INFORMACIJE JAVNEGA ZNAČAJA

Državni zbor Republike Slovenije je z namenom zagotovljanja javnosti in odprtosti delovanja državnih organov, organov lokalnih skupnosti, javnih agencij, javnih skladov in drugih oseb javnega prava, nosilcev javnih pooblastil in izvajalcev javnih služb (v nadaljevanju: organi) ter poslovnih subjektov pod prevladujočim vplivom oseb javnega prava sprejel Zakon o dostopu do informacij javnega značaja.

Zakon tako ureja postopek, ki vsakomur omogoča prost dostop do informacij javnega značaja, ki so na voljo pri zgoraj omenjenih organih in poslovnih subjektih. Način posredovanja informacij javnega značaja prosilcem in v svetovni splet, zaračunljivost stroškov takšnega posredovanja, ponovno uporabo informacij javnega značaja, ceno in druge pogoje takšne uporabe ter poročanje o zagotavljanju dostopa do informacij javnega značaja pa določa Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja

Uredba opredeljuje tudi katalog informacij javnega značaja, ki ga morajo vsi organi redno vzdrževati in na primeren način javno objavljati ter dati na vpogled prosilcem. Vsak organ tudi določi eno ali več uradnih oseb, pristojnih za posredovanje informacij javnega značaja.

Katalog informacij javnega značaja Občine Trebnje (Lex Localis)
Cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja