ikona ezahtevek E-zahtevek ikona imenik zaposlenih Imenik zaposlenih ikona seznam pooblaščenih oseb Seznam pooblaščenih oseb ikona predpisi Predpisi ikona katalog informacij javnega značaja Katalog informacij javnega značaja ikona cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja Cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja
aed logo

gumb prijava novice

Natisni Nazaj na seznam

16.04.2018 Javni poziv za sofinanciranje prireditev ali projektov veteranskih organizacij, ki niso predmet drugih razpisov v Občini Trebnje za leto 2018

Na podlagi Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2018 (Uradni list RS, št. 12/17 in 11/18); ob upoštevanju Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 71/17- ZIPRS1819 in 13/18 – ZJF- H), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16) ter 8. in 29. člena Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 29/14 in 65/14 – popr.) Občina Trebnje objavlja

 

JAVNI POZIV ZA SOFINANCIRANJE PRIREDITEV ALI PROJEKTOV VETERANSKIH ORGANIZACIJ, KI NISO PREDMET DRUGIH RAZPISOV V OBČINI TREBNJE ZA LETO 2018

 

1. NAZIV IN SEDEŽ NAROČNIKA:  OBČINA TREBNJE, Goliev trg 5, 8210 Trebnje,

telefon 07/348-11-00, faks: 07/348-11-31.

 

2.    PREDMET JAVNEGA POZIVA

je sofinanciranje prireditev ali projektov veteranskih organizacij (veterani, borci, invalidi vojne), ki niso zajeti v programih drugih razpisov Občine Trebnje. 

Razpisana sredstva so namenjena sofinanciranju prireditev ali projektov zgoraj navedenih veteranskih organizacij.

 

3.    POGOJI ZA SODELOVANJE NA JAVNEM POZIVU

Na javni poziv se lahko prijavijo prijavitelji, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

  • imajo sedež v občini Trebnje ali gre za medobčinske organizacije, ki omogočajo vključevanje članov oziroma uporabnikov iz občine Trebnje;
  • finančni načrt prireditve mora imeti zaključeno konstrukcijo prihodkov in odhodkov in zagotovljene druge vire financiranja;
  • prijavitelji lahko prijavijo samo prireditve ali projekte izvedene v letu 2018;
  • prijavitelji imajo zagotovljene kadrovske in prostorske pogoje za izvajanje projekta;
  • prijavitelji niso pridobili sredstev za sofinanciranje teh prireditev ali projektov na osnovi drugih razpisov Občine Trebnje.

 

4.    KRITERIJI IN MERILA ZA IZBOR

Na podlagi tega javnega poziva bodo izbrane prireditve ali projekti na podlagi naslednjih kriterijev:

  • tradicionalnost prireditve oz. projekta (izkušnje prijavitelja),
  • finančni načrt prireditve oz. projekta (delež zagotovljenih lastnih sredstev, do 50 % / nad 50 %),
  • sodelovanje z drugimi sorodnimi organizacijami,
  • usklajenost vsebine in ciljev prijavljene prireditve s predmetom javnega poziva,
  • doseganje ciljnih uporabnikov (odprti tip, publika jasno opredeljena, predvideno število udeležencev);

 

Maksimalni delež sofinanciranja programa oz. projekta znaša 50 % vrednosti programa oz. projekta.

Kriteriji se ovrednotijo s točkami. Maksimalno število točk je 10, vrednost točke glede na razpoložljiva proračunska sredstva pa znaša 50,00 EUR.

Prijavitelju se lahko, ne glede na doseženo število točk, dodelijo sredstva na podlagi tega javnega poziva, največ do višine zaprošenih sredstev.

Prijave bodo pregledane in ocenjene ali izpolnjujejo obvezne kriterije. Na podlagi izpolnjevanja obveznih kriterijev bo predlagana višina sredstev za sofinanciranje posamezne prireditve ali projekta.

 

5.    OKVIRNA VREDNOST

Okvirna višina sredstev, ki je zagotovljena v proračunu Občine Trebnje za leto 2018 in je namenjena za predmet tega javnega poziva, znaša do 1.000 EUR - poziv je odprt do porabe sredstev.

 

6.    ROK IZVEDBE

Prireditve ali projekti po tem pozivu morajo biti realizirani v letu 2018.

Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2018, v skladu s predpisi, ki urejajo porabo proračunskih sredstev.

