ikona ezahtevek E-zahtevek ikona imenik zaposlenih Imenik zaposlenih ikona seznam pooblaščenih oseb Seznam pooblaščenih oseb ikona predpisi Predpisi ikona katalog informacij javnega značaja Katalog informacij javnega značaja ikona cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja Cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja
aed logo

gumb prijava novice

Natisni Nazaj na seznam

20.04.2018 STALIŠČA DO PRIPOMB IN PREDLOGOV Z JAVNE RAZGRNITVE IN JAVNE OBRAVNAVE DOPOLNJENEGA OSNUTKA DRUGIH SPREMEMB IN DOPOLNITEV OBČINSKEGA PROSTORSKEGA NAČRTA OBČINE TREBNJE

Številka: 3500 - 46/2017 - 185

Datum: 20. 4. 2018

 

STALIŠČA DO PRIPOMB IN PREDLOGOV Z JAVNE RAZGRNITVE IN JAVNE OBRAVNAVE DOPOLNJENEGA OSNUTKA

 

DRUGIH SPREMEMB IN DOPOLNITEV OBČINSKEGA  

PROSTORSKEGA NAČRTA OBČINE TREBNJE

 

Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka Drugih sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta občine Trebnje (v nadaljevanju tudi SD 2 OPN) je potekala od 12. februarja 2018 do vključno 12. marca 2018 v prostorih Občine Trebnje, Oddelek za okolje, prostor in infrastrukturo, Goliev trg 5, 8210 Trebnje. V sklopu javne razgrnitve so bile sklicane javne obravnave in sicer:

-       dne 22. 2. 2018, ob 16:00 v dvorani STIK Trebnje za KS TREBNJE, KS RAČJE SELO, KS ŠTEFAN

-       dne 26. 2. 2018, ob 16.00 v Kulturnem domu v Šentlovrencu za KS ŠENTLOVRENC, KS VELIKI GABER, KS VELIKA LOKA, KS ČATEŽ, KS SELA ŠUMBERK

-       dne 27. 2. 2018, ob 16.00 v Kulturnem domu v Dobrniču za KS DOBRNIČ, KS KNEŽJA VAS, KS SVETINJA

-       dne 28. 2. 2018, ob 16.00 v Gasilskem domu v Dol. Nemški vasi za KS DOLENJA NEMŠKA VAS

-       dne 5. 3. 2018, ob 16.00 v sejni sobi Občine Trebnje za vse zainteresirane občane in lastnike zemljišč.

 

Javnih obravnav se  je udeležilo večje število pobudnikov oziroma posameznikov zainteresirane javnosti. Navzočim so bile podane obrazložitve in pojasnila o postopku in vsebini SD 2 OPN ter pojasnila na posamezna vprašanja v razpravi.

 

Podane pripombe in predlogi so povzete v nadaljevanju, do katerih so zavzeta stališča.

 

 

št. pripombe: 01

št. pobude: 157-7

Povzetek pripombe

Pobudnik predlaga razširitev stavbnega zemljišča v območje gozda na parceli 132/7, k.o. Štefan. Meni, da bi se stavbno zemljišče smiselno zaokrožilo, saj naj bi bil obstoječi gozd slabe kvalitete. Predlaga tudi, da se pri pripravi predloga upošteva razširitev stavbnega zemljišča še naprej po parceli 132/7, k.o. Štefan, kot označeno na grafiki.

 

Stališče do pripombe

Prvotna pobuda za spremembo namenske rabe v stavbno zemljišče je bila pri pripravi dopolnjenega osnutka ugotovljena kot sprejemljiva za nadaljevanje postopka. V širšem prostoru gre za relativno slabo urbanistično artikuliran prostor. Predlagana manjša razširitev je sprejemljiva v kontekstu reševanja nastalih nelogičnosti.

Zato se pripomba sprejme.

 

 

 

 

 

 

 

št. pripombe: 02

št. pobude: 147-3 (parcelne št. 1087/5, 1084/1)

Povzetek pripombe

Pobudnik predlaga spremembo namembnosti v kmetijsko zemljišče na parceli št. 1087/7 – del, in 1084/3 – del, k.o. 1423 Vrhtrebnje po grafični prilogi.

 

Stališče do pripombe

Po dodatnem pregledu, je bilo ugotovljeno, da je ožji pas stavbnega zemljišča v naravi dejansko kmetijsko zemljišč, zato se pobuda za renaturacijo smiselno razširi na predlagano območje na zemljiščih s parc. št. 1087/7 – del, in 1084/3 – del, k.o. 1423 Vrhtrebnje.

