E-zahtevek Imenik zaposlenih Seznam pooblaščenih oseb Predpisi Katalog informacij javnega značaja Cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja

Natisni Nazaj na seznam

20.06.2019 Objava prostega delovnega mesta - SVETOVALEC PRIPRAVNIK

Na podlagi 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16, 15/17 – odl. US in 22/19 – ZPosS) Občina Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje, javno objavlja prosto delovno mesto za določen čas

 

SVETOVALEC – PRIPRAVNIK

 

v Občinski upravi Občine Trebnje, organizirano izven sistemizacije pod DM št. P3 kataloga delovnih mest kot priloge Pravilnika o spremembah in dopolnitvah pravilnika o notranji organizacijo in sistemizaciji delovnih mest v Občinski upravi Občine Trebnje, št. 007-22/2013-6 z dne 16. 10. 2013 ter spremembe in dopolnitve, št. 007-22/2013-10 z dne 28. 3. 2014, št. 007-22/2013-14 z dne 6. 11. 2014, št. 007-22/2013-20 z dne 20. 4. 2015, št. 007-22/2013-24 z dne 3. 6. 2015, št. 007-22/2013-26 z dne 24. 8. 2015, št. 007-22/2013-30 z dne 21. 9. 2015, št. 007-22/2013-33 z dne 16. 2. 2016, št. 007-22/2013-48 z dne 28. 3. 2017, št. 007-22/2013-55 z dne 25. 9. 2017, št. 007-22/2013-59 z dne 29. 12. 2017, št. 007-22/2013-71 z dne 5. 6. 2018, št. 007-22/2013-74 z dne 8. 8. 2018, št. 007-22/2013-78 z dne 8. 1. 2019 in št. 007-22/2013-81 z dne 19. 5. 2019.

 

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

-       najmanj specializacija po višješolski izobrazbi (prejšnja) ali

-       najmanj visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja) ali

-       najmanj visokošolska strokovna izobrazba (prva bolonjska stopnja) ali

-       najmanj visokošolska univerzitetna izobrazba (prva bolonjska stopnja) in

-       državljanstvo Republike Slovenije in

-       ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev in

-       zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in

-       poznavanje uporabe računalniških programov.

 

Naloge delovnega mesta:

Pripravnik:

-       sodeluje in se usposablja za pripravo predpisov in drugih zahtevnih gradiv;

-       sodeluje in se usposablja za samostojno oblikovanje zahtevnih gradiv s področja splošnih zadev;

-       sodeluje in se usposablja za izvedbo postopkov, pripravo gradiv in vodenja potrebnih evidenc;

-       sodeluje pri spremljanju zakonodaje.

 

Delovno področje:


Izvajanje individualnega programa pripravnika, ki ga pripravi mentor, priprava na samostojno delo, opravljanje drugih nalog po nalogu mentorja.


Poznavanje področja dela kandidatov se bo presojala na podlagi priloženih dokazil in razgovora z njimi ter s pomočjo morebitnih drugih metod preverjanja primernosti kandidatov.

 

Kandidati svojo prijavo oddajo na posebnem obrazcu – »vloga za zaposlitev«, ki je objavljen na spletni strani Občine Trebnje.

 

Prijava kandidata na razpisano prosto delovno mesto mora vsebovati:

-       pisno izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane stopnje izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena

-       pisno izjavo, da prvič sklepa delovno razmerje;

-       pisno izjavo, da je državljan Republike Slovenije;

-       pisno izjavo, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;

-       pisno izjavo, da zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti;

-       pisno izjavo o izpolnjevanju drugih pogojev za zasedbo delovnega mesta;

-       pisno izjavo, da za namen tega postopka dovoljuje Občini Trebnje pridobitev podatkov iz uradne evidence.

 

Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.

 

Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za določen čas desetih (10) mesecev, s polnim delovnim časom. Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Občine Trebnje.

 
Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »prijava na prosto delovno mesto svetovalec – pripravnik« na naslov: Občina Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje, in sicer v roku treh (3) delovnih dni po objavi na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje ter na spletni strani Občine Trebnje.


Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: obcina.trebnje@trebnje.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.


Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v tridesetih (30) dneh po opravljeni izbiri.

 

Informacije o razpisanem delovnem mestu so na voljo pri direktorju občinske uprave, Janezu Pircu, telefonska številka: 07 348 11 00.

 

Opomba: V besedilu uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

 

 

 

 

Številka: 110-11/2019-4

Datum: 19. 6. 2019

Alojzij Kastelic

ŽUPAN

Priponke