ikona ezahtevek E-zahtevek ikona imenik zaposlenih Imenik zaposlenih ikona seznam pooblaščenih oseb Seznam pooblaščenih oseb ikona predpisi Predpisi ikona katalog informacij javnega značaja Katalog informacij javnega značaja ikona cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja Cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja
aed logo

gumb prijava novice

Natisni Nazaj na seznam

29.11.2018 JAVNO ZBIRANJE PONUDB ZA PRODAJO NEPREMIČNIN

Občina Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje, objavlja na podlagi 51. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti – ZSPDSLS-1 (Uradni list RS, št. 11/18) in Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Trebnje za leto 2018, ki je bil sprejet na 28. redni seji OS dne 21. 2. 2018, usklajen na 29. redni seji dne 11. 4. 2018, usklajen na 4. izredni seji dne 25. 7. 2018, usklajen na 31. redni seji dne 26. 9. 2018 in usklajen na 32. redni seji dne 7. 11. 2018, ob upoštevanju izjav fizičnih lastnikov,

 

JAVNO ZBIRANJE PONUDB

ZA PRODAJO NEPREMIČNIN

 

 

I. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javnega zbiranja ponudb:

Občina Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje, matična št.: 5885958000, ID št. za DDV: SI34728317.

 

II. Opis predmeta prodaje:

 

Predmet prodaje  so zemljišča v IC Trebnje, in sicer

  • v coni P3 (ki jo sestavljajo zemljišča: 1226, 1227, 1228, 1229, 1230, 1231 in 1232, vse k.o. 1420 Češnjevek v skupni površini 3 12 96 m2);
  • v coni P4- parcela 1234 k.o. Češnjevek v izmeri 6026 m2.

 

Vsi podatki o nepremičninah so navedeni v nadaljevanju:

Cona P3

Zap. št.

parcela

površina  v m2

Lastnik zemljišča

Izhodiščna

prodajna vrednost znaša 45,00€/m2

1

1226

4997

Bojan Ratajec

Prijateljeva c. 10, Trebnje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.408.320,00 EUR

2

1228

2148

Franc Branko Mežan

Dolenja Nemška vas 55

3

1229

6573

Stanislav Hren,

Dolenja Nemška vas 25 c

4

1232

7044

KZ Trebnje z.o.o.

Stari trg 2, 8210 Trebnje

5

1230

983

Opara Franc

(solastniški delež 983/6783)

Dolenja Nemška vas 37

6

1230

655

Jožefa Kukenberger (solastniški delež 655/6783)

Gorenje Ponikve 22

7

1230

436

Lidija Poteko

(solastniški delež 436/6783)

Drenovec pri Bukovju 46, 8259 Bizeljsko

8

1230

436

Valerija Bregar

(solastniški delež 436/6783)

Mizarska pot 2, 8259 Bizeljsko

9

1230

4273

Občina Trebnje

(solastniški delež 4273/6783)

10

1227

2985

Občina Trebnje

11

1231

766

Občina Trebnje

Skupaj

3 12  96

 

 

Cona P4:

Zap. št.

parcela

površina  v m2

Lastnik zemljišča

Izhodiščna

prodajna vrednost znaša 45,00€/m2

1

1234

6026

Občina Trebnje

271.170,00 EUR

 

Ponudba se lahko odda le za vsa zemljišča skupaj v coni P3 in posebej za parcelo 1234 k.o. Češnjevek (cona P4).

 

Izhodiščne prodajne vrednosti ne vključujejo  2% davka na promet nepremičnin (oz. DDV po stopnji 22%, ki se obračuna za zemljišča v lasti Občine Trebnje in KZ Trebnje), ki ga poravna kupec.

 

III. Pogoji prodaje:

-       nepremičnine se prodajajo po načelu »videno-kupljeno«. Prodajalec ne odgovarja za stvarne in pravne napake, ki so oz. bi morale biti kupcu znane;

-       nepremičnine v coni P3 se prodajajo skupaj in se lahko da ponudba le za odkup vseh parcel skupaj;

-       nepremičnine bodo prodane ponudniku, za katerega bo imenovana komisija ugotovila, da je podal najugodnejšo ponudbo - kot najugodnejša ponudba se šteje najvišja ponujena cena;

-       z izbranim ponudnikom bo sklenjena prodajna pogodba v roku 15 dni po opravljeni izbiri. Če v tem času ponudnik ne bo sklenil pogodbe, se bo štelo, da je od nakupa odstopil in ima organizator pravico zadržati vplačano varščino;

-       plačilo celotne kupnine v roku 30 dni po sklenitvi prodajne pogodbe oz. izstavitve računa je bistvena sestavina pogodbe;

-       vse stroške v zvezi s pogodbo (notarska overitev, davek na promet nepremičnin oz. DDV, vknjižba v zemljiško knjigo) poravna kupec.

