E-zahtevek Imenik zaposlenih Seznam pooblaščenih oseb Predpisi Katalog informacij javnega značaja Cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja

Natisni Nazaj na seznam

24.08.2018 STALIŠČA DO PRIPOMB IN PREDLOGOV JAVNOSTI, podanih v času javne razgrnitve Tretjih sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Trebnje (SD03 OPN), ki je potekala v času od 8. junija 2018 do 8. julija 2018

Številka: 3500 – 32/2017 – 77

Datum: 23. 8. 2018

 

STALIŠČA DO PRIPOMB IN PREDLOGOV JAVNOSTI,

podanih v času javne razgrnitve

Tretjih sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta

Občine Trebnje (SD03 OPN),

ki je potekala v času od 8. junija 2018 do 8. julija 2018  

 

 

1. UVODNA OBRAZLOŽITEV

Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka Tretjih sprememb in dopolnitev Občinskega  prostorskega načrta občine Trebnje (SD03 OPN) je potekala med 6. junijem 2018 in 6. julijem 2018 ter je bila namenjena seznanitvi javnosti s spremembami veljavnega OPN.

Dopolnjen osnutek SD03 OPN Občine Trebnje je bil javno razgrnjen v prostorih Občine Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje v času uradnih ur in na spletni strani Občine Trebnje (https://www.trebnje.si/).

V času javne razgrnitve je imela zainteresirana javnost možnost podati predloge in pripombe na razgrnjeno gradivo. Pripombe je bilo možno poslati po pošti na naslov Občine Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje, po elektronski pošti na naslov obcina.trebnje@trebnje.si ali podati pisno na mestu javne obravnave, ki je potekala dne 27. junija 2018 ob 16. uri v sejni sobi Občine Trebnje.

V času javne razgrnitve je bila podana le pripomba Občine Trebnje, medtem ko pripombe in predlogi širše zainteresirane javnosti niso bili podani.

V nadaljevanju tega gradiva je zavzeto stališče do podane pripombe Občine Trebnje.

 

Sodelujoči v postopku:

-          postopek priprave SD03 OPN vodi Občina Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje,

-          izdelovalec SD03 OPN je Savaprojekt d.d. Krško, CKŽ 59, 8270 Krško.

 

2. PRIPOMBA OBČINE TREBNJE

»Občina Trebnje, glede na to, da je bila državna cesta Trebnje - Mokronog RI - regionalna cesta l. reda, pri podjetju BARTOG d.o.o. Trebnje, poplavljena dvakrat v razmaku devetih mesecev, ugotavlja, da je potrebno v tretjih spremembah in dopolnitvah občinskega prostorskega načrta Občine Trebnje, v nadaljevanju SD 3 OPN, urediti vodotok, ki je hudourniške narave in v času, ko padejo velike količine dežja v kratkem časovnem obdobju postane nevaren.

Občina Trebnje pričakuje, da se bo odpravila anomalija, ki jo je Hofer trgovina d.o.o., z gradnjo trgovine in zunanje ureditve, povzročil s premajhnim odmikom od vodotoka in opornih zidov, ki otežujejo možnost čiščenja, na drugi strani navedene zožitve, uničuje pa tudi železniško in cestno infrastrukturo.

Od Hoferja trgovine d.o.o pričakujemo, v soglasju z Agencijo Republike Slovenije za okolje ARSO, da se v delu ob Hofer trgovina d.o.o. parcelah ustrezno uredi korito struge (kamnita zložba ali betonska izvedba) in poveča prepustnost pod železniškim prepustom. Hkrati pa želimo, da Hofer svoje meteorne vode v skladu z OPN-jem, glede na količine, zadrži v svojem zadrževalniku.«

Stališče:

Pripomba se smiselno upošteva. Ukrepi, ki so navedeni v pripombi se natančneje določijo v hidrološko hidravlični študiji, ki celovito obravnava vodotok, ki poteka vzhodno od območja SD03 OPN.

V Odlok o SD03 OPN Občine Trebnje se v 195.b člen doda zahteva, ki se glasi:

»Gradnja nove, samostojne stavbe na zemljiščih oz. delih zemljišč s parcelnimi številkami 548/13, 549 in 550/4, vse k.o. Trebnje lahko začne šele, ko bo izdelana hidrološko hidravlična študija, ki bo določila ukrepe za zagotovitev poplavne varnosti na širšem območju in morebitne pogoje za gradnjo. Ukrepi, ki jih bo predvidela študija na območju navedenih parcel, morajo biti izvedeni pred izdajo gradbenega dovoljenja za gradnjo objektov.«

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alojzij Kastelic

ŽUPAN

Priponke