ikona ezahtevek E-zahtevek ikona imenik zaposlenih Imenik zaposlenih ikona seznam pooblaščenih oseb Seznam pooblaščenih oseb ikona predpisi Predpisi ikona katalog informacij javnega značaja Katalog informacij javnega značaja ikona cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja Cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja
aed logo

gumb prijava novice

https://www.trebnje.si/media/img/tag-obrazci-w.pngObrazci


Spodnje obrazce lahko snamete (levi miškin gumb + shrani/save), jih izpolnite ter osebno ali po priporočeni pošti pošljete na naslov OBČINA TREBNJE, GOLIEV TRG 5, 8210 TREBNJE.

Stranka lahko zahteva, da se ji določi dan in uro za vložitev vloge ali drugo upravno storitev. Stranka se lahko naroči v poslovnem času neposredno na naslovu Goliev trg 5, 8210 Trebnje, ali po telefonu na telefonski številki 07 34 81 100, ves čas pa po elektronski pošti na e-naslov obcina.trebnje@trebnje.si. 

Vlogo lahko oddate tudi prek elektronskega naslova obcina.trebnje@trebnje.si.

Za ogled obrazcev v pdf formatu morate imeti nameščen brezplačen pregledovalnik Adobe Acrobar Reader.

Uporabniki storitev plačajo upravno takso:

  • s plačilno kartico v sprejemni pisarni Občine Trebnje ali
  • s plačilom na TRR, in sicer na številko: 011000100013047, odprt pri Banki Slovenije, sklic (v sprejemno pisarno občine dostavite dokazilo o plačilu upravne takse),
  • s plačilom preko spletnih bank (Klik) na zgoraj navedeni transakcijski račun občine (v sprejemno pisarno občine dostavite dokazilo o plačilu upravne takse). 

 


Oddelek za splošne zadeve

Zahteva za dostop do informacije javnega značaja prenos
Vloga - Izdaja dovoljenja za prekop pokojnika prenos
Vloga za ustanovitev služnostne pravice prenos
Vloga za odkup, zamenjavo, prestavitev opuščene krajevne javne poti prenos
Izjava - odmera ceste splosna prenos
Vloga za izdajo soglasja o uporabi prostora prenos
Vloga za pomoč po požaru ali naravni nesreči prenos
Vloga - Pregled - prepis ali preslikavo dokumentov zadeve prenos

Oddelek za družbene in gospodarske dejavnosti

Vloga za dodelitev obcinske denarne pomoci prenos
Vloga za uveljavitev enkratnega denarnega prispevka za novorojence v Občini Trebnje prenos
Vloga za prijavo obratovalnega casa gostinskega obrata (kmetij).docx prenos
Obrazec za prijavo obratovalnega časa gostinskega obrata (kmetije) prenos
Vloga za enkratno podaljsanje obratovalnega casa gostinskega obrata (kmetije).docx prenos
Vloga za izdajo potrdila o prejemu sredstev iz občinskega proračuna prenos
Vloga za izdajo soglasja za prodajo blaga na drobno zunaj prodajalne prenos
Varuh predšolskih otrok vloga za subvencijo prenos

Oddelek za okolje, prostor in infrastrukturo

Pobuda za spremembo namenske rabe zemljišča-sprememba prostorskih aktov prenos
Vloga za izdajo dovoljenja za začasno ali občasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom prenos
Vloga za izdajo dovoljenja za dela na cestah prenos
Vloga za izdajo soglaja za posege v varovalne pasove občinskih cest prenos
Vloga za odmero komunalnega prispevka prenos
Vloga za izdajo lokacijske informacije prenos
Pobuda za izvedbo postopka lokacijske preveritve prenos
Vloga za izdajo dovoljenja za zaporo ceste prenos
Vloga za subvencioniranje stroškov prevoza pitne vode prenos
Vloga za pridobitev dovoljenja za postavitev, ureditev in vzdrževanje obvestilnega mesta prenos
Vloga za odmero občinske takse oz.za oprostitev plačila občinske takse za uporabo obvestilnega mesta prenos
Vloga za povrnitev stroškov zamenjave osebnih dokumentov ob preimenovanju naselja prenos
Vloga za petletno oprostitev plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča prenos
Vloga za izdelavo OPPN za sanacijo nelegalnih in neskladnih gradenj prenos
Zahteva za izdajo projektnih in drugih pogojev (PDF) prenos
Zahteva za izdajo projektnih in drugih pogojev (DOCX) prenos
Zahteva za izdajo mnenja (PDF) prenos
Vloga za izdajo parkirnega dovoljenja prenos
Zahteva za izdajo mnenja (DOCX) prenos
Izjava o spremembah podatkov za odmero NUSZ prenos
Priglasitev posega v prostor prenos
Prijava začetka gradnje začasnega skladiščnega objekta prenos
Zahteva za izdajo pogojev za izvedbo posega v prostor prenos
Zahteva za izdajo potrdila o pogojih za spreminjanje meje parcele prenos