E-zahtevek Imenik zaposlenih Seznam pooblaščenih oseb Predpisi Katalog informacij javnega značaja Cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja

Natisni Nazaj na seznam

06.12.2018 JAVNI POZIV ZA ČLANE DELOVNIH TELES OBČINSKEGA SVETA

Številka: 032-3/2018-1        

Datum: 6. 12. 2018

 

Članicam in članom Občinskega sveta

Občine Trebnje in političnim strankam

v Občinskem svetu Občine Trebnje

 

ZADEVA: JAVNI POZIV ZA ČLANE DELOVNIH TELES OBČINSKEGA SVETA

 

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja posreduje javni poziv za predlaganje kandidatov za člane delovnih teles občinskega sveta.

Na podlagi določil 24. člena Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 29/14 in 65/14-popr., v nadaljevanju: statut) in 60. člena Poslovnika občinskega sveta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 63/14, v nadaljevanju: poslovnik), so stalna delovna telesa občinskega sveta:

  • Odbor za okolje, prostor in infrastrukturo, ki šteje sedem (7) članov,
  • Odbor za proračun in finance, ki šteje pet (5) članov,
  • Odbor za družbene, gospodarske dejavnosti in kmetijstvo, ki šteje sedem (7) članov,
  • Komisija za statutarna vprašanja in lokalno samoupravo, ki šteje pet (5) članov.

Odbori in komisije štejejo pet (5) ali sedem (7) članov.

Pri odboru, ki šteje sedem (7) članov se predsednik in trije (3) člani imenujejo izmed članov sveta, ostali pa se imenujejo izmed občanov.

Pri komisiji za statutarna vprašanja in lokalno samoupravo se vsi člani imenujejo izmed članov občinskega sveta.

Pri odboru, ki šteje pet (5) članov se predsednik in dva (2) člana imenujeta izmed članov občinskega sveta, ostali pa izmed občanov.

Članstvo v komisiji ali odboru ni združljivo s članstvom v nadzornem odboru občine ali z delom v občinski upravi.

Skladno s 24. členom statuta in 60. členom poslovnika komisije in odbori v okviru svojega delovnega področja obravnavajo zadeve iz pristojnosti občinskega sveta in dajejo občinskemu svetu mnenja in predloge. Komisije in odbori lahko predlagajo občinskemu svetu v sprejem odloke in druge akte iz njegove pristojnosti, razen proračuna in zaključnega računa proračuna in drugih aktov, za katere je v zakonu ali statutu občine določeno, da jih sprejme občinski svet na predlog župana.

V pisnem predlogu za člana odbora oz. komisije mora predlagatelj posredovati naslednje podatke o kandidatu:

  1. ime in priimek kandidata
  2. podatke o prebivališču
  3. podatki o izobrazbi
  4. podatki o zaposlitvi
  5. soglasje kandidata k predlogu kandidature.

 

Svoje predloge lahko posredujete najkasneje do srede, 12. 12. 2018, do 12. ure. Predloge za Komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja lahko prinesete osebno v glavno pisarnoObčine Trebnje, Goliev trg 5, Trebnje, ali jih pošljete po e-pošti na naslov: obcina.trebnje@trebnje.si.

Članice in člane Občinskega sveta Občine Trebnje, politične stranke v Občinskem svetu Občine Trebnje pozivamo, da predlagajo predstavnika, ki bo v odboru oz. komisiji zastopal interese Občine Trebnje in bo vzpostavil ter zagotavljal dobro komunikacijo med odbori, za katero jih imenujete ter Občino Trebnje.

 

                                                                                                        dr. Jože Korbar l. r.

                                                                                                            predsednik

 

 

Vložiti:

-       v spis

Poslati:

-       naslovnikom ne e-naslove

Objaviti:

-       spletna stran Občine Trebnje

 

Priponke