E-zahtevek Imenik zaposlenih Seznam pooblaščenih oseb Predpisi Katalog informacij javnega značaja Cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja

Natisni Nazaj na seznam

28.05.2019 JAVNI POZIV ZA SOFINANCIRANJE ORGANIZACIJE IN IZVEDBE KULINARIČNIH DRUŽABNIH DOGODKOV V LETU 2019

Na podlagi Odloka o proračunu občine Trebnje za leto 2019 (Uradni list RS, št. 32/19), Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 71/1713/18 – ZJF-H, 83/18 in 19/19), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16) ter 8. in 29. člena Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 29/14 in 65/14) Občina Trebnje objavlja

 

 

JAVNI POZIV

ZA SOFINANCIRANJE ORGANIZACIJE IN IZVEDBE KULINARIČNIH DRUŽABNIH DOGODKOV V LETU 2019

 

PREDMET JAVNEGA POZIVA

Predmet javnega poziva je sofinanciranje organizacije in izvedbe kulinaričnih družabnih dogodkov v letu 2019 (v nadaljevanju: dogodek).

 

UPRAVIČENCI

Upravičenci do sredstev so pravne osebe in društva, s sedežem na območju občine Trebnje, ki delujejo na področju gostinstva, turizma ali športa.

 

OKVIRNA VREDNOST

Okvirna vrednost razpisanih sredstev za sofinanciranje dogodkov je 4.000 EUR. V primeru, ko med proračunskim letom občinski svet spremeni proračun, se naročnik in upravičenec z aneksom dogovorita za spremembo pogodbenih nalog oziroma za spremembo dinamike plačil.

 

POGOJI ZA PRIDOBITEV SREDSTEV

Kandidirajo lahko upravičenci, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

-     dogodek organizirajo tako, da omogočajo predstavitev ponudnikov hrane in pijače z območja občine Trebnje in širšega dolenjskega območja in jim zagotovijo primeren prostor za predstavitev na dogodku (v času med 15:00 in 21:00),

-     pridobijo najmanj 5 različnih ponudnikov hrane in pijače na posamezni dogodek,

-     izvedejo najmanj 5 dogodkov v letu 2019,

-     predložijo podrobno finančno ovrednoten plan in program organizacije dogodkov,

-     tekom izvedbe dogodkov in pri drugih trženjskih aktivnostih skrbijo za promocijo in prepoznavnost Občine Trebnje kot sofinancerja (objava na spletni strani projekta, omemba Občine v člankih, intervjujih v povezavi z dogodki itd.)

 

MERILA IN KRITERIJI ZA IZBOR

Merila in kriteriji za izbor najboljšega ponudnika so sestavni del razpisne dokumentacije.

 

VIŠINA SOFINANCIRANJA

Višina finančne pomoči je do 60% upravičenih stroškov (stroški organizacije in izvedbe dogodkov) oziroma največ 4.000 EUR.

 

KORIŠČENJE SREDSTEV

Koriščenje sredstev je mogoče v skladu s sklenjeno pogodbo, na podlagi oddanega e-zahtevka za izplačilo finančnih sredstev ter priloženih dokazil o plačilu stroškov organizacije in izvedbe dogodkov.

 

ROK IZVEDBE

Dogodki morajo biti izvedeni v letu 2019. Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2019, v skladu s predpisi, ki urejajo porabo proračunskih sredstev

 

VSEBINA PRIJAVE

Prijava na javni poziv mora biti izdelana na prijavnem obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. Tako izdelana prijava bo obravnavana kot popolna.

 

ROK ZA ODDAJO PRIJAV IN NAČIN ODDAJE

Prijave, izpolnjene na prijavnem obrazcu razpisne dokumentacije morajo prispeti najkasneje do 30. maja 2019 na naslov: Občina Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje, s pripisom: »Ne odpiraj – JAVNI POZIV – Organizacija in izvedba kulinaričnih družabnih dogodkov v letu 2019«.

 

IZID JAVNEGA POZIVA

Prijave bo obravnavala komisija, ki jo imenuje župan. O dodelitvi sredstev po tem javnem pozivu odloča na predlog komisije župan s sklepom. Medsebojne obveznosti med Občino Trebnje in upravičencem se uredijo s pogodbo.

 

DODATNE INFORMACIJE IN RAZPISNA DOKUMENTACIJA

Razpisna dokumentacija je upravičencem na voljo na spletni strani www.trebnje.si, in v sprejemni pisarni Občine Trebnje. Vse dodatne informacije v zvezi z javnim pozivom lahko zainteresirani dobijo v prostorih Občine Trebnje, Oddelku za družbene in gospodarske dejavnosti, II. nadstropje, pisarna št. 25, na e-naslovu: obcina.trebnje@trebnje.si ali na tel.: 07 / 34 81 124.

 

 

Številka: 410-19/2018

Datum: 28. 5. 2019

 

Alojzij Kastelic

ŽUPAN

Priponke