Delovno področje občinske uprave

Občinsko upravo ustanovi občinski svet na predlog župana z odlokom, s katerim določi njeno notranjo organizacijo in delovno področje.

Občinska uprava v skladu z zakonom, statutom in splošnimi akti občine zlasti:

 • opravlja upravne, strokovne, pospeševalne in razvojne naloge ter naloge v zvezi z zagotavljanjem javnih služb iz občinske pristojnosti,
 • odloča o upravnih zadevah iz občinske pristojnosti na prvi stopnji,
 • opravlja strokovna, organizacijska in administrativna opravila za občinske organe,
 • izvršuje zakonske in podzakonske predpise, izvršuje občinske predpise ter druge sklepe, ki jih sprejemajo organi občinske uprave skladno s svojimi pooblastili,
 • spremlja stanje družbe na področjih, za katera je pristojna in skrbi za njen razvoj skladno s sprejeto politiko,
 • vzpostavlja, vodi, vzdržuje in povezuje zbirke podatkov in evidenc,
 • spodbuja in usmerja družbeni razvoj,
 • zagotavlja opravljanje javnih služb. 

Pri opravljanju svojih nalog občinska uprava sodeluje z občinskimi upravami drugih občin, nosilci javnih pooblastil, državnimi organi, zavodi, podjetji ter drugimi organizacijami z izmenjavo mnenj in izkušenj ter podatkov in obvestiter preko skupnih delovnih teles.

Občinsko upravo vodi direktor občinske uprave, usmerja in nadzoruje pa jo župan.

DIREKTOR OBČINSKE UPRAVE
mag. Janko Zakrajšek, univ. dipl. inž. vod. in kom. inž
Telefon: 07 348 11 02
E-pošta: direktor_ou@trebnje.si


* Navedena telefonska številka in elektronski naslov sta namenjena zgolj komunikaciji z direktorjem občinske uprave. Za pridobivanje informacij z delovnega področja občinske uprave morajo stranke poklicati na splošno telefonsko številko občine 07 34 81 100, za uradno posredovanje vlog in dopisov pa uporabljati uradni elektronski naslov občine obcina.trebnje@trebnje.si.

Direktor občinske uprave neposredno vodi občinsko upravo in:

 • izdaja odločbe v upravnem postopku na prvi stopnji,
 • opravlja najzahtevnejše naloge občinske uprave in sodeluje v projektnih skupinah v občini,
 • koordinira delo organov občinske uprave (notranjih organizacijskih enot) ter skrbi za delovno disciplino,
 • zagotavlja opravljanje strokovnih in drugih nalog, ki so skupne občinski upravi oziroma notranjim organizacijskim enotam,
 • opravlja druge organizacijske naloge v zvezi z delovanjem občinske uprave ter skrbi za delovanje z upravno enoto in drugimi organi v občini,
 • lahko pooblasti za posamezne naloge v zvezi z vodenjem notranjih organizacijskih enot vodje teh enot, ki jih imenuje in razrešuje župan,
 • opravlja druge naloge po odredbi župana. 

Organiziranost občinske uprave


Občinsko upravo Občine Trebnje sestavlja pet notranjih organizacijskih enot


V občinski upravi so za vodenje upravnih postopkov in odločanje v upravnih zadevah pooblaščene uradne osebe, navedene na naslednjem seznamu pooblaščenih oseb.