E-zahtevek Imenik zaposlenih Seznam pooblaščenih oseb Predpisi Katalog informacij javnega značaja Cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja

Natisni Nazaj na seznam

06.12.2018 JAVNI POZIV ZA ČLANE NADZORNEGA ODBORA OBČINE

Številka:          032-13/2018 -

Datum:            6. 12. 2018

 

 

Članicam in članom Občinskega sveta

Občine Trebnje in političnim strankam

v Občinskem svetu Občine Trebnje

 

 

ZADEVA:

JAVNI POZIV ZA ČLANE NADZORNEGA ODBORA OBČINE

 

Komisija za mandatna vprašanja volitve in imenovanja posreduje javni poziv za predlaganje kandidatov za člane nadzornega odbora občine.

Pisne predloge za člane nadzornega odbora občine predlagatelji predložijo na priloženih obrazcih Komisiji za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, do vključno srede, 12. 12. 2018, do 12. ure na naslov: Občina Trebnje, KMVVI, Goliev trg 5, 8210 Trebnje ali na e-naslov: obcina.trebnje@trebnje.si.

Predlaganje kandidatov za nadzorni odbor občine

Skladno z določili 37. člena Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 29/14 in 65/14 - popr.) ima nadzorni odbor pet (5) članov. Zaradi zagotavljanja večje strokovnosti pri delu, je pri članih nadzornega odbora zaželena VII. stopnja izobrazbe in osem let delovnih izkušenj na javno finančno računovodskem področju.

Člane nadzornega odbora imenuje občinski svet izmed občanov najkasneje v 45 dneh po svoji prvi seji.

 

Člani nadzornega odbora ne morejo biti člani občinskega sveta, župan, podžupan, člani svetov krajevnih skupnosti, direktor občinske uprave, javni uslužbenci občinske uprave ter člani poslovodstev javnih zavodov, javnih podjetij in občinskih skladov ter drugih organizacij, ki so uporabniki občinskih proračunskih sredstev.

 

Članstvo v nadzornem odboru preneha z dnem razrešitve oziroma z dnem poteka mandata članom občinskega sveta, ki je nadzorni odbor imenoval. Za predčasno razrešitev člana nadzornega odbora se primerno uporabljajo razlogi za predčasno prenehanje mandata člana občinskega sveta. Razrešitev opravi občinski svet.

V pisnem predlogu za člane nadzornega odbora mora predlagatelj posredovati naslednje podatke o kandidatu:

  1. ime in priimek kandidata
  2. podatke o prebivališču
  3. podatki o izobrazbi
  4. podatki o zaposlitvi
  5. podatki o delovnih izkušnjah na javno finančno računovodskem področju
  6. soglasje kandidata k predlogu kandidature.

 

 

S spoštovanjem!

 

 

dr. Jože Korbar, l. r.

predsednik

 

 

 

Poslano:

-    naslovnikom po e-pošti

 

Objaviti:

-    spletna stran Občine Trebnje

 

Vložiti:

-    v spis

 

Priloga:

-    soglasje kandidata/ke k predlogu za imenovanje

 

 

 

 

 

OBČINA TREBNJE

OBČINSKI SVET

KOMISIJA ZA MANDATNA VPRAŠANJA, VOLITVE IN IMENOVANJA

 

www.trebnje.si

E: obcina.trebnje@trebnje.si

Goliev trg 5, 8210 TREBNJE

T: 07 348 11 00

 

 

S O G L A S J E

 

k predlogu za imenovanje v

 

NADZORNI ODBOR

 

 

Spodaj podpisani/a: ___________________________________________

(ime in priimek)

 

rojen/a: _____________________________________________________

(dan, mesec, leto)

 

s stalnim prebivališčem: _______________________________________

(kraj, ulica in hišna številka)

 

stopnja izobrazbe:___________________________________________________

 

 

zaposlen/a na delovnem mestu: __________________________________

 

 

število let delovnih izkušenj na javno finančno računovodskem področju:

 

___________________________________________________________

 

soglašam z imenovanjem

 

za člana Nadzornega odbora Občine Trebnje

 

Spodaj podpisani/a hkrati v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov dovoljujem uporabo mojih osebnih podatkov v postopku odločanja Občinskega sveta Občine Trebnje in njegovih delovnih teles o imenovanju v Nadzorni odbor Občine Trebnje (vključno z objavo na spletni strani Občine Trebnje – gradivo za sejo Občinskega sveta Občine Trebnje).

 

Zavezujem se, da se bom, v primeru imenovanja, redno udeleževal sej Nadzornega odbora Občine Trebnje.

 

 

V _______________, dne _____________

                              (kraj)                                            (datum)

                                                                                  ________________________

                                                                                              podpis kandidata/-tke

 

 

 

Podpisano soglasje h kandidaturi se lahko predloži najkasneje do seje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. Kasnejše vloge bodo obravnavane kot nepopolne (prepozno vložene) in kot take ne bodo upoštevane.

Priponke