Občinski svet je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti občine. Ima 21 članov, od tega enega predstavnika romske skupnosti, ki se volijo za štiri leta. Mandat članov občinskega sveta se začne s potekom mandata prejšnjih članov občinskega sveta ter traja do prve seje na naslednjih rednih volitvah izvoljenega občinskega sveta, če ni z zakonom drugače določeno. 

Pomembne povezave:
Seje občinskega sveta
Delovna telesa OS 
Seje delovnih teles OS

 

DROT - ZA RAZVOJ

Zap.št

Ime in priimek

1

Vanja Jakopin 

2

Leon Lobe

3

Blaž Ovnik 

4

Marko Šalehar

5

Miha Sever

6

Špela Smuk

7

Dean Verbič

8

Andreja Zupančič

 

GIBANJE SVOBODA

Zap. št

Ime in priimek

1

Andreja Gorenc

2

mag. Gregor Kaplan
3

Franc Brane Praznik

 

SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA

Zap. št

Ime in priimek

1

Jože Avguštinčič

2

Franci Kepa

3

Franci Ostanek

 

SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

Zap. št

Ime in priimek

1

Dejan Kastelic

2

Ana Moder

 

NESTRANKARSKA LISTA 

Zap. št

Ime in priimek

1

Milan Kastelic

2

Marija Prosenik

 

NSi - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI

Zap. št

Ime in priimek

1

Branko Longar 

2

Blaž Pavlin

  

PREDSTAVNIK ROMSKE SKUPNOSTI

Zap. št

Ime in priimek

1

Matej Breznik

 

Dokumenti:
Statut Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 29/14, 65/14 - popr. in 161/22)
Poslovnik Občinskega sveta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 63/14 in 161/22)