ikona ezahtevek E-zahtevek ikona imenik zaposlenih Imenik zaposlenih ikona seznam pooblaščenih oseb Seznam pooblaščenih oseb ikona predpisi Predpisi ikona katalog informacij javnega značaja Katalog informacij javnega značaja ikona cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja Cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja
aed logo

gumb prijava novice

Natisni Nazaj na seznam

29.05.2018 JAVNO NAZNANILO O JAVNI RAZGRNITVI IN JAVNI OBRAVNAVI DOPOLNJENEGA OSNUTKA TRETJIH SPREMEMB IN DOPOLNITEV OBČINSKEGA PROSTORSKEGA NAČRTA OBČINE TREBNJE - SD03 OPN

Na podlagi 50. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08  - ZVO-1B, 108/09, 80/10 - ZUPUDPP, 106/10 - popr.  ZUPUDPP ,  43l/11- ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2) in na podlagi 29. člena Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 29/14 in 65/14-popr.) župan Občine Trebnje s tem

 

JAVNIM NAZNANILOM

 

obvešča javnost

o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka

Tretjih sprememb in dopolnitev

občinskega prostorskega načrta Občine Trebnje-SD03 OPN

 

 

I. 

Občina Trebnje naznanja javno razgrnitev dopolnjenega osnutka Tretjih sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Občine Trebnje (v nadaljevanju SD03 OPN), ki jih je izdelalo podjetje Savaprojekt d.d. Krško.

II. 

SD03 OPN se nanašajo na spremembo namenske rabe prostora znotraj obstoječih stavbnih zemljišč v skupni velikosti 0,2 ha in dopolnitev prostorskih izvedbenih pogojev za območje trgovine Hofer d.o.o.. Namenska raba se spreminja na zemljiščih oz. delih zemljišč s parcelnimi številkami: 550/4, 550/5, 550/6, 690/6, 815/40 in 815/41, vse k.o. Trebnje.

III. 

Gradivo iz I. točke bo javno razgrnjeno v času od 8. 6. 2018 do 8. 7. 2018:

-          v prostorih Občine Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje (v poslovnem času),

-          v digitalni obliki na spletnih straneh Občine  Trebnje (https://www.trebnje.si/).

 

IV.

Javna obravnava gradiva bo:

-          dne 27. 6. 2018, ob 16. uri v sejni sobi Občine Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje. 

Na javni obravnavi bosta pripravljavec in izdelovalec prostorskega akta podrobneje obrazložila ureditve in prisotnim podala pojasnila.

V.

V okviru javne razgrnitve ima javnost možnost podati pripombe in predloge na razgrnjeno gradivo. Pripombe in predlogi se lahko do konca javne razgrnitve (do vključno 8. 7. 2018) podajo na naslednji način:

-          pisno na naslov Občina Trebnje, Goliev trg 5,8210 Trebnje,

-          pisno na elektronski  naslov obcina.trebnje@trebnje.si,  pri čemer  se v rubriki  "zadeva" navedejo ključne  besede "Pripomba  na javno razgrnitev SD03 OPN Občine Trebnje",

-          pisno na mestu javne razgrnitve in na javni obravnavi.

Občina Trebnje bo proučila pripombe in predloge javnosti  in do njih zavzela stališče,  ki ga bo objavila na spletni strani Občine Trebnje  https://www.trebnje.si/ in posredovala KS Trebnje.

 VI.

Javno naznanilo se objavi na spletni strani Občine Trebnje  https://www.trebnje.si/ ter na oglasni deski Občine Trebnje in krajevne skupnosti Trebnje.

 

 

Številka: 3500-32/2017-73                                                                                                                   

Datum: 29. 5. 2018                                                                                             

                                                                                                              Alojzij Kastelic l.r.

                                                                                                                      ŽUPAN  

 

sekcija datotekePriponke