Lokalne volitve 2011

URADNI IZIDI GLASOVANJA:

POROČILO o izidu glasovanja s prilogami (Občina Trebnje):
-       POROČILO o izidu glasovanja
-       Izid glasovanja za župana- 1. krog
-       Izid glasovanja za člane občinskega sveta
-       Preferenčni glasovi
-       Izid glasovanja za župana- 2. krog

POROČILO o izidu glasovanja za izvolitev člana OS, predstavnika romske skupnosti

Občina Mirna:
Popravek poročila o izidu glasovanja
Poročilo o ugotovitvi izida glasovanja na lokalnih volitvah župana in članov občinskega sveta v Občini Mirna, dne 10.  aprila 2011

- Priloge k poročilu

OBVESTILO VOLIVCEM

Sklep OVK Trebnje o razpisu 2. kroga za izvolitev župana Občine Trebnje

Sklep OVK Trebnje o popravku pomote

NEURADNI IZIDI GLASOVANJA:

za Občino Trebnje:

volitve  župana- skupno
volitve  župana- 1. VE
volitve  župana- 2. VE
volitve  župana- 3. VE

OS- mandati po listah
OS- po listah- 1. VE
OS- po listah- 2. VE
OS- po listah- 3. VE

OS- po voliščih- 1. VE
OS- po voliščih- 2. VE
OS- po voliščih- 3. VE

za krajevne skupnosti


-          Občina Mirna- izidi
-          Občina Mirna- udeležba

Posebne oblike glasovanja-obvestilo

POZIV OVK

RAZGLASI- SEZNAMI KANDIDATOV IN LIST KANDIDATOV

OBČINA TREBNJE:

-  RAZGLAS- Seznam kandidatov za volitve župana Občine Trebnje
-  RAZGLAS- Seznam list kandidatov za volitve članov občinskega sveta Občine Trebnje (volilna enota 1)

-  RAZGLAS- Seznam list kandidatov za volitve članov občinskega sveta Občine Trebnje (volilna enota 2)
-  RAZGLAS- Seznam list kandidatov za volitve članov občinskega sveta Občine Trebnje (volilna enota 3)
-  RAZGLAS- Seznam kandidatov za volitve članov svetov krajevnih skupnosti  (za volilne enote vseh KS) 
-  popravek razglasa KS Dol. Nemška vas
-  RAZGLAS - seznam kandidatov za člana občinskega sveta, predstavnika romske skupnosti v Občini Trebnje

OBČINA MIRNA:

-          RAZGLAS- Seznam kandidatov za volitve župana Občine Mirna
-          RAZGLAS- Seznam kandidatov za volitve članov občinskega sveta Občine Mirna  (za volitve v  volilnih enotah 1- 7)

1.) DRŽAVNA ZAKONODAJA 

2.) OBČINSKI PREDPISI:

- Sklep o imenovanju občinske volilne komisije

Sklep o imenovanju POVK Trebnje

sklep o imenovanju občinske komisije Mirna

 Sklep o imenovanju komisije za sestavo volilnega imenika za pripadnike romske skupnosti

- Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Trebnje (Ur. l. RS št. 13/2011)

Razpis rednih volitev  v občinske svete in rednih volitev županov (Ur. l. RS št. 13/2011)

- Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov občinskega sveta in župana v Občini Trebnje  

Odlok o določitvi volilnih enot in števila članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Trebnje (Ur. l. RS št. 80/2006 in 66/1073/10spremembe odloka

Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov občinskega sveta in župana v Občini Mirna

S K L E P o pogojih za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest za izvedbo volilne kampanje za  lokalne volitve v Občini Trebnje v letu 2011

Sklepo pogojih za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest za izvedbo volilne kampanje za  lokalne volitve v Občini Mirna v letu 2011

Sklep o določitvi pravil za izrabo časopisnega prostora v »Glasilu občanov« za predstavitev kandidatov  ter njihovih programov za lokalne volitve v Občini Trebnje v letu 2011

