Vzgoja in izobraževanje

Osnovno šolstvo in predšolska vzgoja

Na območju občine Trebnje za osnovnošolsko izobraževanje skrbita Osnovna šola Trebnje s podružnicami v Šentlovrencu, Dobrniču in Dolenji Nemški vasi in Osnovna šola Veliki Gaber. Za predšolsko vzgojo pa Vrtec Mavrica Trebnje in Vrtec Sončnica pri OŠ Veliki Gaber.

Kontakt:

Osnovna šola Trebnje
Kidričeva ulica 11
8210 Trebnje
Tel: 07 348 18 70
Faks: 07 348 18 90
E-pošta: sola@os-trebnje.si 
Vrtec Mavrica Trebnje
Režunova ulica 8
8210 Trebnje
Tel: 07 348 11 80
Faks: 07 348 11 92
E-pošta: info@vrtec-trebnje.si
Osnovna šola Veliki Gaber
Veliki Gaber 41
8213 Veliki Gaber
Tel: 07 348 81 00
Faks: 07 348 81 03
E-pošta: info@os-velikigaber.si
Vrtec Sončnica pri OŠ Veliki Gaber
Veliki Gaber 41
8213 Veliki Gaber
Tel: 07 348 81 10 (Vrtec Sončnica)
Tel: 07 304 71 13 (Enota Marjetica)
Faks: 07 348 81 03 (Vrtec Sončnica)
E-pošta: alenka.zagar1@guest.arnes.si  

 

Glasbena šola Trebnje

Glasbena šola Trebnje v našem lokalnem okolju opravlja pomembno kulturno-vzgojno poslanstvo, redno pa se udeležuje tudi regijskih in državnih tekmovanj, organizira samostojne koncerte učencev, učiteljev in gostujočih glasbenikov, sodeluje v številnih programih po šolah in najrazličnejših prireditvah po občini. 

Kontakt:
Glasbena šola Trebnje
Kidričeva ulica 11, 8210 Trebnje
Tel: 07 304 41 62
Faks: 07 304 41 63
E-pošta: racunovodstvo-gstrebnje@guest.arnes.si
www.gs-trebnje.si

Center za izobraževanje in kulturo Trebnje

Poslanstvo Centra za izobraževanje in kulturo Trebnje (CIK Trebnje) je spodbujanje vseživljenjskega učenja, razvijanje in nudenje kakovostnega in uporabnega izobraževanja za vse generacije ter pri tem uporabnikom zagotavljati potrebno pomoč, informacije in svetovanje. S svojo dejavnostjo spodbujajo in skrbijo za razvoj vseživljenjskega učenja v ožjem okolju, zvišujejo raven izobraženosti in razgledanosti prebivalcev lokalnega okolja, ki se jim z novimi znanji in spretnostmi odpirajo nove možnosti na zaposlitvenem in osebnem področju, krepijo ustvarjalnost, inovativnost in izvirnost ter omogočajo kakovosten gospodarski in družbeni razvoj.

Na področju kulture je poslanstvo zavoda raziskovanje, predstavljanje in promocija kulturne dediščine, ki je specifična za lokalno okolje. To dejavnost CIK Trebnje goji in razvija že vrsto let in predstavlja posebnost na nacionalnem in mednarodnem področju z zbirkama Naivna likovna umetnost in Rastoča knjiga.

Kontakt:
Center za izobraževanje in kulturo Trebnje (CIK Trebnje)
Kidričeva ulica 2, 8210 Trebnje
Tel: 07 348 21 00
Faks: 07 348 21 02
E-pošta: info@ciktrebnje.si
www.ciktrebnje.si

Avtošola - AMD Trebnje

AMD Trebnje je bilo ustanovljeno leta 1960, ukvarja pa se s teoretičnim in praktičnim izobraževanjem bodočih voznikov ter z motoristično dejavnostjo. V prostorih društva na Trubarjevi ulici 2 je učilnica, ki jo avtošola uporablja za pripravo kandidatov na teoretični del vozniškega izpita. Za namene praktičnega izobraževanja imajo štiri osebne avtomobile in tri motorna kolesa. Avtošola AMD Trebnje je med najboljšimi avtošolami na Dolenjskem, do sedaj pa so izšolali preko 10.000 voznikov motornih vozil. 

