Podatki o kmetijstvu in kmetije v občini

Celotno območje občine Trebnje spada v tako imenovana območja z omejenimi dejavniki za kmetijstvo (OMD), kjer nam že samo ime pove, da so pridelovalni pogoji  in naravne danosti omejene. Plitva kraška tla nudijo ugodne pogoje za razvoj živinoreje.

Slabih sedemdeset odstotkov kmetijskih površin območja predstavlja absolutno trajno travinje, kjer njivska raba ni mogoča zaradi nizkega talnega skeleta. Njivske površine se tako rekoč pojavljajo povsod kjer je le možna njivska obdelava. Pridelava na njivah je namenjena predvsem krmi za živali. Največji delež njivskih površin zavzema koruza za silažo in zrnje, sledijo žita kot vmesni kolobarni členi ter detelje in mešanice trav z deteljami. Trajni nasadi (sadovnjaki, vinogradi, ostali trajni nasadi) predstavljajo slabih  pet odstotkov kmetijskih površin območja. Kmetijsko pridelavo in obdelavo pa še dodatno omejuje velika razdrobljenost kmetijskih zemljišč. S ciljem izboljšanja pogojev za obdelavo tal in pridelavo kakovostnejših kmetijskih proizvodov Občina Trebnje vsako leto na podlagi javnega razpisa sofinancira stroške urejanja kmetijskih površin, postavitve ali ureditve pašnikov ter sofinancira nakup kmetijskih priključkov.

V letu 2023 je bilo po uradnih podatkih Agencije za kmetijske trge in razvoj podeželja vloženih 680  zbirnih vlog. Število oddanih zbirnih vlog iz leta v leto ostaja nekako enako.

Skupnih kmetijskih površin v rabi je 6.079 ha, katera so se v obdobju  desetih let zmanjšala za okoli 5 % in sicer na račun zaraščanja in pozidave zemljišč. Občina Trebnje v zadnjih letih doživlja krepitev industrije – formiranje industrijskih con in s tem tudi priseljevanje delovne sile in povečano poseljevanje mest in vasi.

Tabela 1: Prikaz površin (ha) po rabi zemljišč

Občina

Vrsta rabe (ha)

 

Njive

Travniki

Trajni nasadi

Trebnje

1647,18

4157,9

273,96

 

 

 

 

Med živinorejskimi panogami je na omenjenem območju zelo razvita živinoreja - reja govedi, ki je glavna panoga večine kmetij. Prevladuje reja krav molznic ter pitanje govedi v kombinaciji z rejo krav dojilj.

Opazen je trend povečevanja – koncentracije reje krav molznic na kmetijah.  V zadnjih desetih letih je bilo v ta namen kar nekaj novo zgrajenih hlevov za rejo krav molznic z najsodobnejšo tehnologijo reje. Opazen je tudi trend prenosa lastništva na mlade prevzemnike kmetij. Vsekakor pa so pomembne tudi manjše kmetije, ki prav tako pomembno vplivajo na življenje ljudi ter prispevajo pomemben mozaik k obdelanosti in urejenosti kulturne krajine.

Tabela 2: Število živali iz podatkov iz zbirnih vlog v letu 2022

Občina

Vrsta

 

Govedo

Drobnica

Prašiči

Konji

Trebnje

8983

1171

339

230

 

 

 

 

V zadnjih letih se na javnem razpisu občine povečuje tudi zanimanje nosilcev kmetij za razvoj in registracijo dopolnilnih dejavnosti kot so predelava mleka, sadja, peka kruha, peciv izletniški in nastanitveni turizem, storitve s kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo, predelava kmetijskih pridelkov, pridobivanje in prodaja energije iz obnovljivih virov in še mnoge druge.

Prav tako kot v drugih panogah je tudi v kmetijstvu znanje ključni dejavnik razvoja, zato ga je potrebno dopolnjevati in nadgrajevati. V želji, da si podeželsko prebivalstvo med sabo izmenjuje znanje in izkušnje pri kmetovanju ter poslovanju in čim bolj enotno sodeluje tudi z ostalim prebivalstvom, občina sofinancira tudi stroške delovanja društev s področja kmetijstva.