E-zahtevek Imenik zaposlenih Seznam pooblaščenih oseb Predpisi Katalog informacij javnega značaja Cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja

Natisni Nazaj na seznam

06.12.2018 JAVNI POZIV ZA IMENOVANJE PREDSTAVNIKOV OBČINSKEGA SVETA V KOMISIJO ZA MLADINSKA VPRAŠANJA

Številka:          032-3/2018 -

Datum:            6. 12. 2018

 

Članicam in članom Občinskega sveta

Občine Trebnje, političnim strankam

v Občinskem svetu Občine Trebnje

in Trebanjskemu mladinskemu svetu

 

 

ZADEVA:

 POZIV ZA IMENOVANJE PREDSTAVNIKOV OBČINSKEGA SVETA V KOMISIJO ZA MLADINSKA VPRAŠANJA

 

 

Članice in člane Občinskega sveta Občine Trebnje ter politične stranke v Občinskem svetu Občine Trebnje pozivamo, da posredujete predloge za

  • Imenovanje dveh predstavnikov izmed članov občinskega sveta v Komisijo za mladinska vprašanja, in sicer najkasneje do srede, 12. decembra 2018, do 12. ure.

 

Odlok o mladini Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 87/13) v 13. členu določa, da se za celovito obravnavo mladine in mladinskega sektorja v občini ustanovi Komisija za mladinska vprašanja.

Komisijo za mladinska vprašanja s sklepom imenuje župan. Komisijo sestavljata dva (2) člana občinskega sveta, ki ju predlaga občinski svet, štirje (4) predstavniki mladih, ki jih predlaga Mladinski svet in en (1) predstavnik občinske uprave, ki ga predlaga direktor.

 

V pisnem predlogu za člana komisije mora predlagatelj posredovati naslednje podatke o kandidatu:

  1. ime in priimek kandidata
  2. podatke o prebivališču
  3. podatki o izobrazbi
  4. podatki o zaposlitvi
  5. soglasje kandidata k predlogu kandidature.

 

Predloge za Komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja lahko prinesete osebno v glavno pisarno Občine Trebnje, Goliev trg 5, Trebnje, ali jih pošljete po e-pošti na naslov: obcina.trebnje@trebnje.si.

 

Članice in člane Občinskega sveta Občine Trebnje ter politične stranke pozivamo, da predlagajo predstavnika/e, ki bo zastopal interese Občine Trebnje in bo vzpostavil ter zagotavljal dobro komunikacijo med Komisijo za mladinska vprašanja in Občino Trebnje.

Trebanjski mladinski svet pozivamo, da predlaga predstavnike, ki bodo vzpostavili ter zagotavljali dobro komunikacijo med Komisijo ter Občino Trebnje.

 

S spoštovanjem!

 

 

dr. Jože Korbar, l. r.

predsednik

 

 

 

 

Poslano:

-    naslovnikom po e-pošti

 

Objaviti:

-    spletna stran Občine Trebnje

 

Vložiti:

-    v spis

 

Priloga:

-    soglasje kandidata/ke k predlogu za imenovanje

 

 

 

OBČINA TREBNJE

OBČINSKI SVET

KOMISIJA ZA MANDATNA VPRAŠANJA, VOLITVE IN IMENOVANJA

 

www.trebnje.si

E: obcina.trebnje@trebnje.si

Goliev trg 5, 8210 TREBNJE

T: 07 348 11 00

 

 

 

S O G L A S J E

 

k predlogu za imenovanje v

 

KOMISIJO ZA MLADINSKA VPRAŠANJA

 

 

Spodaj podpisani/a: ____________________________________________

(ime in priimek)

 

rojen/a: _____________________________________________________

(dan, mesec, leto)

 

s stalnim prebivališčem: ________________________________________

(kraj, ulica in hišna številka)

 

izobrazba:____________________________________________________

 

 

zaposlen/a na delovnem mestu: ___________________________________

 

 

 

soglašam z imenovanjem

 

za predstavnika/-co občinskega sveta v Komisijo za mladinska vprašanja

 

 

Spodaj podpisani/a hkrati v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov dovoljujem uporabo mojih osebnih podatkov v postopku odločanja Občinskega sveta Občine Trebnje in njegovih delovnih teles o imenovanju predstavnika občinskega sveta v Komisijo za mladinska vprašanja (vključno z objavo na spletni strani Občine Trebnje – gradivo za sejo Občinskega sveta Občine Trebnje).

 

Zavezujem se, da se bom, v primeru imenovanja, redno udeleževal sej Komisije za mladinska vprašanja.

 

 

 

V _________________, dne _____________

                              (kraj)                                            (datum)

                                                                                  ________________________

                                                                                              podpis kandidata/-tke

 

 

 

 

Podpisano soglasje h kandidaturi se lahko predloži najkasneje do seje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. Kasnejše vloge bodo obravnavane kot nepopolne (prepozno vložene) in kot take ne bodo upoštevane.

Priponke