E-zahtevek Imenik zaposlenih Seznam pooblaščenih oseb Predpisi Katalog informacij javnega značaja Cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja

Natisni Nazaj na seznam

09.07.2019 OBJAVA PROSTEGA DELOVNEGA MESTA ZA DOLOČEN ČAS - SVETOVALEC

Številka: 110-15/2019-4

Datum: 5. 7. 2019

 

Na podlagi 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16, 15/17 – odl. US in 22/19 – ZPosS; v nadaljnjem besedilu: ZDR-1)

Občina Trebnje

javno objavlja prosto delovno mesto za določen čas

SVETOVALEC v Občinski upravi Občine Trebnje,

 

organizirano izven sistemizacije pod DM št. D2 kataloga delovnih mest kot priloge Pravilnika o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v Občinski upravi Občine Trebnje, št. 007-22/2013-6 z dne 16. 10. 2013 ter spremembe in dopolnitve, št. 007-22/2013-10 z dne 28. 3. 2014, št. 007-22/2013-14 z dne 6. 11. 2014, št. 007-22/2013-20 z dne 20. 4. 2015, št. 007-22/2013-24 z dne 3. 6. 2015, št. 007-22/2013-26 z dne 24. 8. 2015, št. 007-22/2013-30 z dne 21. 9. 2015, št. 007-22/2013-33 z dne 16. 2. 2016, št. 007-22/2013-48 z dne 28. 3. 2017, št. 007-22/2013-55 z dne 25. 9. 2017, št. 007-22/2013-59 z dne 29. 12. 2017, št. 007-22/2013-71 z dne 5. 6. 2018, št. 007-22/2013-74 z dne 8. 8. 2018, št. 007-22/2013-78 z dne 8. 1. 2019 in št. 007-22/2013-81 z dne 29. 5. 2019.

 

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

 

1. stopnja izobrazbe: VII/1:

najmanj specializacija po višješolski izobrazbi (prejšnja) ali

najmanj visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja) ali

najmanj visokošolska strokovna izobrazba ali

najmanj visokošolska univerzitetna izobrazba,

 

2. smer izobrazbe: družboslovna smer ali področje kmetijstva, agronomije, veterine ali poslovna in upravna smer ali ekonomska,

 

3. delovne izkušnje: sedem (7) mesecev,

 

4. funkcionalna znanja: uporaba računalniških programov.

 

Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja strokovne izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali drugem delodajalcu. Za delovne izkušnje se štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih je javni uslužbenec pridobil z opravljanjem del na delovnem mestu, za katero se zahteva za eno stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja izobrazbe. Delovne izkušnje se dokazujejo z verodostojnimi listinami, iz katerih sta razvidna čas opravljanja dela in stopnja izobrazbe.

 

Naloge, ki se opravljajo na razpisanem delovnem mestu, so:

-       samostojno oblikovanje zahtevnih gradiv povezanih s področjem izobraževanja, športa, kulture, zdravstvenega in socialnega varstva, podjetništva, gospodarstva, kmetijstva in delovanja javnih služb,

-       pomoč pri pripravi osnutkov predpisov in drugih zahtevnejših gradiv,

-       zbiranje, urejanje in priprava podatkov za oblikovanje zahtevnih gradiv,

-       vodenje in odločanje v zahtevnih upravnih postopkih na I. stopnji,

-       spremljanje investicij in javnih razpisov s področja oddelka,

-       opravlja druge naloge, podobne ali iste stopnje zahtevnosti in ustrezajo njegovi strokovni usposobljenosti, ki jih odredi župan ali direktor občinske uprave in sodijo pod področje oddelka v katerem je delovno mesto sistemizirano. Za svoje delo je neposredno odgovoren vodji oddelka, direktorju občinske uprave in županu.

 

Vse opisane naloge na delovnem mestu lahko opravljajo invalidi in uslužbenci z omejeno delovno zmožnostjo.

 

Kandidati svojo prijavo oddajo na posebnem obrazcu – »vloga za zaposlitev«, ki je objavljen na spletni strani Občine Trebnje.

 

Prijava kandidata na razpisano prosto delovno mesto mora vsebovati:

  1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede izobrazbe in smeri izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja izobrazbe in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena;
  1. opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj;
  1. izjavo, da ste državljan RS, da niste bili pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da niste bil obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev in izjavo, da zoper vas ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti;
  1. izjavo o izpolnjevanju drugih pogojev za zasedbo delovnega mesta.

 

Prijava naj vsebuje tudi kratek življenjepis, kandidat v njej poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.

Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati, ki poznajo področje delovanja občinske uprave, zlasti na področju nalog, ki se opravljajo na razpisanem delovnem mestu, zato naj pri opisu delovnih izkušenj navedeno posebej izpostavijo.

Izbrani kandidat bo opravljal delo na delovnem mestu: zaporedna št. D2 - SVETOVALEC. Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za določen čas enega (1) leta, z možnostjo podaljšanja, s polnim delovnim časom. Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Občine Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje.

Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo »za prosto delovno mesto SVETOVALEC, zaporedna št. D2« na naslov: Občina Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje, in sicer v roku petnajst (15) dni po objavi na spletni strani Občine Trebnje: www.trebnje.si oziroma na spletni strani Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: obcina.trebnje@trebnje.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

 

Kandidati bodo o neizbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 30 dni po sklenitvi pogodbe o zaposlitvi z izbranim kandidatom.

 

Informacije o izvedbi javne objave in delovnem področju: Gorazd Koračin, tel. št. 07 34 81 100.

 

Opomba: Uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

 

 

 

 

Alojzij Kastelic

ŽUPAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vložiti:

-       v spis

 

Objaviti:

-       spletna stran Občine Trebnje

-       spletna stran Zavoda RS za zaposlovanje

Priponke