ikona ezahtevek E-zahtevek ikona imenik zaposlenih Imenik zaposlenih ikona seznam pooblaščenih oseb Seznam pooblaščenih oseb ikona predpisi Predpisi ikona katalog informacij javnega značaja Katalog informacij javnega značaja ikona cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja Cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja
aed logo

gumb prijava novice

Natisni Nazaj na seznam

29.07.2008 Zaključeni javni razpisi na področjih kulture, mladinske dejavnosti, sociale in športa

 
Sociala
V proračunu Občine Trebnje za leto 2008 je bilo za sofinanciranje programov in investicij na področju socialnega varstva zagotovljenih 97.744 EUR oziroma 12,48% več kot v preteklem letu. Predlog razdelitve sredstev je bil pripravljen po posameznih programskih sklopih, v skladu s pravilnikom, ki določa pogoje in merila za vrednotenje. Za programe področju humanitarne dejavnosti je bilo namenjenih 25.000 EUR, 14 izvajalcev je prijavilo 15 programov oziroma projektov. Za programe dela z zasvojenimi je bilo namenjenih 5.000 EUR, prijavilo se je pet izvajalcev s petimi programi. Preventivne programe v višini 36.767 EURje prijavilo devet izvajalcev s 25 projekti. Za investicije in investicijsko vzdrževanje je bilo letos namenjenih 20.865 EUR. Programe društev upokojencev s sedežem v občini Trebnje staprijavila dva izvajalca. Sredstva so se tako razdelila med 27 različnih prijaviteljev, ki so skupno prijavili 49 programov in projektov. V letu 2007 se je v razpisanem roku prijavilo 28 prijaviteljev, ki so skupno prijavili 53 programov oziroma projektov.  
Šport
Za šport in prostočasne aktivnosti je v proračunu Občine Trebnje v letu 2008 zagotovljenih 246.535 EUR. Na prvi javni razpis je prispelo 29 prijav. V lanskem letu je bilo v proračunu zagotovljenih 261.526 EUR, dodeljenih pa 238.235 EUR sredstev za programe športa, ki jih je izvajalo 30 izvajalcev. Letošnja sredstva so se razdelila vsem izvajalcem športnih programov, ki so se prijavili na razpis glede na merila v pravilniku za programe športne vzgoje otrok, mladine in študentov, in sicer za izvedbo interesnih programov, v okviru katerih je 15 izvajalcev prijavilo 33 različnih športnih programov za vse starostne skupine, za izvedbo programov, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, kar je prijavilo devet izvajalcev, za kakovostni šport, za vrhunski šport, kar je prijavilo pet izvajalcev, za športno rekreacijo, ki jo izvaja 16 izvajalcev, za šport invalidov ter za razvojne in strokovne naloge v športu, in sicer za strokovno izobraževanje kadrov v športu, velike mednarodne športne prireditve, za investicije v športne objekte in delovanje občinske športne zveze. Z rebalansom proračuna so člani občinskega sveta odobrili dodatna sredstva za investicije, kar bo predmet drugega javnega razpisa za področje športa v letošnjem letu, prav tako bodo predmet razpisa tudi nerazdeljena sredstva na prvem javnem razpisu za kakovostni šport.
Kultura
Občina bo v letu 2008 na šestih področjih razpisa (prireditve, programi, investicije, nakup opreme, založništvo, izobraževanje in kulturna dediščina) sofinancirala 191 različnih kulturnih projektov v skupni višini 243.739 EUR. V primerjavi z letom 2007 je kulturi namenjeno 15,5% več sredstev. Beležimo porast števila prijaviteljev in prijavljenih projektov na javni razpis, kar pomeni, da je kulturna dejavnost v naši občini pestrejša in kvalitetnejša. Zato se bomo ob sprejetju proračuna za leto 2009 zavzemali za povečanje finančnih sredstev za kulturno dejavnost.
Vse zainteresirane obveščamo, da bo sredi avgusta 2008 na spletni strani občine objavljen javni poziv za vzdrževanje vojnih grobišč in spomenikov NOB.Javni poziv bomo objavili tudi v naslednji številki Glasila občanov, predvidoma konec meseca avgusta.
Mladinska dejavnost
Zaključen je tudi javni razpis za področje mladinske dejavnosti. Za sofinanciranje 13-ih mladinskih programov in projektov so bila dodeljena vsa razpoložljiva sredstva v višini 8.763 EUR.
Župan Alojzij Kastelic je povedal, da je značilnost letošnjih razpisov, da so sredstva v večini razdeljena, s tem da je višina sredstev ne glede na zmanjšanje občine v primerjavi z lani ostala na enakem nivoju, celo nasprotno, na nekaterih področjih so se tudi povečala. Razpisi na nekaterih področjih pa še niso zaključeni. »Veseli me, da je pestrost delovanja na vseh področjih velika, kaže pa se tudi velika inovativnost prijaviteljev za izvajanje programov in projektov na vseh področjih. Svetujem pa čimprejšnjo izpolnitev potrebnih zahtev, saj se bodo tako lahko izplačala odobrena sredstva.«    
 
 
Foto: Alenka Lamovšek in  JSKD Trebnje