E-zahtevek Imenik zaposlenih Seznam pooblaščenih oseb Predpisi Katalog informacij javnega značaja Cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja

Natisni Nazaj na seznam

06.12.2018 POZIV ZA IMENOVANJE UREDNIŠKEGA SVETA GLASILA OBČANOV

Številka:          032-3/2018 -

Datum:            6. 12. 2018

 

Članicam in članom Občinskega sveta

Občine Trebnje in političnim strankam

v Občinskem svetu Občine Trebnje

 

 

ZADEVA:

 POZIV ZA IMENOVANJE UREDNIŠKEGA SVETA

 

Članice in člane Občinskega sveta Občine Trebnje ter politične stranke v Občinskem svetu Občine Trebnje pozivamo, da posredujete predloge za

imenovanje članov uredniškega sveta Glasila Občanov, ki jih imenujejo politične stranke in samostojno izvoljeni svetniki zastopani v občinskem svetu, in sicer najkasneje do srede, 12. decembra 2018, do 12. ure.

Odlok o izdajanju občinskega glasila »Glasilo Občanov« (Uradni list RS, št. 99/13) v 11. členu določa, da politične stranke in samostojno izvoljeni svetniki, zastopani v občinskem svetu imenujejo po enega predstavnika v uredniški svet (devet predstavnikov), enega predstavnika občinske uprave pa imenuje v svet župan.

 

V pisnem predlogu za člane uredniškega sveta mora predlagatelj posredovati naslednje podatke o kandidatu:

  1. ime in priimek kandidata
  2. podatke o prebivališču
  3. podatki o izobrazbi
  4. podatki o zaposlitvi
  5. soglasje kandidata k predlogu kandidature.

 

Predloge za Komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja lahko prinesete osebno v glavno pisarno Občine Trebnje, Goliev trg 5, Trebnje, ali jih pošljete po e-pošti na naslov: obcina.trebnje@trebnje.si.

 

Članice in člane Občinskega sveta Občine Trebnje pozivamo, da predlagajo predstavnika/e, ki bo zastopal interese Občine Trebnje in bo vzpostavil ter zagotavljal dobro komunikacijo med Uredniškim svetom in Občino Trebnje.

 

S spoštovanjem!

 

 

dr. Jože Korbar, l. r.

predsednik

 

 

 

Poslano:

-    naslovnikom po e-pošti

 

Objaviti:

-    spletna stran Občine Trebnje

 

Vložiti:

-    v spis

 

Priloga:

-    soglasje kandidata/ke k predlogu za imenovanje

 

 

 

 

OBČINA TREBNJE

OBČINSKI SVET

KOMISIJA ZA MANDATNA VPRAŠANJA, VOLITVE IN IMENOVANJA

 

www.trebnje.si

E: obcina.trebnje@trebnje.si

Goliev trg 5, 8210 TREBNJE

T: 07 348 11 00

 

 

 

S O G L A S J E

 

k predlogu za imenovanje v

 

UREDNIŠKI SVET GLASILA OBČANOV

 

 

Spodaj podpisani/a: ____________________________________________

(ime in priimek)

 

rojen/a: _____________________________________________________

(dan, mesec, leto)

 

s stalnim prebivališčem: ________________________________________

(kraj, ulica in hišna številka)

 

izobrazba:____________________________________________________

 

 

zaposlen/a na delovnem mestu: ___________________________________

 

 

 

soglašam z imenovanjem

 

za člana Uredniškega sveta Glasila Občanov

 

 

Spodaj podpisani/a hkrati v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov dovoljujem uporabo mojih osebnih podatkov v postopku odločanja Občinskega sveta Občine Trebnje in njegovih delovnih teles o imenovanju v Uredniški svet Glasila Občanov (vključno z objavo na spletni strani Občine Trebnje – gradivo za sejo Občinskega sveta Občine Trebnje).

 

Zavezujem se, da se bom, v kolikor bom imenovan, redno udeleževal sej Uredniškega sveta Glasila Občanov.

 

 

 

V __________________, dne ________

                              (kraj)                                            (datum)

                                                                                  ________________________

                                                                                              podpis kandidata/-tke

 

 

 

 

 

Podpisano soglasje h kandidaturi se lahko predloži najkasneje do seje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. Kasnejše vloge bodo obravnavane kot nepopolne (prepozno vložene) in kot take ne bodo upoštevane.

Priponke