Organiziranost mladih na lokalni ravni

Uresničevanje javnega interesa v mladinskem sektorju v Občini Trebnje v skladu z zakonom, ki opredeljuje javni interes v mladinskem sektorju, ureja Odlok o mladini v Občini Trebnje (Uradni list, št. 87/13).

Cilj odloka je celovito urediti položaj in delovanje mladih v občini, zlasti pa opredeliti strukturo in podporno okolje mladinskega organiziranja in mladinskega delovanja v občini, zagotoviti pogoje za sodelovanje mladih pri odločanju o zadevah, ki vplivajo na njihovo življenje in delo v lokalni skupnosti, opredeliti pogoje za sodelovanje med formalnimi in neformalnimi oblikami združevanja mladine, pospešiti razvoj lokalne mladinske politike, ki bo ustvarila pogoje za doseganje avtonomije mladih v občini.

TREMS ali Trebanjski mladinski svet je v skladu z odlokom krovna mladinska organizacija, ki ima sedež v občini. Organizirana je v skladu z zakonom, ki opredeljuje mladinske svete in ima v občini status mladinskega predstavništva. V skladu z zakonom ima lahko v občini le en mladinski svet status mladinskega predstavništva.

Za celovito obravnavo mladine in mladinskega sektorja je bila v občini s sklepom župana ustanovljena Komisija za mladinska vprašanja. Sestavljata jo dva člana občinskega sveta, ki ju predlaga občinski svet, štirje predstavniki mladih, ki jih predlaga Mladinski svet in en predstavnik občinske uprave, ki ga predlaga direktor. Člani komisije izmed sebe izvolijo predsednika in namestnika predsednika komisije, mandat članov komisije pa je vezan na mandat občinskega sveta. Sredstva za delovanje komisije se zagotovijo v proračunu občine.

Komisija za mladinska vprašanja (2022-2026)

Zap. št.

Ime in Priimek

Funkcija

Predlagatelj

1.

Andreja Gorenc 

predsednica 

predstavnica članov OS

2.

Martin Rakar

namestnik predsednice

Trems

3.

Andreja Zupančič

članica

predstavnica članov OS

4.

Petra Kovšček

članica

Trems

5.

Miha Zupančič 

član

Trems

6.

Oskar Kovič

član 

Trems 

7.

Aleksandra  Stritar

članica

predstavnica OU


Komisija celovito obravnava področja mladine in mladinskega sektorja v občini, o tem sprejema mnenja ter podaja predloge županu in občinskemu svetu. V sodelovanju z občinskim upravnim organom pripravlja letna poročila o delovanju in problematiki mladine v občini. 

Komisija predvsem:

 • skrbi za razvoj mladinskega sektorja, mladinskega dela in lokalne mladinske politike;
 • pripravlja in obravnava strateške in razvojne načrte na področjih mladinskega sektorja, ki temeljijo na potrebah mladih v občini, jih usklajuje z nacionalnimi strategijami ter oblikuje smernice za dolgoročni razvoj mladinskega sektorja v občini;
 • pripravlja lokalni program za mladino in spremlja njegovo izvajanje;
 • sodeluje z občinsko upravo in organizacijami v mladinskem sektorju;
 • obravnava probleme mladih in pripravlja pobude in predloge za njihovo reševanje; 
 • spremlja izvajanje tega odloka in predlaga morebitne spremembe in dopolnitve; 
 • spremlja izvajanje mladinskega dela v občini;
 • spremlja delovanje občinske uprave na področjih mladinskega sektorja;
 • obravnava druga vprašanja, povezana z mladino.

NAČRTNO OBRAVNAVANJE PODROČJA MLADINE NA LOKALNI RAVNI
AKTUALNE NOVICE (klik)

CERTIFIKAT MLADIM PRIJAZNA OBČINA
Občina Trebnje je pri Inštitutu za mladinsko politiko uspešno podaljšala certifikat Mladim prijazna občina za obdobje 2019 - 2023.

Certifikat Mladim prijazna občina je priznanje samoupravnim lokalnim skupnostim, ki uspešno izvajajo ukrepe s področja vertikalnih in horizontalnih mladinskih politik. Tovrstni ukrepi so usmerjeni v integracijo vedno novih generacij mladih (to je oseb, starih od 15 do vključno 29 let) v posamezne dele življenja družbe, predvsem pa v spodbujanje čim hitrejšega osamosvajanja mladih.

 Certifikat Mladim prijazna občina s štiriletno veljavnostjo se letno podeljuje lokalnim skupnostim, ki jih strokovna komisija prepozna kot mladim prijazne, ker uspešno izvajajo po vsaj en ukrep iz vseh prioritetnih področjih mladinskih politik. (Pogoji za pridobitev certifikata se razlikujejo za občine in mestne občine. Podrobnosti zahtevanih kriterijev so objavljene v razpisu oz. pravilniku za pridobitev certifikata Mladim prijazna občina).

 S pridobitvijo certifikata se občina, ki se je pri svojem delu na področju mladih sicer že izkazala za uspešno, zaveže, da bo področje mladih še naprej uspešno sistemsko urejala in nivo učinkovitosti v štiriletnem obdobju ohranila oz. dvignila.

 Pri oceni uspešnosti izvajanja ukrepov je poseben poudarek namenjen naslednjim področjem:

 • načrtno obravnavanje področja mladine
 • participacija mladih
 • organiziranje mladih
 • informiranje mladih
 • zaposlovanje mladih
 • izobraževanje mladih
 • stanovanjska politika
 • mobilnost mladih

Certifikat mladim prijazna občina letno podeljuje Inštitut za mladinsko politiko v sodelovanju s Skupnostjo občin Slovenije in pod častnim pokroviteljstvom predsednika RS Boruta Pahorja.