Pripomba se sprejme.

 

 

 

 

št. pripombe: 03

št. pobude: 197-9b

Povzetek pripombe

Pobudnika navajata, da naj bi bilo v prvotni pobudi posebej poudarjeno, da ne želita spreminjati namembnosti oz. da ta po volji lastnikov ostaja stavbno zemljišče. Zato vljudno prosita, da parcela 778/5, k.o. Dolga Njiva ostane stavbno zemljišče saj imata v sklopu parcel že izdelano projektno dokumentacijo za gradnjo hiše.

 

Stališče do pripombe

Po ponovnem pregledu izvorne pobude je bilo ugotovljeno, da je do izločitve stavbnega zemljišča prišlo zaradi napačne interpretacije pobude. Pobuda za renaturacijo se zato izloči iz nadaljnjega postopka.

Pripomba se sprejme.

 

 

 

 

št. pripombe: 04

št. pobude: 184-5

Povzetek pripombe

Občan želi, da parcela št. 57, k.o. Štefan ostane stavbno zemljišče, saj naj bi na njej še letos začeli z gradnjo stanovanjske hiše.

 

Stališče do pripombe

Sprememba namenske rabe iz stavbne v kmetijsko je opredeljena na podlagi pobude občana in je urbanistično povsem utemeljena, saj zemljišče med drugim nima urejenega dostopa, problematično pa je tudi širjenje stavbnih zemljišč v zaledju obstoječih gradbenih enot. Na podlagi stališča občine se pobuda iz nadaljnjega postopka izloči in ohrani stavbno zemljišče kot izhaja iz veljavnega plana.

Pripomba se sprejme.

 

 

 

 

št. pripombe:05

št. pobude: 102-3, 102-4

Povzetek pripombe

Pobudnik predlaga, da se JV del parcele 227/1, k.o. Mali Videm v naselju Mačkovec, spremeni v kmetijsko zemljišče. Na parceli naj ne bi zidal, niti je ne želi prodati, zato ne želi plačevati nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča.

 

Stališče do pripombe

Ocenjujemo, da zemljišče spada v območje poselitvene enote Mačkovec, med prostorske rezerve naselja in so pomembne za nadaljnji razvoj naselja. Renaturacija oziroma vračilo v izvorno rabo v tem delu zemljišča zato ni smiselna.

Pripomba se ne sprejme.

 

št. pripombe: 06

št. pobude: EUP RA016 in RA017
                 145-7

Povzetek pripombe

1. Občan predlaga združitev EUP RA016 in RA017 v skupno enoto, saj naj bi bila prometna površina, ki ju deli v naravi dvorišče in prometnica.

2. Občan prilaga skico z označenim trikotnikom v izmeri 165m² parcelnih št. 1054, 1055, k.o. Poljane, ki so po dejanski rabi kmetijsko zemljišče (pašnik). Ker naj bi šlo za površino z velikim naklonom, po njegovem mnenju drugačna raba ni možna, zato predlaga, da se ta del prerazvrsti v kmetijsko zemljišče..

 

Stališče do pripombe

  1. Namenska raba prometnih površin je bila prevzeta iz OPN Občine Šmartno pri Litiji, kjer je cesta opredeljena kot je razvidno iz grafičnih podatkov. Iz digitalnega ortofoto posnetka je sicer razvidno, da gre dejansko za dvorišče, zato je opredelitev skupnega EUP smiselna. Za spremembo namenske rabe iz prometnih površin (PC) v območje razpršene poselitve (A) pa je potrebno podati novo pobudo, ki se bo obravnavala v naslednjem postopku sprememb in dopolnitev OPN.

Pripomba se deloma sprejme.

  1. Gre za novo pobudo za renaturacijo stavbnega zemljišča, ki je v tem postopku ni več možno obravnavati. Pobuda bo obravnavana v naslednjem postopku sprememb in dopolnitev OPN.

Pripomba se ne sprejme.

 

 

 

 

št. pripombe: 07

št. pobude: 186-1

Povzetek pripombe

Občan predlaga, da del parcele 316/4, k.o. Roje ostane stavbno zemljišče še na razdalji cca. 20m od hleva (skica v prilogi).

