E-zahtevek Imenik zaposlenih Seznam pooblaščenih oseb Predpisi Katalog informacij javnega značaja Cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja
Natisni Nazaj na seznam

10.07.2019 SPREMEMBE IN DOPOLNITVE SKLEPA O ZAČETKU PRIPRAVE OPPN ZA OBMOČJE GOSPODARSKE CONE TREBNJE

Na podlagi 273. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) in 29. člena statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 29/14 in 65/14 – popr.)  župan Občine Trebnje sprejme

 

 

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE SKLEPA O ZAČETKU PRIPRAVE

OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA

ZA OBMOČJE GOSPODARSKE CONE TREBNJE – DNV-005 IG

 

 

1. člen

 

Spremeni se tekst 3. člena, ki se glasi:

»3. člen

(območje urejanja in obseg priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta)

 

Območje OPPN v velikosti ca 5,7 ha zajema zemljišča med avtocesto A2 Ljubljana – Obrežje na južni strani in regionalno cesto R1-215/1490 Grm – Trebnje na severni strani. Na vzhodni strani območje meji na obstoječe objekte skladišča lesnih izdelkov in travnike, oziroma na priključek na avto-cesto ter na zahodni strani meja so travniki ob regionalni cesti.

Obravnavano območje zajema parcele št.: 231/56-del, 231/57, 231/58-del, 231/59, 231/60, 231/61, 231/24-del, 231/25-del, 231/50-del, 168/16-del, 168/21, 168/22, 168/23, 168/24, 168/19, 168/20, 168/25, 168/13,-del, 1225/-del, 167/9, 167/7, 168/18, 168/8, 168/1, 168/10, 231/38, 231/34, 231/47, 231/31, vse k.o. Češnjevek. Zaradi predvidene gradnje cestne in druge infrastrukture, se v okviru OPPN, v delih poseže tudi na druge parcele – 231/36, 231/40, 167/3, 165/7, 167/6, 167/8, 159/7, 159/8, 165/8, 165/9, 231/62, 231/63, 231/64, vse k. o. Češnjevek.«

 

 2. člen

 

Spremeni se tekst 5. člena, ki se glasi:

» 5. člen

(roki za pripravo OPPN in njegovih posameznih faz)

 

 

Nosilec:

Faza:

Roki

 

 

 

 

1.

Izdelovalec

Izdelava idejne zasnove območja

35 dni

2.

Izdelovalec

Izdelava osnutka OPPN

35 dni

3.

Občina

Pridobivanje smernic in odločbe o CPVO

30 dni

4.

Izdelovalec

Usklajevanje smernic in izdelava dopolnjenega osnutka

45 dni

5.

Občina in izdelovalec

Javna razgrnitev in javna obravnava (tudi OS)

30 dni

6.

Izdelovalec in občina

Priprava stališč do pripomb

15 dni

7.

Izdelovalec

Izdelava predloga

25 dni

8.

Občina

Pridobivanje mnenj

30 dni

9.

Izdelovalec

Izdelava usklajenega predloga

20 dni

10.

Občina

Obravnava na OS in odborom - sprejem

(**)

11.

Izdelovalec

Izdelava končnega dokumenta

10 dni

12.

Občina

Objava v Uradnem listu

 

(**)Prilagoditev terminom zasedanja OS in odborov

 

3. člen

 

Spremeni se tekst drugega odstavka 7. člena (obveznosti financiranja), ki se glasi:

»Naročnik OPPN: GOLIA, d.o.o., Praproče 9, 8210 Trebnje.»

 

 4. člen

(uveljavitev sklepa)

 

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Objavi se na spletni strani Občine Trebnje.

 

Številka: 007-10/2015-3

Trebnje,  9. 7. 2019

       Župan

Občine Trebnje:

Alojzij KASTELIC

Priponke