Podžupan

Podžupan Občine Trebnje 
dr. Jože KORBAR

Župan Občine Trebnje, Alojzij Kastelic, je z dnem 6. 12. 2018 imenoval podžupana, dr. Jožeta Korbarja, ki je zadolžen za področje prostora, komunalne in prometne infrastrukture. Dr. Jože Korbar je funkcijo podžupana nastopil 6. 12. 2018. Po izobrazbi je doktor kemijskih znanosti in je dolgoletni član Občinskega sveta Občine Trebnje. 

Kot podžupan skrbi za področje prostora, komunalne in prometne infrastrukture, kar obsega tako sodelovanje z občinsko upravo kot tudi javnim zavodom na tem področju. Svoje delo podžupana opravlja nepoklicno.

Sporočilo mu lahko pustite v tajništvu občine ali na elektronskem naslovu obcina.trebnje@trebnje.si.

 

Podžupan Občine Trebnje 
Jože AVGUŠTINČIČ

Jože Avguštinčič je dne 20. 5. 2019 nastopil funkcijo podžupana, zadolžen pa je za področje družbenih in gospodarskih dejavnosti. Jože Avguštinčič je diplomirani inženir lesarstva, doma iz Lokev pri Dobrniču.

Kot podžupan skrbi za področje družbenih in gospodarskih dejavnosti, kar obsega tako sodelovanje z javnimi zavodi na področju zdravstva, otroškega varstva, osnovnega šolstva, glasbenega izobraževanja, knjižničarstva, galerijske dejavnosti, ljubiteljske kulture, varstva kulturne dediščine, športa, dela z mladimi ter socialnega skrbstva kot tudi z društvi in drugimi akterji na teh področjih. Sodeluje tudi pri aktivnostih občine na področju gospodarskega razvoja občine, kmetijstva, podjetništva, obrti in turizma, svoje delo pa opravlja nepoklicno.

Pišete mu lahko na: avgustincic.joze@gmail.com ali ga kontaktirate na telefon: 031 586 735.

Prav tako mu lahko sporočilo pustite v tajništvu občine ali na elektronskem naslovu obcina.trebnje@trebnje.si.


Pristojnosti in naloge podžupana:

Za pomoč pri opravljanju nalog župana ima občina največ dva podžupana, ki ju izmed članov Občinskega sveta imenuje in razrešuje župan. Podžupan pomaga županu pri njegovem delu ter opravlja posamezne naloge iz pristojnosti župana, za katere ga le-ta pooblasti. 

Podžupan nadomešča župana v primeru njegove odsotnosti ali zadržanosti. V času nadomeščanja opravlja podžupan tekoče naloge iz pristojnosti župana in tiste naloge, za katere ga župan pooblasti. Podžupan v primeru predčasnega prenehanja mandata župana začasno opravlja funkcijo župana, v tem času pa nima pravice glasovati za odločitve občinskega sveta. V soglasju z županom se lahko tudi podžupan odloči, da bo funkcijo opravljal poklicno ter o tem pisno obvesti občinski svet.

Kadar nastopijo razlogi, da tako župan kot podžupan ne moreta opravljati svoje funkcije, nadomešča župana član občinskega sveta, ki ga določi župan, če ga ne določi, pa najstarejši član občinskega sveta. V času nadomeščanja opravlja član občinskega sveta tekoče naloge iz pristojnosti župana.

Podžupanu preneha mandat s prenehanjem mandata člana občinskega sveta, če ga župan razreši in z izvolitvijo novega župana, če je prejšnjemu predčasno prenehal mandat. Prenehanje mandata podžupana zaradi razrešitve ali izvolitve novega župana ne vpliva na njegov mandat člana občinskega sveta.