 

Stališče do pripombe

Po pregledu dostopnih virov menimo, da gre dejansko za funkcionalno zemljišče predmetne domačije, zato se pobuda za renaturacijo zmanjša v skladu z grafično prilogo pripombe.

Pripomba se sprejme.

 

 

 

 

št. pripombe: 08

št. pobude: 160-9b

Povzetek pripombe

Občan predlaga, da se na parceli 646/3 in delno na parceli 656/5, k.o. Sela pri Šumberku, ohrani stavbno zemljišče, saj naj bi se na omenjenih parcelah gradila stanovanjska hiša in gospodarsko poslopje.

 

Stališče do pripombe

Sprememba namenske rabe iz stavbne v kmetijsko je opredeljena na podlagi pobude občana. Po dejanski rabi gre za kmetijsko zemljišče, zato je renaturacija v tem delu smiselna. Prav tako pobuda pomembno doprinese k ustreznemu bilančnemu stanju novih in vrnjenih stavbnih zemljišč na nivoju predmetne katastrske občine.

Pripomba se ne sprejme.

 

 

 

 

št. pripombe: 09

št. pobude: 170-5

Povzetek pripombe

Občan želi, da del parcele 857/1 , k.o. Veliki Gaber ostane zazidljivo zemljišče.

 

Stališče do pripombe

Namenska raba se na zemljišču s parc. št. 857/1 glede na veljavno stanje ne spreminja in tako v južnem delu ostaja stavbno zemljišče.

Pripomba se formalno torej ne sprejme.

 

 

 

 

 

št. pripombe: 10

št. pobude: TR256

Povzetek pripombe

Občan želi na parcelah 1040/26 in 1040/20 k.o. Medvedje selo, graditi enostanovanjsko hišo in po posvetu z arhitekti ugotavlja, da je zdajšnja omejitev višine stavbe (10m) zelo velika, prav tako zahtevani naklon med 35 in 40 stopinjami v kombinaciji s kolenčnim zidom 0,8 metra.
Zaradi terena parcele je potrebno zazidati klet, pritličje ter mansardo oz. etažo. Določena pogojna višina 10m je najnižja točka hiše jih pri tem omejuje, zato predlagajo, da se ta pogoj meri iz vzhodne strani objekta oz. s strani ceste, ne pa iz najnižje točke. Glede na sodobnost novejšega naselja , kjer so po večini strehe v sivih odtenkih, prav tako predlaga, da se pogoje o barvi strehe spremeni v večjo izbiro (dodajo naj se odtenki sive, rjave).

 

Stališče do pripombe

Na predmetnem območju velja OPPN Cvibelj, v katerem so podana merila za gradnjo stavb. Za spremembo le teh je potrebno izvesti Spremembe in dopolnitve predmetnega OPPN.

Pripomba se ne sprejme.

 

 

 

 

št. pripombe: 11

št. pobude: 003-3

Povzetek pripombe

Občan predlaga, da se celotni parcelni št. 1670/1, k.o. Sela pri Šumberku, spremeni namenska raba v stavbno zemljišče za rešitev stanovanjskega problema potomca. Parcela leži na zahodni strani naselja, ter je obrnjena na sončno stran, in kot taka naj bi predstavljala idealno lokacijo za ureditev bivanjskih razmer. Imela naj bi vso potrebno infrastrukturo.

 

Stališče do pripombe

Po ponovnem pregledu pobude ugotavljamo, da je iz urbanističnega vidika pobuda dejansko manj ustrezna za nadaljevanje postopka, saj se evidentno nahaja izven meje naselja (na drugi strani vizualne meje, ki je ločnica in v tem primeru predstavlja, upoštevajoč identiteto oblikovanja vasi v tem okolju, razvojno mejo naselja). Kljub temu, na podlagi novih dejstev ki so bila v pripombi predstavljena  (izvedena, z institucijami usklajena infrastruktura ipd), , smatramo, da je, z izpostavitvijo socialnega vidika v tem mejnem primeru, pobuda v minimalnem obsegu vendarle sprejemljiva za nadaljevanje postopka.

Pobuda se sprejme.

 

 

 

 

št. pripombe: 12

št. pobude: 023-7

Povzetek pripombe

Občanka predlaga razširitev obstoječega objekta na parcelni št. 2888/1, k.o. Lukovek, zaradi pomanjkanja prostora in želje po stalnem prebivanju na tem naslovu.

