Delovna telesa OS

Občinski svet lahko (poleg Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja) ustanovi še eno ali več komisij in odborov kot svoja stalna ali občasna delovna telesa. Organizacijo in delovno področje stalnih in občasnih delovnih teles občinskega sveta določa poslovnik občinskega sveta.

Občasna delovna telesa ustanovi občinski svet s sklepom, s katerim določi naloge delovnega telesa in število članov ter opravi imenovanje. Komisije in odbori občinskega sveta v okviru svojega delovnega področja, določenega s poslovnikom občinskega sveta, obravnavajo zadeve iz pristojnosti občinskega sveta in dajejo občinskemu svetu mnenja in predloge.

Stalna delovna telesa Občinskega sveta Občine Trebnje so:

  • komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja,
  • odbor za okolje, prostor in infrastrukturo,
  • odbor za družbene, gospodarske dejavnosti in kmetijstvo,
  • odbor za proračun in finance,
  • komisija za statutarna vprašanja in lokalno samoupravo.

 

1. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

Zap. št.

Ime in Priimek

Funkcija

Predlagatelj

1.

dr. Jože Korbar

predsednik

SLS

2.

Lobe Leon

član

Drot

3.

Franci Ostanek

član

SDS

4.

Nada Pepelnak

članica

Županova lista

5.

Vinko Ribič 

član

SD

6.

Branko Longar

član

NSi

7.

Darko Pekolj 

član

ZL-DSD

 

2. Komisija za statutarna vprašanja in lokalno samoupravo

Zap. št.

Ime in Priimek

Funkcija

Predlagatelj

1.

Mateja Povhe

predsednica

Drot

2.

 Branko Veselič 

član

SMC

3.

Silvo Zupančič

član

Županova lista 

4.

Branko Longar

član

NSi

5

Bogdana Brilj

članica

SDS

 

3. Odbor za proračun in finance

Zap. št.

Ime in Priimek

Funkcija

Predlagatelj

1.

Bogdana Brilj

predsednica

SDS

2.

Saša Gognjavec 

član

Drot

3.

Mojca Povhe

članica

Drot

4.

dr. Jože Korbar

član

SLS

5.

Tatjana Dokl

članica

SDS

 

4. Odbor za okolje, prostor in infrastrukturo

Zap. št.

Ime in Priimek

Funkcija

Predlagatelj

1.

Andrej Jevnikar

predsednik

Županova lista 

2.

Simon Erjavec

član

Drot

3.

Tomaž Praznik

član

Drot

4.

 Branko Veselič 

član

SMC

5.

Alojz Špec

član

SLS

6.

Darko Pekolj

član

ZL-DSD

7.

Franci Kepa

član

SDS

 

5. Odbor za družbene, gospodarske dejavnosti in kmetijstvo

Zap. št.

Ime in Priimek

Funkcija

Predlagatelj

1.

Špela Smuk

predsednica

Drot

2.

Marija Zupančič

članica

Drot

3.

Ana Moder

članica

SLS

4.

Marjana Kužnik

članica

SLS

5.

Nada Pepelnak

članica

Županova lista

6.

Majda Gazvoda

članica

NSi

7.

Jože Avguštinčič

član

SDS

 

6. Uredniški svet Glasila občanov

Zap. št.

Ime in Priimek

Funkcija

Predlagatelj

1.

Mojca Smolič

odgovorna urednica

Županova lista

2.

Mitja Hren

član

SD

3.

Milan Žnidaršič

član

SLS

4.

Darinka Krevs

namestnica urednice

SMC

5.

Petra Pust Smolič

članica

NSi

6.

Mateja Grebenc Kepa

članica

SDS

7.

Vanja Jakopin

članica

Drot

8.

Franc Brane Praznik

član

ZL-DSD

9.

 Karmen Rogelj

članica

 Romska skupnost

10.

 Andreja Perc 

članica

Občinska uprava

 

7. Komisija za podelitev priznanj

Zap. št.

Ime in Priimek

Funkcija

Predlagatelj

1.

Nada Pepelnak

predsednica

Županova lista 

2.

Leon Lobe

član

Drot

3.

Saša Gognjavec

članica

Drot

4.

Blaž Ovnik

član

SLS

5.

 Darko Pekolj

član

ZL-DSD

6.

Franc Mulh

član

SDS

7.

Marija Prosenik

članica

Županova lista 

 

8. Komisija za mladinska vprašanja

Zap. št.

Ime in Priimek

Funkcija

Predlagatelj

1.

Andrej Šeligo

član

Trems

2.

Jan Murgelj

član

Trems

3.

Miha Zupančič

član

Trems

4.

Matej Novak

član

Trems

5.

Miha Sever

član

Drot

6.

Vinko Ribič

član

SD

7.

Aleksandra Stritar

članica

Občinska uprava

 

9. Komisija za spremljanje položaja romske skupnosti 

1.

Leon Lobe, predstavnik članov OS

2.

Radovan Hočevar, predstavnik romske skupnosti

3.

Vasjan Breznik, predstavnik romske skupnosti

4.

Nada Pepelnak, predstavnica članov OS

5.

Matej Breznik, predstavnik članov OS

6.

Gregor Urbič, predstavnik KS Račje selo

 

10. Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

1.

Branko Longar, predstavnik Občinskega sveta

2.

Robert Pavlin, predstavnik Komunale Trebnje d.o.o.

3.

Boštjan Colarič, predstavnik PP Trebnje

4.

Darja Kos Strmec, predstavnica občanov

5.

Franci Kravcar, predstavnik javnega zavoda vzgoje in izobraževanja

6.

Jože Trlep,  predstavnik Zveze šoferjev in avtomehanikov

7.

Rajko Florjančič, predstavnik Avto-moto zveze

8.

Boštjan Zajc, predstavnik Zdravstvenega doma Trebnje

 

11. Občinska volilna komisija

1.

Monika Mežan, predsednica

 

Alojz Ratajc, namestnik predsednice

2.

Robert Pavc, član

 

Špela Sila, namestnica člana

3.

Vanja Jakopin, članica

 

Primož Kozlevčar, namestnik članice

4.

Renata Kaplan, članica

 

Mojca Pekolj, namestnica članice

 

12. Posebna občinska volilna komisija

1.

Andrej Miklič, predsednik

 

Suzana Perko, namestnica predsednika

2.

Marija Hočevar, članica

 

Nataša Hočevar, namestnica članica

3.

Andrejka Jevnikar, članica

 

Vesna Smolič, namestnica članice

4.

Janez Drenik, član

 

Marjan Poljanec, namestnik člana