Na podlagi Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40) se z gospodarskimi javnimi službami zagotavljajo materialne javne dobrine kot proizvodi in storitve, katerih trajno in nemoteno proizvajanje v javnem interesu zagotavlja lokalna skupnost zaradi zadovoljevanja javnih potreb, kadar in kolikor jih ni mogoče zagotavljati na trgu.

Lokalne gospodarske javne službe v Občini Trebnje, način njihovega izvajanja, strokovno-tehnične, organizacijske in razvojne naloge, varstvo uporabnikov, financiranje lokalnih gospodarskih javnih služb in druga vprašanja v zvezi z izvajanjem lokalnih gospodarskih javnih služb v Občini Trebnje ureja Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Trebnje (Ur. l. RS, št. 72/95, 59/04, 115/04, 38/06 in 34/13).

Gospodarske javne službe na območju občine Trebnje izvajajo:

Na območju občine se kot obvezne lokalne gospodarske javne službe opravljajo naslednje dejavnosti:

Kot izbirne lokalne gospodarske javne službe pa se opravljajo naslednje dejavnosti: 

 • oskrba industrijskih porabnikov z vodo ter oskrba naselij s požarno vodo v javni rabi;
 •  in oddajanje prostorov za grobove v najem, pogrebne storitve;
 • javna razsvetljava v naseljih, ki obsega razsvetljavo prometnih in drugih javnih površin v naselju;
 • gospodarjenje z javnimi komunalnimi objekti;
 • urejanje javnih parkirišč in parkirnih hiš;
 • urejanje ulic, trgov in lokalnih cest v mestu in naseljih;
 • urejanje lokalnih cest;
 • javni promet, ki obsega javni prevoz potnikov v občini z javnimi prevoznimi sredstvi;
 • taksi služba;
 • upravljanje, vzdrževanje in razvoj sistemov za kabelski prenos RTV signalov;
 • plakatiranje in obveščanje;
 • požarna varnost
 • daljinsko ogrevanje;
 • oskrba z zemeljskim plinom.

Ostalo:

 
Občinske predpise s področja javnih služb si lahko ogledate v Registru lokalnih predpisov pod točko Gospodarske javne službe.