 

Stališče do pripombe

Zemljišče se nahaja v vinogradniškem območju, kjer gradnja stanovanjskih hiš za stalno bivanje načeloma ni dovoljeno. Prerazvrstitev v območje SK zato ni možna.

Pripomba se ne sprejme.

 

 

 

 

št. pripombe: 13

št. pobude: EUPLS002

Povzetek pripombe

Občan navaja, da je v vinogradniškem območju dopustna gradnja podpornih zidov kot enostavnih, nezahtevnih in manj zahtevnih objektov k legalno zgrajeni zidanici tudi na območju ostalih kmetijskih zemljišč z bonitetno oceno 40 ali nižjo, zaradi potrebe po premagovanju višinske razlike v terenu, potrebe po funkcionalnejši ureditvi, ter kot agromelioracijski ukrep za izboljšanje pogojev obdelave oziroma funkcionalne izrabe zemljiščnega posestva. Podporni zidovi se lahko zaradi premagovanja večjih višinskih razlik sestavljajo z zamiki z vmesnimi horizontalnimi pasovi. Pripomba se nanaša na konkretno zemljišče s parc. št. 3512, k.o. Knežja vas.

 

Stališče do pripombe

Pripomba je težko razumljiva - r

azberemo da občan želi, da bi bila na kmetijskem zemljišču (K) dopustna gradnja opornih zidov kot manj zahtevnih objektov. Po odloku na K gradnja opornih zidov kot manj zahtevnih objektov ni dopustna, dopustna je le kot enostavni in nezahtevni objekt. Gradnja opornih zidov kot manj zahtevnih objektov je dopustna le na plazljivem območju.

Pripomba se ne sprejme.

 

 

 

 

 

št. pripombe: 14

št. pobude: 196-13

Povzetek pripombe

Občanka navaja, da želijo na parcelnih št. 71/2, 71/8, 11/2, k.o. Veliki Gaber, poleg balinišča zgraditi še igrišče za petanko, zgraditi pokriti večnamenski prostor za druženje društva upokojencev in krajanov, posebno pa še članov ranljivih skupin.

 

Stališče do pripombe

Stavbno zemljišče namenjeno prometnim površinam, se na podlagi stališča občine v celoti prerazvrsti v območje centralnih dejavnosti (CU), na katerem je možna tudi izgradnja navedenih igrišč.

Pripomba se sprejme. 

 

 

 

 

št. pripombe: 15

št. pobude: 023-3

Povzetek pripombe

Občan predlaga, da se odlok dopolni tako, da bo v vinogradniških območjih možno graditi na način, da se objekt s soglasjem soseda postavi do parcelne meje. Številka parcele na katero se pripomba nanaša je 371/4, k.o. Češnjevek.

 

Stališče do pripombe

Odmiki od parcelnih meja se zaradi morfologije (tipološkega vzorca) morajo ohranjati. Za obstoječe stavbe, ki presegajo merila urbanističnega oblikovanja (nelegalne gradnje), je slednje mogoče v sklopu 79. člena sanirati. 

Pripomba se ne sprejme.

 

 

 

 

št. pripombe: 16

št. pobude: 130-7

Povzetek pripombe

Občan navaja, da površina na parcelni št. 966/1, k.o. 1431 Dobrnič ni primerna za rabo IK, ker naj bi bila dimenzijsko premajhna. Predlaga, da bi jo spremenili v SK, ker naj bi bila bolj skladna z okoliško rabo.

 

Stališče do pripombe

Sprememba obstoječe namenske rabe IK v SK, bi pomenila, da bi na tem območju bilo dovoljeno tudi bivanje, kar pa ni v skladu z veljavno zakonodajo, ki načeloma nasprotuje obcestnemu širjenju naselij. Območje se prav tako nahaja izven meje poselitvene enote in je preko 50 m oddaljeno od najbližje stanovanjske hiše ter na nasprotni strani državne ceste (glede na izvorno naselje Podlisec).

Pripomba se ne sprejme.

 

 

 

 

št. pripombe: 17

št. pobude: 201-4

Povzetek pripombe

Občan ugotavlja, da je na parcelni št. 1554/6, k.o. 1432 Korita, v osnutku ukinjena namenska raba stavbnih zemljišč. Občan predlaga, da se na parceli predvidi namenska raba stanovanj v obliki in obsegu, da bo omogočena gradnja stanovanjskega objekta.

