ikona ezahtevek E-zahtevek ikona imenik zaposlenih Imenik zaposlenih ikona seznam pooblaščenih oseb Seznam pooblaščenih oseb ikona predpisi Predpisi ikona katalog informacij javnega značaja Katalog informacij javnega značaja ikona cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja Cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja
aed logo

gumb prijava novice

Natisni Nazaj na seznam

10.03.2009 Obvestilo o obveznosti plačila turistične takse

Vse lastnike oz. upravljavce nastanitvenih objektov, ki sprejemate turiste na prenočevanje v Občini Trebnje obveščamo, da ste na podlagi Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Ur. l. RS, št. 2/2004) in Odloka o turistični taksi v Občini Trebnje (Ur. l. RS, št. 68/2005) dolžni turistom poleg storitev prenočevanja v imenu in za račun Občine Trebnje zaračunati tudi turistično takso. Turistična taksa ni davek, ampak pavšalen prispevek turista za razvoj turistične infrastrukture in storitev, ki jih kot gost koristi v destinaciji.

 

Zavezanci za plačilo turistične takse so vsi, ki izven svojega stalnega bivališča na območju Občine Trebnje uporabljajo storitve prenočevanja v nastanitvenem objektu.

Plačila turistične takse so oproščeni le otroci do 7. leta starosti, invalidi (ob predložitvi fotokopije odločbe pristojnega organa), učenci, dijaki in študenti ter njihovi vodje oz. mentorji, udeleženci vzgojno-izobraževalnih programov (če so organizirani na nepridobitni podlagi) in osebe, ki so na začasnem delu in bivanju v gostinskem obratu neprekinjeno več kot 30 dni. Turistično takso za prenočevanje v višini 50% plačujejo osebe od 7.-18. leta starosti.

 

Ponudniki storitev prenočevanja morate do 25. v mesecu za pretekli mesec na Občino Trebnje in Davčni urad pošiljati izpolnjen obrazec Mesečno poročilo o plačani turistični taksi, ki ga lahko dobite v sprejemni pisarni Občine Trebnje ali spletni strani Občine Trebnje.

 

Višina turistične takse je določena z Odlokom o turistični taksi v Občini Trebnje v višini 10 točk, kar znaša 0,92 € za vsak dan bivanja. Takso je potrebno nakazovati do 25. v mesecu za pretekli mesec na račun Občine Trebnje št. 01330-5303206228, sklic št. 07129.

 

Obveščamo vas tudi, da morate vsi ponudniki storitev prenočevanja voditi tudi evidenco gostov. Nadzor nad pobiranjem in odvajanjem turistične takse ter vodenjem evidenc opravljata pristojni davčni urad in občinski inšpekcijski organ.

 

Več informacij lahko dobite na e-naslovu: silva.slak@trebnje.si ali na tel.: 07 34 81 138.