Zdravstveni dom Trebnje

Zdravstveni dom Trebnje je javni zavod, vključen v javno zdravstveno mrežo, ki izvaja osnovne storitve zdravstvenega varstva: preprečevanje bolezni in poškodb, odkrivanje, diagnostiko in zdravljenje; rehabilitacijo na ambulantni in dispanzerski način v prostorih na terenu in na domu bolnika, ki potrebuje zdravstveno pomoč. V okviru izvajanja zdravstvenih storitev si prizadeva uporabnikom nuditi kakovostno zdravstveno oskrbo ter jih motivirati na poti do zdravja in zdravega načina življenja.

Kontakt:
Zdravstveni dom Trebnje
Goliev trg 3, 8210 Trebnje
Tel: 07 348 17 40
Faks: 07 348 17 69
E-pošta: info@zd-tr.si

Lekarna Trebnje

Lekarna Trebnje deluje v okviru javnega zavoda Dolenjske lekarne, ki so ga leta 1991 ustanovile takratne občine Črnomelj, Metlika, Novo mesto in Trebnje. Osnovno poslanstvo zavoda je oskrba prebivalstva z zdravili, organizirana pa je tudi dežurna služba, s katero se zagotavlja neprekinjena preskrba prebivalcev na območju Dolenjske in Bele krajine. 

Zavod opravlja tudi ostale dejavnosti, kot so: lastna proizvodnja zdravil ter izdelkov za nego in varovanje zdravja, oskrba prebivalstva z medicinskimi pripomočki, z zdravili za uporabo v veterinarski medicini, s sredstvi za nego in higieno, s sredstvi za varovanje zdravja, z otroško hrano in dietetičnimi izdelki. 

Kontakt: 
Lekarna Trebnje
Goliev trg 3, 8210 Trebnje
Tel: 07 348 13 91
E-pošta: trebnje@dolenjske-lekarne.si 

Lekarna Drive In Trebnje

Lekarna Drive In Trebnje deluje v okviru javnega zavoda Dolenjske lekarne.  T. i. "drive in" izdajno mesto uporabniku omogoča lažji in udobnejši prevzem zdravil oz. nakup iz avtomobila, brez iskanja prostega parkirnega mesta. Prednostno je namenjen invalidom, ljudem z gibalno oviranostjo in družinam z majhnimi otroki. V primeru večjega števila receptov ter želje oziroma potrebe po profesionalnem svetovanju se še vedno priporoča obisk znotraj lekarne. Zavod na lokaciji opravlja tudi ostale dejavnosti izdaja zdravil na recept, brez recepta, prehranskih dopolnil, medicinskih pripomočkov, izdelovanje magistralno pripravljenih zdravil (mazila, sirupe, praške …), svetujejo pri izbiri kozmetičnih proizvodov in izvajajo meritve za kompresijske nogavice.

Kontakt:
Lekarna Drive In Trebnje
Obrtniška ulica 14
8210 Trebnje

Tel: 07 292 71 90

Veterinarska postaja Trebnje

Veterinarska postaja Trebnje opravlja zdravstveno varstvo velikih in malih živali, kirurgijo velikih in malih živali in preventivno dejavnost na območju občine Trebnje.

Kontakt:
Veterinarska postaja Trebnje
Pekel 8, 8210 Trebnje
Tel: 07 348 21 20
Faks: 07 348 21 21
E-pošta: veterina.trebnje@siol.net

Center za socialno delo Trebnje

Center za socialno delo Trebnje teritorialno pokriva območje Upravne enote Trebnje in občin Trebnje, Mirna, Šentrupert in Mokronog-Trebelno. Skupaj na tem območju živi 22.055 (SURS, stanje na dan 31. 12. 2021) prebivalcev.

Center za socialno delo je ustanovljen s strani Vlade RS za naloge, ki jih poleg osnovnih zakonov – o socialnem varstvu, o starševskem varstvu in družinskih prejemkih in o zakonski zvezi in družinskih razmerjih ureja še preko 40 zakonov in podzakonskih predpisov. Poleg področij, ki jih ureja zakon tako glede pravic kot postopkov in jih poimenujemo kot javna pooblastila, so še področja, kjer so v zakonu predvideni okviri, urejajo pa se preko storitev in skupnih nalog v skladu s strokovnimi izhodišči in možnostmi.

