Nadzorni odbor je najvišji organ nadzora javne porabe v občini, ki v okviru svojih pristojnosti:

  • opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine,
  • nadzoruje namenskost in smotrnost porabe proračunskih sredstev,
  • nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev,

Nadzorni odbor šteje pet članov, ki svoje delo opravljajo nepoklicno. Člane Nadzornega odbora imenuje in razrešuje Občinski svet. Predsednika in namestnika predsednika Nadzornega odbora bodo izvolili člani izmed sebe na svoji prvi seji Nadzornega odbora.

 

SESTAVA NADZORNEGA ODBORA
Tatjana Dokl  predsednica
Matejka Kukenberger podpredsednica
Miran Jurak  član
Andreja Kokošinek  članica
mag. Vesna Zupančič Klarič članica

 

DOKUMENTI
Poslovnik nadzornega odbora
Letni programi in poročila o delu NO
Poročila o nadzorih nadzornega odbora