Na območju občine so zaradi zadovoljevanja posebnih skupnih potreb občanov na območju posameznih naselij ustanovljeni ožji deli občine - krajevne skupnosti. Naloge, organizacija in delovanje ter pravni status krajevnih skupnosti so določeni s statutom in odlokom občine. 

Občina Trebnje ima 12 krajevnih skupnosti, ki se razlikujejo po številu prebivalstva, številu naselij in površini. Več o posamezni krajevni skupnosti lahko izveste s klikom na spodnje povezave.

1. Krajevna skupnost Čatež 7. Krajevna skupnost Svetinja
2. Krajevna skupnost Dobrnič 8. Krajevna skupnost Šentlovrenc
3. Krajevna skupnost Dolenja Nemška vas 9. Krajevna skupnost Štefan
4. Krajevna skupnost Knežja vas 10. Krajevna skupnost Trebnje
5. Krajevna skupnost Račje selo 11. Krajevna skupnost Velika Loka
6. Krajevna skupnost Sela pri Šumberku  12. Krajevna skupnost Veliki Gaber

 

 

Zemljevid KS

Pristojnosti krajevnih skupnosti

Krajevne skupnosti sodelujejo pri opravljanju javnih zadev v občini, in sicer:

 • dajejo predloge in sodelujejo pri pripravi razvojnih programov občine na področju javne infrastrukture na svojem območju ter sodelujejo pri izvajanju komunalnih investicij in investicij v javno razsvetljavo na njihovem območju in sodelujejo pri nadzoru nad opravljenimi deli,
 • sodelujejo pri pripravi programov oskrbe s pitno vodo in zaščiti virov pitne vode, sodelujejo pri pridobivanju soglasij lastnikov zemljišč za dela s področja gospodarskih javnih služb,
 • dajejo predloge za sanacijo divjih odlagališč komunalnih odpadkov in sodelujejo pri njihovi sanaciji
 • dajejo predloge za ureditev in olepševanje kraja (ocvetličenja, ureditev in vzdrževanje sprehajalnih poti ipd.) in pri tem sodelujejo,
 • dajejo pobude za dodatno prometno ureditev (prometna signalizacija, ureditev dovozov in izvozov, omejevanje hitrosti ipd.),
 • predlagajo programe javnih del,
 • sodelujejo pri javnih razgrnitvah prostorskih, planskih in izvedbenih aktov, ki obravnavajo območje njihove skupnosti,
 • oblikujejo pobude za spremembo prostorskih, planskih in izvedbenih aktov ter jih posredujejo pristojnemu organu občine,
 • seznanjajo pristojni organ občine s problemi in potrebami prebivalcev skupnosti na področju urejanja prostora in varstva okolja,
 • sodelujejo pri organizaciji kulturnih, športnih in drugih prireditev,
 • spremljajo nevarnosti na svojem območju in o tem obveščajo štab za civilno zaščito ter po potrebi prebivalstvo in sodelujejo pri ostalih nalogah s področja zaščite in reševanja,
 • opravljajo druge naloge v okviru pristojnosti krajevne skupnosti.

Naloge krajevnih skupnosti

Krajevne skupnosti opravljajo naloge iz pristojnosti občine, ki se pretežno nanašajo na prebivalce skupnosti. Krajevne skupnosti praviloma samostojno:

 • skrbijo za urejenost pokopališč ter organizirajo pogrebno službo na krajevno običajni način, kolikor ni z odlokom določeno drugače,
 • upravljajo z lastnim premoženjem ali s premoženjem občine, ki jim je dano v uporabo,
 • izdelujejo načrt zaščite in reševanja na podlagi predpisov in potreb občine,
 • pripravljajo in izvajajo projekte v okviru razvoja podeželja in obnove naselij, vsaka na svojem področju,
 • pospešujejo kulturne, športne in druge društvene dejavnosti na svojem območju ter organizirajo kulturne, športne in druge prireditve oziroma nudijo pomoč pri takih prireditvah, kadar je organizator občine.