Krajevne skupnosti

Na območju občine so zaradi zadovoljevanja posebnih skupnih potreb občanov na območju posameznih naselij ustanovljeni ožji deli občine - krajevne skupnosti. Naloge, organizacija in delovanje ter pravni status krajevnih skupnosti so določeni s statutom in odlokom občine. 

Imena in območja krajevnih skupnosti: 

1. Krajevna skupnost Čatež: 

Čatež, Dolenja vas pri Čatežu, Goljek, Gorenja vas pri Čatežu, Kriška Reber, Križ, Razbore, Roje pri Čatežu, Sejenice, Trebanjski Vrh, Zagorica pri Čatežu;


Naslov: Krajevna skupnost Čatež, Čatež 19, 8212 Velika Loka 
Predsednica: Mija BENEDIČIČ

7. Krajevna skupnost Svetinja: 

Dolenji Vrh, Gorenji Vrh pri Dobrniču, Rdeči Kal, Svetinja, Šmaver;Naslov: Krajevna skupnost Svetinja, Gorenji Vrh pri Dobrniču 1, 8211 Dobrnič 
Predsednik: Silvo ZUPANČIČ                                          

2. Krajevna skupnost Dobrnič: 

Artmanja vas, Dobrava, Dobrnič, Gorenja vas, Korita, Lisec, Lokve pri Dobrniču, Podlisec, Preska pri Dobrniču, Reva, Stranje pri Dobrniču, Šahovec, Vavpča vas pri Dobrniču, Vrbovec, Zagorica pri Dobrniču, Železno;


Naslov: Krajevna skupnost Dobrnič, Dobrnič 9, 8211 Dobrnič
Predsednik: Boštjan PEKOLJ

8. Krajevna skupnost Šentlovrenc: 

Dolga Njiva pri Šentlovrencu, Dolnje Prapreče, Gornje Prapreče, Krtina, Kukenberk, Mačji Dol, Mali Videm, Martinja vas, Muhabran, Potok, Šentlovrenc, Veliki Videm, Vrhovo pri Šentlovrencu, Žabjek;


Naslov: Krajevna skupnost Šentlovrenc, Šentlovrenc 999, 8212 Velika Loka
Predsednik: Anže RAZDRH

3. Krajevna skupnost Dolenja Nemška vas: 

Češnjevek, Dečja vas, Dolenja Dobrava, Dolenja Nemška vas, Dolenje Ponikve, Dolenji Podboršt pri Trebnjem, Gorenja Dobrava, Gorenje Ponikve, Gradišče pri Trebnjem, Grm, Jezero, Lipnik, Lukovek, Meglenik, Rihpovec, Rodine pri Trebnjem;

Naslov: Krajevna skupnost Dolenja Nemška vas, Gorenje Ponikve 24, 8210 Trebnje
Predsednik: Miha SEVER

9. Krajevna skupnost Štefan: 

Belšinja vas, Benečija, Breza, Gorenja Nemška vas, Grič pri Trebnjem, Kamni Potok, Pluska, Rožni Vrh, Štefan pri Trebnjem, Zidani Most;Naslov: Krajevna skupnost Štefan, Štefan pri Trebnjem 12, 8210 Trebnje

Predsednik: Dean VERBIČ

4. Krajevna skupnost Knežja vas: 

Dolenje Kamenje pri Dobrniču, Dolenje Selce, Gorenje Kamenje pri Dobrniču, Gorenje Selce, Knežja vas, Krušni Vrh, Luža, Občine, Roženpelj;

Naslov: Krajevna skupnost Knežja vas, Dolenje Selce 21, 8211 Dobrnič
Predsednik: Alojz ŠPEC

10. Krajevna skupnost Trebnje: 

Dol pri Trebnjem, Dolenje Medvedje selo, Gorenje Medvedje selo, Grmada, Odrga, Pekel, Primštal, Repče, Studenec, Trebnje, Vrhtrebnje;

Naslov: Krajevna skupnost Trebnje, Rimska cesta 33, 8210 Trebnje

Predsednik: Dejan SMUK

5. Krajevna skupnost Račje selo: 

Blato, Hudeje, Mala Ševnica, Račje selo, Vejar, Velika Ševnica;


Naslov: Krajevna skupnost Račje selo, Račje selo 20, 8210 Trebnje
Predsednik: Vojko MAKOVEC

11. Krajevna skupnost Velika Loka: 

Gorenji Podboršt pri Veliki Loki, Iglenik pri Veliki Loki, Korenitka, Mačkovec, Mala Loka, Mrzla Luža, Škovec, Trnje, Velika Loka;

Naslov: Krajevna skupnost Velika Loka, Velika Loka 6, 8212 Velika Loka
Predsednik: Sašo BARLE

6. Krajevna skupnost Sela pri Šumberku: 

Arčelca, Babna gora, Dolenji Podšumberk, Gorenji Podšumberk, Log pri Žužemberku, Orlaka, Replje, Sela pri Šumberku, Volčja Jama, Vrtače, Zavrh;


Naslov: Krajevna skupnost Sela pri Šumberku, Sela pri Šumberku 3, 8360 Žužemberk
Predsednik: Damjan GOLOB

12. Krajevna skupnost Veliki Gaber: 

Bič, Cesta, Dobravica pri Velikem Gabru, Gombišče, Male Dole pri Stehanji vasi, Mali Gaber, Medvedjek, Pristavica pri Velikem Gabru, Stehanja vas, Stranje pri Velikem Gabru, Velike Dole, Veliki Gaber, Zagorica pri Velikem Gabru, Žubina.

Naslov: Krajevna skupnost Veliki Gaber, Veliki Gaber 90, 8213 Veliki Gaber
Predsednik: Štefanija GLIHA

 

Pristojnosti krajevnih skupnosti:

Krajevne skupnosti sodelujejo pri opravljanju javnih zadev v občini, in sicer:
– dajejo predloge in sodelujejo pri pripravi razvojnih programov občine na področju javne infrastrukture na svojem območju ter sodelujejo pri izvajanju komunalnih investicij in investicij v javno razsvetljavo na njihovem območju in sodelujejo pri nadzoru nad opravljenimi deli,
– sodelujejo pri pripravi programov oskrbe s pitno vodo in zaščiti virov pitne vode, sodelujejo pri pridobivanju soglasij lastnikov zemljišč za dela s področja gospodarskih javnih služb,
– dajejo predloge za sanacijo divjih odlagališč komunalnih odpadkov in sodelujejo pri njihovi sanaciji
– dajejo predloge za ureditev in olepševanje kraja (ocvetličenja, ureditev in vzdrževanje sprehajalnih poti ipd.) in pri tem sodelujejo,
– dajejo pobude za dodatno prometno ureditev (prometna signalizacija, ureditev dovozov in izvozov, omejevanje hitrosti ipd.),
– predlagajo programe javnih del,
– sodelujejo pri javnih razgrnitvah prostorskih, planskih in izvedbenih aktov, ki obravnavajo območje njihove skupnosti,
– oblikujejo pobude za spremembo prostorskih, planskih in izvedbenih aktov ter jih posredujejo pristojnemu organu občine,
– seznanjajo pristojni organ občine s problemi in potrebami prebivalcev skupnosti na področju urejanja prostora in varstva okolja,
– sodelujejo pri organizaciji kulturnih, športnih in drugih prireditev,
– spremljajo nevarnosti na svojem območju in o tem obveščajo štab za civilno zaščito ter po potrebi prebivalstvo in sodelujejo pri ostalih nalogah s področja zaščite in reševanja,
– opravljajo druge naloge v okviru pristojnosti krajevne skupnosti.

Naloge krajevnih skupnosti:

Krajevne skupnosti opravljajo naloge iz pristojnosti občine, ki se pretežno nanašajo na prebivalce skupnosti. Krajevne skupnosti praviloma samostojno:
– skrbijo za urejenost pokopališč ter organizirajo pogrebno službo na krajevno običajni način, kolikor ni z odlokom določeno drugače,
– upravljajo z lastnim premoženjem ali s premoženjem občine, ki jim je dano v uporabo,
– izdelujejo načrt zaščite in reševanja na podlagi predpisov in potreb občine,
– pripravljajo in izvajajo projekte v okviru razvoja podeželja in obnove naselij, vsaka na svojem področju,
– pospešujejo kulturne, športne in druge društvene dejavnosti na svojem območju ter organizirajo kulturne, športne in druge prireditve oziroma nudijo pomoč pri takih prireditvah, kadar je organizator občine.

 

Dokumenti:

SEZNAM EVIDENČNIH NAROČIL KRAJEVNIH SKUPNOSTI