Organiziranost mladih na lokalni ravni

Uresničevanje javnega interesa v mladinskem sektorju v Občini Trebnje v skladu z zakonom, ki opredeljuje javni interes v mladinskem sektorju, ureja Odlok o mladini v Občini Trebnje (Uradni list, št. 87/2013).

Cilj odloka je celovito urediti položaj in delovanje mladih v občini, zlasti pa opredeliti strukturo in podporno okolje mladinskega organiziranja in mladinskega delovanja v občini, zagotoviti pogoje za sodelovanje mladih pri odločanju o zadevah, ki vplivajo na njihovo življenje in delo v lokalni skupnosti, opredeliti pogoje za sodelovanje med formalnimi in neformalnimi oblikami združevanja mladine, pospešiti razvoj lokalne mladinske politike, ki bo ustvarila pogoje za doseganje avtonomije mladih v občini.

TREMS ali Trebanjski mladinski svet je v skladu z odlokom krovna mladinska organizacija, ki ima sedež v občini. Organizirana je v skladu z zakonom, ki opredeljuje mladinske svete in ima v občini status mladinskega predstavništva. V skladu z zakonom ima lahko v občini le en mladinski svet status mladinskega predstavništva.

Za celovito obravnavo mladine in mladinskega sektorja je bila v občini s sklepom župana ustanovljena Komisija za mladinska vprašanja. Sestavljata jo dva člana občinskega sveta, ki ju predlaga občinski svet, štirje predstavniki mladih, ki jih predlaga Mladinski svet in en predstavnik občinske uprave, ki ga predlaga direktor. Člani komisije izmed sebe izvolijo predsednika in namestnika predsednika komisije, mandat članov komisije pa je vezan na mandat občinskega sveta. Sredstva za delovanje komisije se zagotovijo v proračunu občine.

Komisija za mladinska vprašanja (2018-2022)

Zap. št.

Ime in Priimek

Funkcija

Predlagatelj

1.

Andrej Šeligo

član

Trems

2.

Jan Murgelj

član

Trems

3.

Miha Zupančič

član

Trems

4.

Matej Novak

član

Trems

5.

Miha Sever

član

Drot

6.

Nino Zajc

član

SD

7.

Aleksandra Blagovič Huč

članica

Občinska uprava

 


Komisija celovito obravnava področja mladine in mladinskega sektorja v občini, o tem sprejema mnenja ter podaja predloge županu in občinskemu svetu. V sodelovanju z občinskim upravnim organom pripravlja letna poročila o delovanju in problematiki mladine v občini. 
Komisija predvsem:

  • skrbi za razvoj mladinskega sektorja, mladinskega dela in lokalne mladinske politike;
  • pripravlja in obravnava strateške in razvojne načrte na področjih mladinskega sektorja, ki temeljijo na potrebah mladih v občini, jih usklajuje z nacionalnimi strategijami ter oblikuje smernice za dolgoročni razvoj mladinskega sektorja v občini;
  • pripravlja lokalni program za mladino in spremlja njegovo izvajanje;
  • sodeluje z občinsko upravo in organizacijami v mladinskem sektorju;
  • obravnava probleme mladih in pripravlja pobude in predloge za njihovo reševanje; 
  • spremlja izvajanje tega odloka in predlaga morebitne spremembe in dopolnitve; 
  • spremlja izvajanje mladinskega dela v občini;
  • spremlja delovanje občinske uprave na področjih mladinskega sektorja;
  • obravnava druga vprašanja, povezana z mladino.

 

 

NAČRTNO OBRAVNAVANJE PODROČJA MLADINE NA LOKALNI RAVNI

 

NACIONALNA ZAKONODAJA NA PODROČJU MLADINE