Kontakt:
Avtošola AMD Trebnje
Trubarjeva ulica 2, 8210 Trebnje
Tel: 07 304 49 93; 031 304 616
E-pošta: info@amd-trebnje.si; amd.trebnje@siol.net
www.amd-trebnje.si 

Štipendije Občine Trebnje
 • Štipendije na področju kmetijstva
  Štipendije na področju kmetijstva se razpisujejo v okviru vsakoletnega javnega razpisa za sofinanciranje programov na področju kmetijstva v občini Trebnje. 
  Namen podeljevanja teh štipendij je dvigovanje izobrazbenega nivoja naslednikov kmetij, ki se izobražujejo v programih srednjih kmetijskih šol, prednost pri dodelitvi pa imajo prosilci, katerih starši imajo edini vir dohodka iz kmetijske dejavnosti in prosilci z manjšimi dohodki na družinskega člana. 
  Do štipendij so upravičeni udeleženci izobraževanja srednjih kmetijskih šol, ki so predvideni za naslednike kmetij.
  Višina štipendije se letno usklajuje z višino drugih štipendij, ki se izplačujejo iz občinskega proračuna in je določena na podlagi sprejetih sredstev proračuna, števila prijavljenih kandidatov in zadnjega šolskega uspeha posameznega kandidata, vendar ne več kot 120 € /mesec.
 • Štipendije za dijake in študente občine Trebnje
  Pravico do štipendije za dijake in študente lahko s prijavo na vsakoletni javni razpis, ki ga objavi Občina Trebnje na svoji spletni strani, uveljavijo:
  - dijaki, ki obiskujejo srednješolski program poklicne ali strokovne šole ali program gimnazije;
  - študenti višješolskega študijskega programa, študenti visokošolskega strokovnega ali univerzitetnega študijskega programa (1. bolonjska stopnja), študenti enovitega magistrskega študijskega programa ali študenti magistrskega študijskega programa (2. bolonjska stopnja), razen študentov, ki so vpisani v dodatno leto. 

  1. Štipendije za nadarjene dijake in študente 
  Pri dodeljevanju štipendij za nadarjene dijake in študente se kot merilo vrednoti: 
  - učni uspeh oziroma povprečna ocena kandidata v preteklem šolskem/študijskem letu - za dijaka najmanj povprečna ocena 3,5. za študenta najmanj 8,0; 
  - deficitarnost poklica, za katerega se kandidat šola - v kolikor je bil seznam deficitarnih poklicev javno objavljen; 
  - letnik izobraževanja. 
  Ob enakem številu doseženih točk ima prednost kandidat z nižjim dohodkom na družinskega člana v preteklem letu.

  2. Štipendije za dijake in študente, ki delujejo na izvenšolskih področjih
  Pri dodeljevanju štipendij za dijake in študente, ki delujejo na izvenšolskih področjih se kot merilo vrednoti:
  - učni uspeh oziroma povprečna ocena kandidata v preteklem šolskem/študijskem letu; 
  - dosežki na izvenšolskih področjih, ki jih je kandidat dosegel v preteklih dveh letih. 
  Ob enakem številu doseženih točk ima prednost kandidat z nižjim dohodkom na družinskega člana v preteklem letu. 

  Natančna merila in njihovo vrednotenje, postopek javnega razpisa štipendij, ter pravice in obveznosti štipenditorja in štipendista določa Pravilnik o dodeljevanju štipendij Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 30/16). 

  Tisti dijaki in študenti, ki imajo možnost pridobiti štipendijo po Pravilniku o sofinanciranju programov na področju kmetijstva v občini Trebnje, nimajo pravice do teh štipendij.

Kontakt:
Občina Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje
ga. Majda Šalehar, Oddelek za družbene in gospodarske dejavnosti
Tel: 07 348 11 26
E-pošta: majda.salehar@trebnje.si