ikona ezahtevek E-zahtevek ikona imenik zaposlenih Imenik zaposlenih ikona seznam pooblaščenih oseb Seznam pooblaščenih oseb ikona predpisi Predpisi ikona katalog informacij javnega značaja Katalog informacij javnega značaja ikona cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja Cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja
aed logo

gumb prijava novice

Natisni Nazaj na seznam

26.06.2018 OBJAVA PROSTEGA DELOVNEGA MESTA - SVETOVALEC ZA REŠEVANJE ZADEV IZ NASLOVA NUSZ (organizirano izven sistemizacije pod DM št. D8)

Na podlagi 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/1378/13 – popr.47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16 in 15/17 – odl. US, v nadaljnjem besedilu: ZDR-1)

 

OBČINA TREBNJE javno objavlja prosto delovno mesto za določen čas SVETOVALEC ZA REŠEVANJE ZADEV IZ NASLOVA NUSZ – v Občinski upravi Občine Trebnje, organizirano izven sistemizacije pod DM št. D8 kataloga delovnih mest kot priloge Pravilnika o spremembah Pravilnika o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v Občinski upravi Občine Trebnje št. 007-22/2013-48, ki je začel veljati dne 29. 3. 2017.

 

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

 

 1. stopnja izobrazbe: VII/1:

najmanj specializacija po višješolski izobrazbi (prejšnja) ali

najmanj visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja) ali

najmanj visokošolska strokovna izobrazba ali

najmanj visokošolska univerzitetna izobrazba,

 

 1. smer izobrazbe: /,

 

 1. delovne izkušnje: 7 mesecev,

 

 1. posebni pogoji:strokovni izpit iz upravnega postopka,

 

 1. funkcionalna znanja: uporaba računalniških programov.

 

Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja strokovne izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali drugem delodajalcu. Za delovne izkušnje se štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih je javni uslužbenec pridobil z opravljanjem del na delovnem mestu, za katero se zahteva za eno stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja izobrazbe.

 

Naloge, ki se opravljajo na razpisanem delovnem mestu, so:

 • samostojno oblikovanje zahtevnih gradiv povezanih s področjem nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, urejanje evidence in vodenje postopkov s področja nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča ter drugih evidenc, s predlogi ukrepov s predmetnega področja,
 • komuniciranje z ožjimi deli občine v zvezi s področji urejanja evidenc in drugih postopkov iz naslova NUSZ,
 • vodenje predpisanih evidenc in priprava informacij na njihovi podlagi,
 • kontrola usklajenosti podatkov, ki izhajajo iz evidenc občine in drugimi uradnimi evidencami, s podatki, ki izhajajo iz navedb strank v postopku,
 • usklajevanje evidenc občine z dejanskim stanjem in preverjanje na terenu,
 • vodenje zahtevnih upravnih postopkov na I. stopnji,
 • opravlja druge naloge, podobne ali iste stopnje zahtevnosti in ustrezajo njegovi strokovni usposobljenosti, ki jih odredi župan ali direktor občinske uprave in sodijo pod področje oddelka v katerem je delovno mesto sistemizirano. Za svoje delo je neposredno odgovoren vodji oddelka, direktorju občinske uprave in županu.

 

Vse opisane naloge na delovnem mestu lahko opravljajo invalidi in uslužbenci z omejeno delovno zmožnostjo.

 

Kandidati svojo prijavo oddajo na posebnem obrazcu – »vloga za zaposlitev«, ki je objavljen na spletni strani Občine Trebnje.

 

 

Prijava kandidata na razpisano prosto delovno mesto mora vsebovati:

 

 1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede izobrazbe in smeri izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja izobrazbe in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena;
 2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj;
 3. izjavo, da ste državljan RS, da niste bili pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da niste bil obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev in izjavo, da zoper vas ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti;
 4. izjavo o izpolnjevanju drugih pogojev za zasedbo delovnega mesta.

 

Prijava naj vsebuje tudi kratek življenjepis, kandidat v njej poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.

 

Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati z izobrazbo s področja pravnih ved. Zaželeno je, da kandidati poznajo področje delovanja občinske uprave, zato naj pri opisu delovnih izkušenj navedeno posebej izpostavijo.

 

Izbrani kandidat bo opravljal delo na delovnem mestu: zaporedna št. DM D8, SVETOVALEC ZA REŠEVANJE ZADEV IZ NASLOVA NUSZ. Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za določen čas enega (1) leta s polnim delovnim časom, z možnostjo podaljšanja. Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Občine Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje.

 

Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo »za prosto delovno mesto SVETOVALEC ZA REŠEVANJE ZADEV IZ NASLOVA NUSZ, zaporedna št. DM D8« na naslov: Občina Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje in sicer v roku osmih (8) dni po objavi na spletni strani Občine Trebnje: www.trebnje.si oz. na spletni strani Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: obcina.trebnje@trebnje.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

 

 

Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku osmih (8) dni po sklenitvi pogodbe o zaposlitvi z izbranim kandidatom.

 

Informacije o izvedbi javne objave in delovnem področju: Janez Pirc, direktor občinske uprave, tel. 07/3481-100.

 

Opomba: Uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

 

 

 

 

Alojzij Kastelic

ŽUPAN

 

Številka: 110-14/2018

Datum: 20. 6. 2018

 

 

Objaviti:

-       spletna stran Občine Trebnje

-       spletna stran Zavoda RS za zaposlovanje

sekcija datotekePriponke