 

Stališče do pripombe

Sprememba namenske rabe iz stavbne v kmetijsko je opredeljena na podlagi pobude občana. Po dejanski rabi gre za kmetijsko zemljišče, zato je renaturacija in uskladitev z zemljiškim katastrom v tem delu smiselna.

Pripomba se ne sprejme.

 

 

 

 

št. pripombe: 18

št. pobude: 168-10

Povzetek pripombe

Občan predlaga zamenjavo razširjenega stavbnega zemljišča na parcelnih št. 1/1 in 2/0, k.o, Stehanja vas. Zamenjati želijo stavbno zemljišče na zahodnem delu parcelne št. 1/1 za vzhodni del.

 

Stališče do pripombe

Po ponovni preučitvi gradiva, ocenjujemo, da je zamenjava stavbnega zemljišča iz zahodnega na vzhodni del zemljišča sprejemljiva.

Pripomba se sprejme.

 

 

 

št. pripombe: 19

št. pobude: 146-9

Povzetek pripombe

Občanka navaja, da za parcelo 2695/2 , k.o. Korita, nikoli ni bila podana pobuda za spremembo iz stavbnega v kmetijsko zemljišče, zato prosi, da na omenjeni parceli ostane stavbno zemljišče, tako kot je v veljavnem planu(priložena grafika). Prosi tudi, da parceli 2694 in 2695/1 ohranita isto namembnost, kot je trenutno stanje, torej, da je del parcel opredeljen kot stavbno zemljišče.

 

Stališče do pripombe

Leta 2016 je bila podana izjava o spremembah povezanih z odmero in plačilom NUSZ. Na podlagi tega je izdelovalec oblikoval pobudo za izločitev stavbnega zemljišča, kot je razumeti iz izjave. Ker iz izjave dejansko ne gre razbrati, da lastnica želi izločitev stavbnih zemljišč, se le ta ohranijo v obstoječem obsegu.

Pripomba se sprejme.

 

 

 

 

št. pripombe: 20

št. pobude: /

Povzetek pripombe

Občan predlaga, da se namenska raba parcele 617/5, k.o. Korita, spremeni v stavbno zemljišče. Navaja, da je v bližnji okolici namenska raba stavbno zemljišče. Obstoječa kmetijska lopa na parceli 617/5 naj bi se tako prekategorizirala v zidanico.

 

Stališče do pripombe

Gre za novo pobudo, ki je v tej fazi postopka ni več mogoče obravnavati.

Pripomba se ne sprejme. 

 

 

 

 

št. pripombe: 21

št. pobude: 191-2

Povzetek pripombe

Občan predlaga, da se parcelna št. 1250/1, k.o. Dobrnič, izloči iz stavbnega zemljišča. Ostalo naj bi kmetijsko zemljišče (kot na priloženi grafiki).
Predlaga tudi , da naj bo zemljišče s parcelno št. 1249/3, k.o. Dobrnič, v celoti stavbno zemljišče.

 

Stališče do pripombe

Novo opredeljeno stavbno zemljišče na južnem robu naselja s parc. št. 1250/1, k.o. Dobrnič se ustrezno zmanjša, saj gre po dejanski rabi za zemljišče v kmetijski rabi.

Pripomba se sprejme.

 

 

 

 

št. pripombe: 22

št. pobude: 010-2

Povzetek pripombe

Občan želi, da se predvideno stavbno zemljišče na parcelni št. 505/3, k.o. Ševnica, razširi proti J (grafika). Navaja, da je na območju predvidene širitve že zgrajena vinska klet, ki jo želi legalizirati za opravljanje dejavnosti kletarjenja in prodajo vin.

 

Stališče do pripombe

Ker gre za vitalno kmetijo, ki se dodatno ukvarja tudi z dejavnostjo kletarjenja in prodajo vin se pobuda ustrezno razširi na območje obstoječe vinske kleti v sklopu domačije, ki v fazi dopolnjenega osnutka ni bila zajeta v celoti.

Pripomba se sprejme.

 

 

 

 

št. pripombe: 23

št. pobude: 012-4

Povzetek pripombe

Občan navaja, da vzhodni del parcele 854/9, k.o. Štefan, nujno potrebuje za gradnjo stanovanjske hiše za potomce.

 

Stališče do pripombe

Zemljišče se nahaja tik ob prometnih površinah in deloma celo v Državnem lokacijskem načrtu za avtocesto na odseku Pluska – Ponikve. Tudi iz urbanističnega vidika je prostor za gradnjo neprimeren, saj bi šlo za obcestno širitev naselja, kar pa po veljavni zakonodaji ni sprejemljivo.