 

IV. Pogoji za udeležbo:

-       ponudnik je dolžan plačati varščino v višini  80.000,00 EUR  za cono P3 oz. v višini 27.000,00 EUR za cono P4  na transakcijski račun Občine Trebnje št. SI56 0133 0010 0016 133, sklic na št. SI00 7221 in namen: varščina P3 ali varščina P4. Vplačana varščina se bo izbranemu ponudniku vštela v kupnino, ostalim ponudnikom pa bo vrnjena brezobrestno najkasneje v osmih dneh od izbire najugodnejšega ponudnika;

-       ponudba za nakup mora vsebovati:

a)    podatki o ponudniku (ime, priimek oz. firmo, naslov oz. sedež, EMŠO oz. matično št., davčno št., št. transakcijskega računa in naziv banke za vračilo varščine, kontaktne podatke);

b)    ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od objavljene izhodiščne cene;

c)    fotokopijo osebnega dokumenta (fizične osebe);

d)    potrdilo o vplačani varščini;

e)    pooblastilo, overjeno pri notarju, v primeru, da se ponudba poda po pooblaščencu;

f)     izjavo o sprejemanju pogojev javnega zbiranja ponudb;

g)    izjavo o vezanosti na dano ponudbo 60 dni od dneva za predložitev ponudb.

 

Ponudniki pošljejo ponudbe na priloženem obrazcu, obvezna priloga je potrdilo o plačilu varščine. Če varščina za posamezni sklop nepremičnin ne bo plačana ali bo plačana v prenizkem znesku, bo takšna ponudba izločena.

 

Ponudniki ustrezno označijo, za kateri sklop dajejo ponudbo, in navedejo svojo ponudbeno ceno. V primeru, da ponudbena cena ne bo navedena, se bo štelo, da oddajajo ponudbo po izhodiščni ceni. Ponudbe s ponudbenimi cenami, nižjimi od izhodiščne, bodo izločene iz postopka prodaje.

 

Rok veljavnosti ponudbe je najmanj 60 dni od datuma za predložitev ponudb. V primeru, če ponudnik odstopi od svoje ponudbe kadarkoli po plačilu varščine, se mu varščina ne vrne.

 

V. Rok za oddajo ponudbe:

Ponudniki morajo pisno ponudbo z vsemi prilogami poslati po pošti ali dostaviti osebno, v zaprti ovojnici, na naslov: Občina Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje, z oznako »Ne odpiraj – ponudba za nakup nepremičnin«. Rok za predložitev ponudb je do srede, 19. 12. 2018, do 10. ure.

 

VI. Postopek izbire:

-       javno odpiranje ponudb bo potekalo  v sredo, dne 19. 12. 2018 ob 11.00 uri na sedežu Občine Trebnje - v veliki sejni sobi v pritličju;

-       postopek javnega odpiranja ponudb bo vodila komisija, imenovana s strani župana Občine Trebnje;

-       v primeru, da bo podanih več ponudb z enako najvišjo ponudbeno ceno, se bodo s ponudniki izvedla dodatna pogajanja;

-       ponudnik, ki bo oddal nepopolno ponudbo, bo pozvan k dopolnitvi, če bo ponudba sicer vsebovala vse elemente ponudbe, imela pa bo pomanjkljivo dokumentacijo; kolikor ponudba ne bo dopolnjena z dnem, določenim za dopolnitev, jo komisija ne bo upoštevala in jo bo kot nepopolno izločila;

-       o dokončni izbiri najugodnejšega ponudnika bodo ponudniki pisno obveščeni v roku 8 dni od sprejema odločitve;

-       župan Občine Trebnje lahko začeti postopek ustavi vse do sklenitve pravnega posla brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti, v tem primeru se vrne vplačana varščina brez obresti.

 

VII. Dodatne informacije:

Vse dodatne informacije o pogojih javnega zbiranja ponudb lahko interesenti dobijo na sedežu Občine Trebnje pri Vandi Zadnik, tel.: 07/348 11 44.

 

 

Številka: 7113-38/2015-

Datum: 28. 11. 2018

                                                                                                                 Alojzij Kastelic l. r. 

                                                                                                                   župan

                                                                                                             Občine Trebnje

 

sekcija datotekePriponke