ikona ezahtevek E-zahtevek ikona imenik zaposlenih Imenik zaposlenih ikona seznam pooblaščenih oseb Seznam pooblaščenih oseb ikona predpisi Predpisi ikona katalog informacij javnega značaja Katalog informacij javnega značaja ikona cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja Cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja
aed logo

gumb prijava novice

Natisni Nazaj na seznam

12.06.2018 Javno zbiranje ponudb za prodajo stanovanj

Občina Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje, objavlja na podlagi 51. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti – ZSPDSLS-1 (Uradni list RS, št. 11/18) in Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Trebnje za leto 2018, ki je bil sprejet na 28. redni seji OS dne 21. 2. 2018 in usklajen na 29. redni seji OS dne 11. 4. 2018,

 

JAVNO ZBIRANJE PONUDB

ZA PRODAJO NEPREMIČNIN

 

I. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javnega zbiranja ponudb:

Občina Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje, matična št.: 5885958000, ID št. za DDV: SI34728317.

 

II. Opis predmeta prodaje:

 

Predmet prodaje  je  stanovanje v lasti Občine Trebnje, ki leži v centru mesta. Stanovanje je  zasedeno in z najemnikom je sklenjena veljavna najemna pogodba. Višina najemnine je tržna.

Najemnik ima v skladu z veljavno zakonodajo predkupno pravico. V primeru, da kupec stanovanja ne bo najemnik,  pa vstopa novi lastnik v veljavno najemno razmerje, katerega enostransko ne more spreminjati.

 

Predmet prodaje je tudi kletni prostor v bloku Rimska cesta 18d.

 

Vsi podatki o nepremičninah so navedeni v nadaljevanju:

 

Zap. št.

naslov

ID znak

Neto tlorisna površina v m2

Kratek opis

Izhodiščna

prodajna vrednost/varščina v EUR

1

Cankarjeva 29

1422-751-43

55,70

2 sobi, kuhinja, kopalnica, balkon, klet, lega stanovanja: pritličje

57.000/5.700

2

Rimska cesta 18d

1422-1593-119

32,05

Kletni prostor

6.000/600

 

Stanovanje ima pridobljeno energetsko izkaznico.

 

Izhodiščne prodajne vrednosti ne vključujejo  davka na promet nepremičnin, ki ga poravna kupec.

  

III. Pogoji prodaje:

-       nepremičnine se prodajajo po načelu »videno-kupljeno«. Prodajalec ne odgovarja za stvarne in pravne napake, ki so oz. bi morale biti kupcu znane;

-       nepremičnine bodo prodane ponudniku, za katerega bo imenovana komisija ugotovila, da je podal najugodnejšo ponudbo - kot najugodnejša ponudba se šteje najvišja ponujena cena;

-       z izbranim ponudnikom bo sklenjena prodajna pogodba v roku 15 dni po opravljenem izboru oz. v roku 15 dni po poteku roka za uveljavitev predkupne pravice; Če v tem času ponudnik ne bo sklenil pogodbe, se bo štelo, da je od nakupa odstopil in ima organizator pravico zadržati vplačano varščino;

-       plačilo celotne kupnine v roku 30 dni po sklenitvi prodajne pogodbe je bistvena sestavina pogodbe;

-       vse stroške v zvezi s pogodbo (notarska overitev, davek na promet nepremičnin, vknjižba v zemljiško knjigo) poravna kupec.

 

IV. Pogoji za udeležbo:

-       ponudnik je dolžan plačati varščino v višini 10% izhodiščne cene, na transakcijski račun Občine Trebnje št. SI56 0133 0010 0016 133, sklic na št. SI00 720001 in namen: varščina in navedba ID oznake nepremičnine, za katero se varščina polaga). Vplačana varščina se bo izbranemu ponudniku vštela v kupnino, ostalim ponudnikom pa bo vrnjena brezobrestno najkasneje v osmih dneh od izbire najugodnejšega ponudnika;

-       ponudba za nakup mora vsebovati:

a)    podatki o ponudniku (ime, priimek oz. firmo, naslov oz. sedež, EMŠO oz. matično št., davčno št., št. transakcijskega računa in naziv banke za vračilo varščine);

b)    ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od objavljene izhodiščne cene;

c)    fotokopijo osebnega dokumenta (fizične osebe);

d)    izpis iz AJPES-a, ki ne sme biti starejši od 30 dni za pravne osebe in samostojne podjetnike posameznike;

e)    potrdilo o vplačani varščini;

f)     pooblastilo, overjeno pri notarju, v primeru, da se ponudba poda po pooblaščencu;

g)    izjavo o sprejemanju pogojev javnega zbiranja ponudb;

h)    izjavo o vezanosti na dano ponudbo 60 dni od dneva za predložitev ponudb.

 

Ponudniki pošljejo ponudbe na priloženem obrazcu, obvezna priloga je potrdilo o plačilu varščine. Če varščina za posamezno nepremičnino ne bo plačana ali bo plačana v prenizkem znesku, bo takšna ponudba izločena.

 

Ponudniki ustrezno označijo, za katere nepremičnine dajejo ponudbo, in navedejo svojo ponudbeno ceno. V primeru, da ponudbena cena ne bo navedena, se bo štelo, da oddajajo ponudbo po izhodiščni ceni. Ponudbe s ponudbenimi cenami, nižjimi od izhodiščne, bodo izločene iz postopka prodaje.

 

Rok veljavnosti ponudbe je najmanj 60 dni od datuma za predložitev ponudb. V primeru, če ponudnik odstopi od svoje ponudbe kadarkoli po plačilu varščine, se mu varščina ne vrne.

 

V. Rok za oddajo ponudbe:

Ponudniki morajo pisno ponudbo z vsemi prilogami poslati po pošti ali dostaviti osebno, v zaprti ovojnici, na naslov: Občina Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje, z oznako »Ne odpiraj – ponudba za nakup nepremičnin«. Rok za predložitev ponudb je do torka, 3. 7. 2018, do 10. ure.

  

VI. Postopek izbire:

-       javno odpiranje ponudb bo potekalo  v torek, dne 3. 7. 2018 ob 11.00 uri na sedežu Občine Trebnje - v veliki sejni sobi v pritličju;

-       postopek javnega odpiranja ponudb bo vodila komisija, imenovana s strani župana Občine Trebnje;

-       v primeru, da bo podanih več ponudb z enako najvišjo ponudbeno ceno, se bodo s ponudniki izvedla dodatna pogajanja;

-       ponudnik, ki bo oddal nepopolno ponudbo, bo pozvan k dopolnitvi, če bo ponudba sicer vsebovala vse elemente ponudbe, imela pa bo pomanjkljivo dokumentacijo; kolikor ponudba ne bo dopolnjena z dnem, določenim za dopolnitev, jo komisija ne bo upoštevala in jo bo kot nepopolno izločila;

-       o dokončni izbiri najugodnejšega ponudnika bodo ponudniki pisno obveščeni v roku 15 dni od sprejema odločitve;

-       župan Občine Trebnje lahko začeti postopek ustavi vse do sklenitve pravnega posla brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti, v tem primeru se vrne vplačana varščina brez obresti.

 

VII. Dodatne informacije:

Vse dodatne informacije o pogojih javnega zbiranja ponudb lahko interesenti dobijo na sedežu Občine Trebnje pri Vandi Zadnik, tel.: 07/348 11 44.

 

Številka: 478-21/2018-19

Datum: 11. 6. 2018

 

Alojzij Kastelic

župan

Občine Trebnje

sekcija datotekePriponke