Nadzorni odbor je najvišji organ nadzora javne porabe v občini, ki v okviru svojih pristojnosti:

  • opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine,
  • nadzoruje namenskost in smotrnost porabe proračunskih sredstev,
  • nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev,

Nadzorni odbor šteje pet članov, ki svoje delo opravljajo nepoklicno. Člane Nadzornega odbora imenuje in razrešuje Občinski svet. Predsednika in namestnika predsednika Nadzornega odbora so izvolili člani izmed sebe na svoji prvi seji Nadzornega odbora, dne 14.1.2015.

 

SESTAVA NADZORNEGA ODBORA: 
Blaž Pavlin predsednik
mag. Jože Dimnik podpredsednik
Jože Hribar član
Boštjan Koncilja član
mag. Igor Teršar  član

 

DOKUMENTI:
Poslovnik nadzornega odbora
Letni programi in poročila o delu NO
Poročila o nadzorih nadzornega odbora