjavo obeh, da dovoljujeta obdelavo osebnih podatkov za potrebe javnega poziva na obrazcu št. 8,

-          podatke o otrocih, ki na dan objave javnega poziva še niso dopolnili 6 let na obrazcu št. 2,

-          podpisano izjavo o roku dokončanja gradnje oz. rekonstrukcije na obrazcu št. 4,

-          podpisano izjavo o roku preselitve in prijavi stalnega prebivališča na obrazcu št. 5,

-          podpisano izjavo o bivanju v novi stanovanjski enoti na obrazcu št. 6,

-          fotografije začete gradnje (fotografija gradbiščne table na terenu in izvedenega izkopa gradbene jame oz. fotografije začete rekonstrukcije),

-          podatke o banki in številki TRR za nakazilo sredstev na obrazcu št. 7.

Prosilec mora vložiti popolno vlogo z vsemi zahtevanimi obrazci in prilogami. Razpisna dokumentacija bo od dneva objave javnega poziva na razpolago na spletni strani Občine Trebnje pod rubriko Javni razpisi.

 

7. ROK IN NAČIN PRIJAVE

Zainteresirani prosilci lahko oddajo vlogo za subvencioniranje do porabe sredstev oziroma najkasneje do 30. 10. 2019.

 

Prijave na javni poziv za dodelitev sredstev morajo zainteresirani prosilci poslati v zaprtih ovojnicah na naslov Občina Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje s pripisom »Prijava na javni poziv za subvencioniranje rekonstrukcije in gradnje novih stanovanj mladim investitorjem v letu 2019«. Na zaprti ovojnici mora biti na zadnji strani naveden polni naslov prijavitelja.

 

8. POSTOPEK OBRAVNAVE VLOG IN OBVEŠČANJE O IZIDU POZIVA

Vse pravočasno prejete vloge bo obravnavala tričlanska komisija, ki jo bo imenoval župan, ob upoštevanju časovne prioritete glede na datum prejema vlog. Odpiranje vlog ni javno. Upoštevale se bodo samo vloge, ki bodo oddane na razpisnem obrazcu in bodo oddane najkasneje 30.10.2019.

 

Če vloga ob vložitvi ni popolna, se prosilca pozove, naj vlogo v roku največ 5 dni dopolni. Če tega ne stori, oziroma je vloga kljub dopolnitvi še vedno nepopolna, se vloga s sklepom zavrže.

 

Seznam upravičencev za dodelitev subvencije pripravi komisija najkasneje v roku 15 dni od obravnave vlog in ga posreduje direktorju občinske uprave.

 

Direktor občinske uprave na podlagi seznama izda odločbo o dodelitvi subvencije za posameznega upravičenca. Zoper odločbo je možna pritožba pri županu. Odločitev župana je dokončna.

 

Nakazilo odobrenih sredstev subvencije se izvede na osebni račun upravičenca 15. dan po dokončnosti odločbe.

 

Sredstva se dodelijo v skladu z navodili javnega poziva, in sicer v skladu z načelom časovne prioritete.

 

Občina Trebnje lahko javni poziv po svoji prosti presoji brez kakršnihkoli posledic razveljavi ali razdeli le določen del razpoložljivih sredstev.

 

9. DODATNE INFORMACIJE

Kontaktna oseba za dodatne informacije v zvezi z razpisom je Irena Žužek, telefon 07 34 81 126, elektronski naslov: irena.zuzek@trebnje.si.

 

10. NADZOR NAD IZVAJANJEM

Namenska proračunska sredstva se lahko porabijo samo za namen, za katerega so dodeljena. Če komisija ugotovi, da so bila sredstva porabljena za drug namen ali da so bila dodeljena na podlagi neresničnih podatkov oz. je prejemnik prekršil določila javnega poziva, je občina upravičena zahtevati vračilo dodeljenih sredstev v enkratnem znesku. V teh primerih bo moral prejemnik vrniti sredstva s pripadajočimi zakonitimi zamudnimi obrestmi za obdobje od dneva nakazila dalje.

 

 

Številka: 410-131/2019

Datum: 30. 7. 2019

                                                                                                          Alojzij Kastelic

                                                                                                                ŽUPAN

Priponke