Medobčinski inšpektorat in redarstvo

Splošni podatki:

Sedež skupne občinske uprave:  Občina Mokronog-Trebelno, Pod Gradom 2, 8230 Mokronog
Telefon:  07 34 98 267
Telefaks: 07 34 98 269
E-pošta: inspektorat@mokronog-trebelno.si
Vodja skupne občinske uprave:  Brigita Železnik
   
Izpostava Trebnje:  Inšpekcijska pisarna v Trebnjem, Goliev trg 5, 8210 Trebnje, tel.: 07 34 98 272

 

Uradne ure:

 • Na sedežu: Uradne ure skupne občinske uprave so na sedežu skupne občinske uprave pod Gradom 2, 8230 Mokronog, in sicer:
  • torek in četrtek: 8.00-10.00 uro ter v sredo med 15.00-17.00 uro
  • po telefonu na tel.št. 07 34 98 267 vsak delovni dan med 7.00 in 8.00 uro
 • Inšpekcijska pisarna v Trebnjem:
  • ponedeljek in petek od 8.00 do 10.00 ure ter v sredo med 15.00 -17.00 uro,
  • po telefonu na tel.št. 07 34 98 272 vsak delovni dan med 7.00 in 8.00 uro.

Zaposleni:

Inšpekcijski nadzor izvajajo:

 • Brigita Železnik, inšpektorica, tel.: 07 34 98 267
 • Niko Avguštinčič, inšpektor, tel.: 040 672 906

Naloge občinskega redarstva izvajajo:

 • David Kostajnšek, občinski redar, tel.: 07 34 98 271

 

Posredovanje informacij javnega značaja:

Pooblaščena oseba za posredovanje informacij javnega značaja je Brigita Železnik, vodja skupne občinske uprave, telefon: 07 34 98 267, e-pošta: inspektorat@mokronog-trebelno.si

Predstavitev:

Skupna občinska uprava Mirnska in Temeniška dolina opravlja za občine Mokronog-Trebelno, Šentrupert, Mirna in Trebnje upravne in prekrškovne naloge na področju inšpekcijskega nadzora in občinskega redarstva. V skupni občinski upravi opravljajo naloge inšpektorji in redarji kot pooblaščene uradne osebe, ki izvajajo pooblastila na podlagi Zakona o inšpekcijskem nadzoru in Zakona o občinskem redarstvu.

Inšpekcijsko nadzorstvo se opravlja nad občinskimi predpisi in državnimi predpisi, katerih nadzorstvo je preneseno na lokalno skupnost. Inšpekcija opravlja nadzor nad predpisi, ki urejajo področja:

 • oskrba s pitno vodo,
 • odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda,
 • ravnanje s komunalnimi odpadki,
 • odlaganje ostankov komunalnih odpadkov,
 • javna snaga in čiščenje javnih površin,
 • urejanje javnih poti, površin za pešce in zelenih površin,
 • pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov ter druge naloge zaradi varstva zraka in varstvo pred požarom,
 • izgradnja, vzdrževanje in urejanje lokalnih javnih cest in javnih poti,
 • urejanje in vzdrževanje pokopališč,
 • pokopališka in pogrebna dejavnost,
 • urejanje in vzdrževanje ulic, trgov in cest v naseljih, ki niso razvrščene med magistralne, regionalne in lokalne ceste,
 • urejanje, vzdrževanje in upravljanje javnih tržnic in plakatnih mest,
 • javna razsvetljava v naseljih,
 • občinske takse,
 • zimska služba,
 • uporaba zastave in grba,
 • označevanje cest, ulic, naselij in zgradb,
 • in na drugih področjih, ki jih določijo občinski in drugi predpisi. 

Inšpekcija tudi spremlja, analizira in podaja predloge za izboljšanje stanja na področjih, ki jih nadzira, ter preventivno deluje z objavami člankov, obvestil in opozoril v občinskih glasilih. 

Medobčinska inšpekcija se vključuje tudi v različne akcije, ki so vezane na varovanje okolja.

Medobčinsko redarstvo skrbi za javno varnost in javni red na območju občin in je zato pristojno:

 • nadzorovati varen in neoviran cestni promet v naseljih,
 • varovati ceste in okolje v naseljih in na občinskih cestah zunaj naselij,
 • skrbeti za varnost na občinskih javnih poteh, rekreacijskih in drugih javnih površinah,
 • varovati javno premoženje, naravno in kulturno dediščine,
 • vzdrževati javni red in mir. 

Prijave, pritožbe in pobude se lahko podajo osebno v času uradnih ur organa ali pisno na naslov Skupna občinska uprava Mirnska in Temeniška dolina, Pod Gradom 2, 8230 Mokronog, ali na telefonski številki: 07 34 98 267 oz. 07 34 98 272 ali preko elektronske pošte: inspektorat@mokronog-trebelno.si. Prijavo pa lahko podate tudi v vsaki občini v sprejemni pisarni.

Prijavo lahko podate tudi s sledečim obrazcem:

Splošne informacije glede prijave

 

SEZNAM URADNIH OSEB V SKUPNI OBČINSKI UPRAVI 
MIRNSKA IN TEMENIŠKA DOLINA 

Povezave: