E-zahtevek Imenik zaposlenih Seznam pooblaščenih oseb Predpisi Katalog informacij javnega značaja Cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja
https://www.trebnje.si/media/img/tag-obrazci-w.pngObrazci


Spodnje obrazce lahko snamete (levi miškin gumb + shrani/save), jih izpolnite ter osebno ali po priporočeni pošti pošljete na naslov OBČINA TREBNJE, GOLIEV TRG 5, 8210 TREBNJE.

Vlogo lahko oddate tudi prek elektronskega naslova obcina.trebnje@trebnje.si.

Za ogled obrazcev v pdf formatu morate imeti nameščen brezplačen pregledovalnik Adobe Acrobar Reader.

Uporabniki storitev plačajo upravno takso:

  • s plačilno kartico v sprejemni pisarni Občine Trebnje ali
  • s plačilom na TRR, in sicer na številko: 011000100013047, odprt pri Banki Slovenije, sklic (v sprejemno pisarno občine dostavite dokazilo o plačilu upravne takse),
  • s plačilom preko spletnih bank (Klik) na zgoraj navedeni transakcijski račun občine (v sprejemno pisarno občine dostavite dokazilo o plačilu upravne takse). 

Oddelek za splošne zadeve

Zahteva za dostop do informacije javnega značaja
Vloga - Izdaja dovoljenja za prekop pokojnika
Vloga za ustanovitev služnostne pravice
Vloga za odkup, zamenjavo, prestavitev opuščene krajevne javne poti
Izjava - odmera ceste splosna
Vloga za izdajo soglasja o uporabi prostora
Vloga za pomoč po požaru ali naravni nesreči
Vloga - Pregled - prepis ali preslikavo dokumentov zadeve

Oddelek za družbene in gospodarske dejavnosti

Vloga za uveljavitev enkratnega denarnega prispevka za novorojence
Vloga za dodelitev enkratne denarne pomoči
Vloga za prijavo obratovalnega casa gostinskega obrata (kmetij).docx
Obrazec za prijavo obratovalnega časa gostinskega obrata (kmetije)
Vloga za enkratno podaljsanje obratovalnega casa gostinskega obrata (kmetije).docx
Vloga za izdajo potrdila o prejemu sredstev iz občinskega proračuna
Vloga za izdajo soglasja za prodajo blaga na drobno zunaj prodajalne
Varuh predšolskih otrok vloga za subvencijo

Oddelek za okolje, prostor in infrastrukturo

Pobuda za spremembo namenske rabe zemljišča-sprememba prostorskih aktov
Vloga za izdajo dovoljenja za začasno ali občasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom
Vloga za izdajo dovoljenja za dela na cestah
Vloga za izdajo soglaja za posege v varovalne pasove občinskih cest
Vloga za odmero komunalnega prispevka
Vloga za izdajo lokacijske informacije
Pobuda za izvedbo postopka lokacijske preveritve
Vloga za izdajo dovoljenja za zaporo ceste
Vloga za subvencioniranje stroškov prevoza pitne vode
Vloga za pridobitev dovoljenja za postavitev, ureditev in vzdrževanje obvestilnega mesta
Vloga za odmero občinske takse oz.za oprostitev plačila občinske takse za uporabo obvestilnega mesta
Vloga za povrnitev stroškov zamenjave osebnih dokumentov ob preimenovanju naselja
Vloga za petletno oprostitev plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
Vloga za izdelavo OPPN za sanacijo nelegalnih in neskladnih gradenj
Vloga za potrdilo o namenski rabi zemljišča (PDF)
Vloga za potrdilo o namenski rabi zemljišča (DOCX)
Zahteva za izdajo projektnih in drugih pogojev (PDF)
Zahteva za izdajo projektnih in drugih pogojev (DOCX)
Zahteva za izdajo mnenja (PDF)
Zahteva za izdajo mnenja (DOCX)