Pripomba se ne upošteva.

 

 

 

št. pripombe: 24

št. pobude: 112-10

Povzetek pripombe

Občan želi, da na delu parcel 334/3 in 335/5, k.o. Veliki Gaber, ostane stavbno zemljišče, in sicer del parcele 334/3 zaradi nadomestne gradnje hiše, 335/5 pa zaradi obstoječega dovoza do kmetije.

 

Stališče do pripombe

Pobuda za renaturacijo se ustrezno zmanjša, saj je po ponovnem pregledu dostopnih podatkov razvidno, da gre na delu zemljišča s parc. št. 335/5 v naravi za dovoz do domačije. Prav tako se pobuda ustrezno zmanjša na območju zemljišča s parc. št. 334/3, kjer je predvidena gradnja nadomestne hiše in predmetno zemljišče predstavlja funkcionalno zemljišče objekta.

Pobuda se sprejme.

 

 

 

 

št. pripombe: 25

št. pobude:/

Povzetek pripombe

Občan predlaga, da se na parceli 235, k.o. Knežja vas, izvedbeni pogoji v odloku spremenijo na način, da bi lahko s soglasjem soseda legaliziral zidanico, ki stoji na parcelni meji.

 

Stališče do pripombe

Odmiki od parcelnih meja se zaradi morfologije (tipološkega vzorca) morajo ohranjati. Za obstoječe stavbe, ki presegajo merila urbanističnega oblikovanja (nelegalne gradnje), je slednje mogoče sanirati v sklopu 79. člena odloka.. 

Pripomba se sprejme.

 

 

 

 

št. pripombe: 26

št. pobude: /

Povzetek pripombe

Pobudnik je podal pobudo za spremembo namenske rabe zemljišča za del parcel 359/1 in 355/1, k.o. Vrhtrebnje, za gradnjo stanovanjske hiše za potomca. Prosi, da se dana pobuda opredeli kot stavbno zemljišče, saj se bo drugače potomec odselil iz domačega kraja.

 

Stališče do pripombe

Gre za novo pobudo, ki je v tej fazi postopka ni več mogoče obravnavati. Pobude oddane do sredine preteklega leta so bile obravnavane v tem postopku sprememb in dopolnitev, kasnejše pobude pa bodo obravnavane v naslednjem postopku spremembe plana.

Pripomba se ne sprejme. 

 

 

 

 

št. pripombe: 27

št. pobude: 182-1

Povzetek pripombe

Občan želi, da se stavbno zemljišče na parcelnih št. 433/3 in 427/3, k.o. Korita, razširi tako, da bo na južnem delu možno graditi nadstrešek, legalizirati lopo in da bo celotna zidanica na stavbnem zemljišču (grafika).

 

Stališče do pripombe

Po ponovnem pregledu razpoložljivih podatkov ugotavljamo, da se obstoječa zidanica ne nahaja v celotnem obsegu na stavbnem zemljišču, pripadajoča lopa pa je umeščena na kmetijsko zemljišče. Z namenom zaokrožitve območja stavbnih zemljišč in ureditve plana z obstoječim stanjem v naravi se pobuda za opredelitev stavbnega zemljišča nekoliko poveča proti jugu.

Pripomba se sprejme.

 

 

 

 

št. pripombe: 28

št. pobude: 128-3a

Povzetek pripombe

Občanka je lastnica parcele 1013/5, k.o. Medvedje selo in navaja, da za južni del omenjene parcele naj ne bi dala pobude za spremembo v stavbno zemljišče.

 

Stališče do pripombe

Novo opredeljeno stavbno zemljišč je ostanek predvidenega obsežnejšega območja stavbnih zemljišč, ki pa je bil na podlagi usklajevanj z NUP v fazi dopolnjenega osnutka izločen iz postopka. Pripomba se upošteva na način, da se pobuda za spremembo v stavbno zemljišč zmanjša za predmetno zemljišče s parc. Št. 1013/5.

Pripomba se sprejme.

 

 

 

 

št. pripombe: 29

št. pobude: 128-3

Povzetek pripombe

Občana sta lastnika parcele 1013/6, k.o. Medvedje selo, navajata, da za južni del omenjene parcele nista dala pobude za spremembo v stavbno zemljišče.

