Podžupan

PODŽUPAN BLAŽ OVNIK

Pristojnosti in naloge podžupana:

Za pomoč pri opravljanju nalog županje ima občina največ dva podžupana, ki ju izmed članov Občinskega sveta imenuje in razrešuje županja. Podžupan pomaga županji pri njenm delu ter opravlja posamezne naloge iz pristojnosti županje, za katere ga le-ta pooblasti. 

Podžupan nadomešča županjo v primeru njene odsotnosti ali zadržanosti. V času nadomeščanja opravlja podžupan tekoče naloge iz pristojnosti županje in tiste naloge, za katere ga županja pooblasti. Podžupan v primeru predčasnega prenehanja mandata županje začasno opravlja funkcijo županje, v tem času pa nima pravice glasovati za odločitve občinskega sveta. V soglasju z županjo se lahko tudi podžupan odloči, da bo funkcijo opravljal poklicno ter o tem pisno obvesti občinski svet.

Kadar nastopijo razlogi, da tako županja kot podžupan ne moreta opravljati svoje funkcije, nadomešča županjo član občinskega sveta, ki ga določi županja, če ga ne določi, pa najstarejši član občinskega sveta. V času nadomeščanja opravlja član občinskega sveta tekoče naloge iz pristojnosti županje.

Podžupanu preneha mandat s prenehanjem mandata člana občinskega sveta, če ga županja razreši in z izvolitvijo novega župana, če je prejšnjemu predčasno prenehal mandat. Prenehanje mandata podžupana zaradi razrešitve ali izvolitve novega župana ne vpliva na njegov mandat člana občinskega sveta.