Kontakt:
Center za socialno delo Trebnje
Goliev trg 11, 8210 Trebnje
Tel: 07 348 15 70 
Faks: 07 348 15 80 
E-pošta: gpcsd.treb@gov.si

Dom starejših občanov Trebnje

Dom starejših občanov Trebnje je namenjen stalni ali začasni oskrbi stanovalcev, praviloma starih nad 65 let, ki zaradi starosti in drugih okoliščin ne morejo ali ne želijo živeti sami oziroma v družini. Stanovalcem nudijo oskrba in zdravstveno nego, s pestro ponudbo ostalih storitev pa se skušajo čim bolj približati željam uporabnikov in dvigniti tudi kakovost življenja starejših ljudi v domačem okolju. V ta namen zagotavljajo storitve pomoči na domu, socialno in zdravstveno oskrbo stanovalcem oskrbovanih stanovanj, izvajajo pa tudi storitve dnevnega varstva.

Kontakt:
Dom starejših občanov Trebnje
Stari trg 63, 8210 Trebnje
Tel: 07 346 21 00
Faks: 07 346 21 51
E-pošta: dso_trebnje@siol.net

Območno združenje Rdečega križa Trebnje

Območno združenje Rdečega križa Trebnje deluje v okviru Rdečega križa Slovenije, ki je neodvisna, humanitarna organizacija nacionalnega pomena, ki deluje na področju Republike Slovenije. Organizirana je kot enotno društvo, ki deluje v 12-ih regijah, 56-ih območnih združenjih in 916 krajevnih organizacijah Rdečega križa v Sloveniji. 

Rdeči križ Slovenije deluje v skladu s sedmimi temeljnimi načeli gibanja Rdečega križa, to pa so: humanost, nepristranskost, nevtralnost, neodvisnost, prostovoljnost, enotnost in univerzalnost. V lokalnih okoljih spremlja življenje ljudi in aktivno reagira na pojave stiske in nemoči, še posebej ranljivih skupin, kot so otroci in starejši; zagotavlja spoštovanje človeka in nagovarja ljudi, da delijo del svojega blagostanja s tistimi, ki so nemočni in v stiski; v organizaciji in med ljudmi spodbuja in gradi čut za solidarnost in razumevanje stiske drugih; spodbuja in širi vrednote zdravja in zdravega življenja; uvaja načrtno izobraževanje in usposabljanje za izvajanje poslanstva in nalog ter širi znanja o gibanju Rdečega križa in mednarodnem humanitarnem pravu. 

Kontakt:
Območno združenje Rdečega križa Trebnje
Gubčeva cesta 16, 8210 Trebnje
Tel: 07 348 27 70
Fax: 07 348 27 71 
www.rks.si

Župnijska Karitas Trebnje

Župnijska Karitas Trebnje si tako kot Karitas v Sloveniji prizadeva, da bi odgovarjala na dejanske potrebe ljudi v stiski, ohranjala njihovo dostojanstvo, z njimi tesno sodelovala, jih pooblaščeno zastopala in jim z vsakovrstno pomočjo omogočila, da se osamosvojijo in v čim večji meri sami prevzamejo odgovornost za svoje življenje. 

Konkretno to pomeni, da je Karitas zvesta naslednjim temeljnim vrednotam in načelom: evangeliju, človekovi enkratnosti in dostojanstvu, družini, zaščiti človeškega življenja, prostovoljstvu, zagovorništvu in opolnomočenju ubogih, solidarnosti in subsidiarnosti, nepridobitnosti in preglednosti poslovanja, skupni odgovornosti in partnerskemu sodelovanju v mreži Karitas, stalnemu izobraževanju in skrbi za osebno rast, ekumenizmu, medverskemu in medkulturnemu dialogu, odprtosti, enakopravnosti žensk in moških ter ohranjanju ekološkega ravnovesja. 

Kontakt: 
Župnijska Karitas Trebnje
Baragov trg 7, 8210 Trebnje
www.karitas.si