 

Stališče do pripombe

Novo opredeljeno stavbno zemljišče je ostanek predvidenega obsežnejšega območja stavbnih zemljišč, ki pa je bil na podlagi usklajevanj z NUP v fazi dopolnjenega osnutka zmanjšan na minimalni obseg. Pripomba se upošteva na način, da se predmetno zemljišče opredeli kot zelene površine, v smislu dolgoročnega razvoja tega predela.

Pripomba se delno sprejme.

 

 

 

 

št. pripombe: 30

št. pobude: 146-11a

Povzetek pripombe

Občanka navaja, da na parceli 94/2, k.o. Korita, stoji stanovanjska hiša, ki ima na robu te parcele tudi dovozno pot s čimer je definiran funkcionalni del parcele, ki je uporabljen za obstoječo in dovozno pot. Za ostali del parcele pa občanka želi, da se klasificira kot kmetijsko zemljišče (grafika), ker naj bi se ta del parcele že sedaj uporabljal kot njiva v enem delu, na ostali površini pa želi povečati sadovnjak.

Stališče do pripombe

Zemljišče se nahaja v osrednjem delu naselja Rdeči Kal in kot tako predstavlja pomembno prostorsko rezervo za nadaljnji razvoj. V naravi sicer gre za kmetijska zemljišča, vendar z manj ugodno morfologijo – vrtača in relativno nizko bonitetno oceno - 40.

Pripomba se ne sprejme.

 

 

 

 

št. pripombe: 31

št. pobude: prečka pobudo 188-20

Povzetek pripombe

Občan se ne strinja s traso ceste, ki bi potekala po parcelah 917 in 926/1, k.o. Medvedje selo, saj bi popolnoma razvrednotila parcelo 927 in onemogočila nadaljnjo uporabo za kmetijstvo. Želi, da se poišče drugo rešitev.

 

Stališče do pripombe

Predmetni prostor spada v urbanistični načrt Trebnjega in ima že v izhodišču določen urbani značaj. Torej, že vsaj od sprejetja OPN, to ni več klasičen odprti podeželski prostor, temveč prostor zaledja razvoja mesta. V tem kontekstu je ugotovljena potreba po tej cesti in iz nje izhajajoča umestitev v prostor. Nova cesta je torej ključna za napajanje večjega nepozidanega območja stavbnih zemljišč, kjer je predvideno urejanja z OPPN. V tem kontekstu je izvedba te ceste v interesu mesta, torej tudi v javnem interesu.

Pripomba se ne sprejme.

 

 

 

 

št. pripombe: 32

št. pobude: 128-3

Povzetek pripombe

Občan prosi za dostop do zazidljivega dela parcele 1015/1, k.o. Medvedje selo, po kmetijskem zemljišču. (grafika).

                                                                                                                                                           

Stališče do pripombe

Dostop po kmetijskem zemljišču do stanovanjske enote v načelu, urbanistično ni sprejemljiv, zato se opredeli ustrezna prometna površina, ki bo tudi v bodoče omogoča napajanje predmetnega območja, kjer je dolgoročno predvidena vzpostavitev novega naselja.

Pripomba sesprejme.

 

 

 

 

št. pripombe: 33

št. pobude: 169-3

Povzetek pripombe

Občan želi, da se parcelno št. 1213/3 in del parcelne št. 1213/4 (do obstoječe ceste, vzhodno od 1213/3), k.o. Dobrnič, opredeli kot stavbno zemljišče. Parcela je po navedbah pobudnika kamnita, potomec pa bi si z gradnjo hiše rešil stanovanjski problem.

 

Stališče do pripombe

Po ponovni proučitvi prostorskega konteksta in pobude ugotavljamo, da se zemljišče nahaja v odprtem prostoru kulturne krajine, kjer bi gradnja predstavljala fenomen razpršene gradnje, ki je opredeljena kot negativni pojav v prostoru. V neposredni bližini ni večje poselitvene enote, na katero bi se predmetno zemljišče navezovalo, le manjše enote razpršene poselitve, kjer pa širitev že po veljavni zakonodaji ni možna.

Pripomba se ne sprejme.

 

št. pripombe: 34

št. pobude: 211-6a

Povzetek pripombe

Občan navaja napako, saj je znotraj stavbnega zemljišča, na parceli 539/2, k.o. Dobrnič, šrafiran trikotnik.

