Spoštovane občanke, cenjeni občani!

V upravi Občine Trebnje se trudimo, da bi imeli v naši občini prijazen odnos do občanov. Nekaj smo že postorili na tem področju, veliko nalog pa nas še čaka. Odločili smo se, da po več kot 4 letih ponovno prenovimo naše spletne strani in jih naredimo še bolj uporabne in dostopne občanom. Pri našem delu je vse pomembnejše sodelovanje občanov pri odločanju. Tista občina, ki se tega ne zaveda, ne more slediti razvoju. Dobrodošla so tudi vaša mnenja in na koncu koncev tudi konstruktivne kritike.


Občinsko upravo Občine Trebnje sestavljajo tri notranje organizacijske enote:

 

Dejavnosti občinske uprave:

Občinska uprava v skladu z zakonom, statutom in splošnimi akti občine:

 • opravlja upravne, strokovne, pospeševalne in razvojne naloge ter naloge v zvezi z zagotavljanjem javnih služb iz občinske pristojnosti,
 • odloča o upravnih zadevah iz občinske pristojnosti na prvi stopnji ter opravlja inšpekcijske naloge in naloge občinskega redarstva oziroma drugih služb nadzora,
 • opravlja strokovna, organizacijska in administrativna opravila za občinske organe.

Občinsko upravo ustanovi občinski svet na predlog župana z odlokom, s katerim določi njeno notranjo organizacijo in delovno področje. Vodi jo direktor občinske uprave, usmerja in nadzoruje pa jo župan.

Pri opravljanju svojih nalog občinska uprava sodeluje z občinskimi upravami drugih občin, nosilci javnih pooblastil, državnimi organi, zavodi, podjetji ter drugimi organizacijami z izmenjavo mnenj in izkušenj ter podatkov in obvestil ter preko skupnih delovnih teles.

Pristojnosti in naloge direktorja občinske uprave:

Direktor občinske uprave neposredno vodi občinsko upravo in

 • izdaja odločbe v upravnem postopku na prvi stopnji,
 • opravlja najzahtevnejše naloge občinske uprave in sodeluje v projektnih skupinah v občini,
 • koordinira delo organov občinske uprave (notranjih organizacijskih enot) ter skrbi za delovno disciplino,
 • zagotavlja opravljanje strokovnih in drugih nalog, ki so skupne občinski upravi oziroma notranjim organizacijskim enotam,
 • opravlja druge organizacijske naloge v zvezi z delovanjem občinske uprave ter skrbi za delovanje z upravno enoto in drugimi organi v občini,
 • lahko izdaja odločbe in druge akte, ki se nanašajo na uresničevanje pravic, obveznosti in odgovornosti iz delovnega razmerja delavcev občinske uprave, če ga župan za to pooblasti,
 • lahko pooblasti za posamezne naloge v zvezi z vodenjem notranjih organizacijskih enot vodje teh enot, ki jih imenuje in razrešuje župan,
 • opravlja druge naloge po odredbi župana. 

Organizacija in delovno področje občinske uprave:

 • izvršuje zakonske in podzakonske predpise, izvršuje občinske predpise ter druge sklepe, ki jih sprejemajo organi občinske uprave skladno s svojimi pooblastili,
 • izvaja nadzor nad spoštovanjem predpisov iz njene pristojnosti skladno z zakonom,
 • spremlja stanje družbe na področjih, za katera je pristojna in skrbi za njen razvoj skladno s sprejeto politiko,
 • vzpostavlja, vodi, vzdržuje in povezuje zbirke podatkov in evidenc,
 • spodbuja in usmerja družbeni razvoj,
 • zagotavlja opravljanje javnih služb. 

 Uradne ure

 • Ponedeljek od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
 • Sreda od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 17.00
 • Petek od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 14.00

 

Dokumenti: