Garancijska shema za Dolenjsko

Garancijska shema za Dolenjsko je začela delovati leta 1999 in predstavlja instrument finančne vzpodbude za malo gospodarstvo, ki so ga država in lokalne skupnosti prenesle na nivo regije. Deluje na osnovi zelo enostavnega mehanizma; s svojim premoženjem nudi posojila in garancijo za zaprošeno posojilo.

 Z izdajanjem garancij za posojila, ki jih posojilojemalci najamejo pri izbrani banki, želi Garancijska shema povečati dostopnost do posojil sektorju malega gospodarstva, saj je zavarovanje posojila še vedno eden izmed ključnih problemov za enote malega gospodarstva. Prednost take oblike financiranja pa predstavljajo tudi ugodne obrestne mere in manjši stroški najema posojila.

Prednosti tovrstnega spodbujanja podjetništva je veliko: 

  • ker cilj garancijske sheme ni pridobivanje dobička, lahko podjetja pridobijo posojila in jamstva zanje pod najugodnejšimi pogoji,
  • naložbeno tveganje je manjše, saj programe hkrati ocenjujejo Razvojni center Novo mesto d.o.o., banke in sami podjetniki, 
  • Razvojni center Novo mesto d.o.o. investitorjem ponuja tudi vse potrebne informacije in strokovno pomoč.

V njen, poleg Občine Trebnje, sodelujejo naslednje občine: MO Novo mesto, Občina Črnomelj, Občina Dolenjske Toplice, Občina Kočevje, Občina Kostel, Občina Loški potok, Občina Metlika, Občina Mirna Peč, Občina Mokronog -Trebelno, Občina Semič, Občina Straža, Občina Šentjenej, Občina Šentrupert, Občina Škocjan, Občina Šmarješke Toplice, Občina Žužemberk.

Splošni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prosilci (mala podjetja in samostojni podjetniki):

  • gospodarske družbe, ki se po 55. členu Zakona o gospodarskih družbah štejejo za majhno družbo,
  • fizičine osebe, ki imajo status samostojnega podjetnika,
  • fizičine in pravne osebe, ki so v postopku registracije pod pogojem, da bo vpis v register samostojnih podjetnikov oz. v sodni register izveden pred podpisom posojilne pogodbe,
  • fizične osebe, ki imajo registrirano dopolnilno dejavnost na kmetiji, 
  • gospodarske družbe in samostojni podjetniki oz. fizične osebe z registrirano dopolnilno dejavnostjo na kmetiji, ki imajo sedež na območju občine, ki sodelujejo v projektu in če ima ta prostna sredstva. izjemoma se lahko posojilo odobri iz sredstev druge občine v regiji JV Slovenija, v kolikor ima prosilec v tej občini poslovno enoto, v kateri zaposluje vsaj 1/2 zaposlenih oseb (s stalnim bivališčem v omejeni občini) za nedoločen čas in se tudi investicija izvaja v omejeni občini.

 

MIKROKREDIT

Mikrokrediti je projekt, v okviru katerega se financirajo delodajalci in podjetniki - zaèetniki, z namenom samozaposlovanja in odpiranja novih delovnih mest. Projekt se izvaja skupaj z Zavodom RS za zaposlovanje, lokalnimi skupnostmi in nekaterimi poslovnimi bankami v skladu z letno objavljeni razpisi.

Vlogo odda prosilec na predpisanem obrazcu, ki ga prejme:

  • za območje dolenjskih in belokranjskih občin na Razvojnem centru Novo mesto d.o.o., Ljubljanska cesta 26, 8000 Novo mesto, kontaktna oseba Polona Kovač Brulc, št. telefona 07/ 33 72 987.

 

RAZPIS DOLGOROČNIH NAMENSKIH KREDITOV IN GARANCIJ GSD ZA LETO 2015 IN RAZPIS KREDITOV ZA NOVA DELOVNA MESTA IN OBRATNA SREDSTVA (MIKROKREDITI) ZA LETO 2015

Razpis dolgoročnih namenskih kreditov in garancij gsd za leto 2015

Razpis kreditov za nova delovna mesta in obratna sredstva (mikrokrediti) za leto 2015