 

Stališče do pripombe

Pobuda se nanaša na spremembe prostorsko izvedbenih pogojev na predmetni domačiji. Namenska raba prostora se ne spreminja. Oznaka s trikotnikom je zgolj označevala lokacijo, na katero so se nanašali PIP. Območje pobude se nahaja na zemljišču z namensko rabo SK, kjer so dovoljene naslednje dejavnosti – bivanje, primarne, terciarne in kvartarne dejavnosti , proizvodne dejavnosti, ki ne vplivajo prekomerno na okolje ter šport in rekreacija.

V tem smislu se pripomba formalno ne sprejme.

 

 

 

 

št. pripombe: 35

št. pobude: 032-1a

Povzetek pripombe

Občanka želi, da se parcela 554/5, k.o. Medvedje selo, izvzame iz območja predvidenega OPPN-ja, saj potomec želi pridobiti gradbeno dovoljenje za gradnjo stanovanjske hiše.

 

Stališče do pripombe

Zemljišče je del obsežnega območja nepozidanih stavbnih zemljišč, kjer se kaže potreba po celostni ureditvi. Predmetno območje urejanja z OPPN je potrebno obravnavati kot celoto in rešitve prostorskega urejanja pripraviti za celotno območje, za kar je opredeljen OPPN. Šele po celoviti obravnavi se lahko določijo posamezna območja, ki se potem lahko urejajo fazno.

Na podlagi stališča občine se predmetno zemljišče izloči iz urejanja z OPPN.

Pripomba se  sprejme.

 

 

 

 

št. pripombe: 36

št. pobude: 135-1

Povzetek pripombe

Občanka navaja, da je bila parcela 803/1, k.o. Dobrnič, v veljavnem planu stavbno zemljišče in jo še vedno želijo spremeniti v kmetijsko zemljišče. Navaja, da je na parceli še nekaj grmovja, ostali del je travnik. Preostalo grmovje imajo namen očistiti in parcelo pripravili za vzrejo drobnice, za kar potrebujejo kmetijsko zemljišče. Zraven želijo zgraditi skedenj za spravilo sena in kmetijskega orodja, saj ga ne morejo postaviti na gozdnem zemljišču.

 

Stališče do pripombe

V postopku je bila na podlagi dogovora z MKGP zemljišču opredeljena namenska raba, ki ustreza dejanski rabi – to je gozdu. Ker občanka navaja, da zemljišče potrebuje za pašnik in ga namerava očistiti, se opredeli ustrezna namenska raba - druga kmetijska zemljišča - z določilom, da je potrebno kmetijsko zemljišče vzpostaviti v roku najmanj 15-ih let. V kolikor do tega ne bo prišlo, se zemljišče vrne v dejansko rabo – gozd.

Pripomba se sprejme.

 

 

 

 

št. pripombe: 37

št. pobude: 047-5

                  047-1

Povzetek pripombe

Občanka navaja, da je na parceli 794/2, k.o. Prapreče, poplavno območje, zato želi, da se zemljišče opredeli kot zelene površine. Na zemljišče s parcelno št. 784/3, k.o. Prepeče, pa želi, da bi se severni del razširil v stavbno zemljišče, saj je na tem delu zgrajen objekt za rejo živali. (grafika)

 

Stališče do pripombe

Po ponovnem pregledu razpoložljivih podatkov ugotavljamo, da se zemljišče s parc. Št. 794/2 dejansko nahaja na poplavnem območju (redke poplave, katastrofalne poplave), zato je opredelitev zelenih površin in s tem onemogočanje gradnje na tem območju smiselna. V primeru razširitve stavbnega zemljišča na severnem delu zemljišča s parcelno št. 784/3 pa ugotavljamo, da gre dejansko za funkcionalno zemljišč k obstoječim gospodarskim objektov, zato je prerazvrstitev smiselna tudi na tem delu predmetne parcele.

Pripomba se sprejme.

 

 

 

 

št. pripombe: 38

št. pobude: 197-9a

Povzetek pripombe

Občanka ugotavlja, da se je predlog za spremembo namenske rabe na parceli 822/1 k.o. Dolga Njiva, le delno upošteval.
Predlaga, da se tudi v priloženi grafiki označeni del spremeni v kmetijsko zemljišče, saj naj bi bil tudi ta del parcele povem neprimeren za gradnjo.

 

Stališče do pripombe

Grafična priloga, ki je v dopisu navedena, ni bila priložena. Obseg renaturacij je bil smiselno (glede na obstoječo pozidavo) opredeljen v fazi predhodne analize pobude, vendar je bil v

sekcija datotekePriponke