 

7.    VSEBINA PRIJAVE:

Prijava na javni poziv mora biti izpolnjena izključno na predpisanem obrazcu »Prijava na javni poziv za sofinanciranje prireditev ali projektov veteranskih organizacij, ki niso predmet drugih razpisov v občini Trebnje za leto 2018«, ki je sestavni del javnega poziva in vsebuje izjavo, da prireditev ali projekt ne bo sofinanciran iz drugih razpisov Občine Trebnje, mora biti čitljiva, na ustreznih mestih podpisana in žigosana in izjavo, da so podatki v prijavi točni in verodostojni. Prav tako je potrebno priložiti parafiran vzorec pogodbe o dodelitvi sredstev za sofinanciranje.

V kolikor prijavitelj prijavlja več prireditev ali projektov, mora za vsako posamezno prireditev ali projekt izpolniti ločen prijavni obrazec. Tako izdelana prijava bo obravnavana kot popolna. Nepopolne prijave ne bodo obravnavane.

Občina Trebnje lahko naknadno zahteva še predložitev drugih dokumentov kot dokazilo resničnosti navedb v prijavi.

Oddaja prijave pomeni, da se prijavitelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji javnega poziva.

 

8.    ROK ZA ODDAJO PRIJAV IN NAČIN ODDAJE:

Javni poziv je odprt do porabe sredstev.

Za pravočasno oddano šteje prijava, ki bo prispela na sedež občine: Občina Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje, v času, ko bo javni poziv odprt oz. najkasneje do 31. 8. 2018.

Vloge, ki bodo prispele po skrajnem roku za predložitev vloge (prijave) ter vloge, ki bodo prispele pred skrajnim rokom za predložitev vloge, vendar v času, ko bodo proračunska sredstva že porabljena, ne bodo obravnavane.

Prijavitelji lahko svoje prijave oddajo tekom celotnega obdobja odprtega javnega poziva, saj se bodo prijave obravnavale v več zaporednih terminih (mesečno), vse do porabe sredstev oz. do skrajnega roka za predložitev vloge.

V primeru porabe proračunskih sredstev pred skrajnim rokom za predložitev prijav, bo občina objavila obvestilo o zaključku javnega poziva.

 

9.    POSTOPEK DODELITVE IN ROK, V KATEREM BODO PRIJAVITELJI OBVEŠČENI O IZIDU JAVNEGA POZIVA:

Vloge, ki ne bodo oddane v roku ali ne bodo ustrezale pogojem iz tega razpisa, bodo s sklepom zavrnjene oz. zavržene in ne bodo obravnavane v postopku za dodelitev finančnih sredstev iz tega poziva. Prijavitelji, ki bodo oddali formalno nepopolne prijave, bodo pozvani k dopolnitvi. Prijave, ki ne bodo dopolnjene v pozivnem roku, bodo s sklepom zavržene.

S strani strokovne komisije bo opravljeno vrednotenje popolnih prijav po kriterijih iz javnega poziva,  ob upoštevanju pogojev, ki jih morajo prijavitelji izpolnjevati.

Strokovna komisija bo v vseh fazah postopka delovala v skladu s 37. členom Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo) in dosledno upoštevala določbe o izogibanju nasprotju interesov.

Župan Občine Trebnje bo v 8 dneh po odpiranju prijav, na podlagi predloga strokovne komisije izdal sklep o izboru, višini in namenu odobrenih sredstev izbranemu prijavitelju.

Zoper izdani sklep ni dovoljena pritožba, temveč je dopustna tožba, ki se vloži v 30. dneh po prejemu sklepa na Upravno sodišče v Ljubljani, Tržaška cesta 68 A, pisno neposredno pri navedenem sodišču ali priporočeno po pošti ali ustno na zapisnik. Tožbi v dveh izvodih je treba priložiti sklep v izvirniku ali kopiji. Tožba ne zadrži izvršitve sklepa.

Z izbranim prijaviteljem bo sklenjena pogodba, v kateri bodo opredeljene medsebojne pravice in obveznosti glede izvedbe programa ali projekta in glede sofinanciranja izbranega programa v skladu s predpisi, ki urejajo porabo proračunskih sredstev.

 

10.  KRAJ IN ČAS, KJER LAHKO ZAINTERESIRANI DVIGNEJO PRIJAVNE OBRAZCE:

 

Javni poziv se objavi na spletni strani Občine Trebnje: www.trebnje.si.

Prijavni obrazci so od dneva objave do izteka prijavnega roka na voljo na spletni strani Občine Trebnje, www.trebnje.si, pod zavihkom Javne objave in razpisi.

 

 

Številka: 081-4/2018-1

Datum:  16. 4. 2018

                                                        

 

 

 

                                                                                       Alojzij KASTELIC l.r.

                                                                                                župan

 

sekcija datotekePriponke