- Sklep o določitvi pravil za izrabo časopisnega prostora v glasilu "Krajan" za predstavitev kandidatov  ter njihovih programov za lokalne volitve v Občini Mirna v letu 2011

Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Trebnje  v letu  2011

3.) ROKOVNIK ZA IZVEDBO VOLILNIH OPRAVIL

lokalne volitve v občini Trebnje
lokalne volitve v občini Mirna
volitve člana občinskega sveta, predstavnika romske skupnosti  

4.) SKLEP O DOLOČITVI VOLIŠČ IN OBMOČIJ VOLIŠČ 

       - na območju občine Trebnje
     - na območju Občine Mirna
     - za izvolitev člana OS, predstavnika romske skupnosti  
     

5.) UGOTOVITVENI SKLEP O ŠTEVILU POTREBNIH PODPISOV PODPORE VOLIVCEV

     -Občina Trebnje

     -Občina Mirna

6.) PREDLAGANJE ČLANOV VOLILNIH ODBOROV
predlog za člana vol.odbora
izjava kandidata
pojasnilo 

- poziv za predlaganje članov volilnih odborov :
  Občina Trebnje
  Občina Mirna
  VO za izvolitev člana občinskega sveta, predstavnika romske skupnosti 
  izjava predlagatelja

7.) OBRAZCI ZA VLOŽITEV KANDIDATUR

VOLITVE ŽUPANA:

     - LV-1 podpora kandidaturi župana (predlagatelj: skupina volivcev)
     - navodilo
     - LV-4 Kandidatura za župana
     - LV-5 soglasje kandidaturi za župana
     - Sporočilo o organizatorju volilne kampanje
     - LV-11 seznam prisotnih     
     - LV-6 zapisnik o delu organa- župan  

VOLITVE ČLANOV SVETOV KRAJEVNIH SKUPNOSTI

      - določanje kandidatov- svet KS
      - kandidati- svet KS 
      - LV-10- zapisnik o delu organa (večinske volitve)
      - LV-11- seznam prisotnih (priloga zapisnika)
      - LV_KS-1a kandidatura (politična stranka- večinske volitve)
      - LV-KS-3- soglasje (politična stranka)

OPOMBA:
Priloženi obrazci se uporabijo v primeru, da kandidate predlaga skupina volivcev. 
Kadar predlaga kandidata politična stranka, se smiselno uporabijo obrazci za kandidiranje za člane OS (večinske volitve).

     VOLITVE ČLANA OBČINSKEGA SVETA, PREDSTAVNIKA ROMSKE SKUPNOSTI

     LV-3 podpora kandidatu za člana OS, predstavnika romske skupnosti
    - LV-13 kandidatura za člana OS, predstavnika romske skupnosti
    - LV-14 soglasje k kandidaturi

  VOLITVE ČLANOV OBČINSKEGA SVETA

LV-2 podpora kandidatu za člana OS oziroma listi kandidatov za volitvečlanov OS (podpora: skupina volivcev)
navodilo
LV-7 Lista kandidatov za volitve članov OS (proporcionalne volitve)
LV-8 Soglasje kandidata za člana OS
- LV-9 kandidatura za člana OS (večinske volitve)
LV-10 zapisnik o delu organa (večinske volitve)
LV-12 zapisnik o delu organa (proporcionalne volitve)
LV-11- seznam prisotnih (priloga zapisnika)
sporočilo o organizatorju volilne kampanje

8.) POSEBNE OBLIKE GLASOVANJA:

glasovanje po pošti
glasovanje na domu
glasovanje na volišču, ki je dostopno invalidom


9.) NEZDRUŽLJIVOST FUNKCIJ
      - 
Nezdružljivost funkcij  

10.) OBVESTILA
Obvestilo Uredniškega sveta Glasila občanov o Pravilih za objavo predstavitev za župana in list kandidatov za člane OS za lokalne volitve 2011 v Glasilu občanov 

obvestilo o žrebanju vrstnega reda Občina Trebnje
obvestilo o žrebanju vrstnega reda Občina Mirna