Podžupan

Podžupan Občine Trebnje 

dr. Jože KORBAR

Župan Občine Trebnje, Alojzij Kastelic, je z dnem 6. 12. 2018 imenoval podžupana, dr. Jožeta Korbarja, ki je zadolžen za področje prostora, komunalne in prometne infrastrukture. Dr. Jože Korbar je funkcijo podžupana nastopil 6. 12. 2018.

Pristojnosti in naloge podžupana:

Za pomoč pri opravljanju nalog župana ima občina največ dva podžupana, ki ju izmed članov Občinskega sveta imenuje in razrešuje župan. Podžupan pomaga županu pri njegovem delu ter opravlja posamezne naloge iz pristojnosti župana, za katere ga le-ta pooblasti. 

Podžupan nadomešča župana v primeru njegove odsotnosti ali zadržanosti. V času nadomeščanja opravlja podžupan tekoče naloge iz pristojnosti župana in tiste naloge, za katere ga župan pooblasti. Podžupan v primeru predčasnega prenehanja mandata župana začasno opravlja funkcijo župana, v tem času pa nima pravice glasovati za odločitve občinskega sveta. V soglasju z županom se lahko tudi podžupan odloči, da bo funkcijo opravljal poklicno ter o tem pisno obvesti občinski svet.

Kadar nastopijo razlogi, da tako župan kot podžupan ne moreta opravljati svoje funkcije, nadomešča župana član občinskega sveta, ki ga določi župan, če ga ne določi, pa najstarejši član občinskega sveta. V času nadomeščanja opravlja član občinskega sveta tekoče naloge iz pristojnosti župana.

Podžupanu preneha mandat s prenehanjem mandata člana občinskega sveta, če ga župan razreši in z izvolitvijo novega župana, če je prejšnjemu predčasno prenehal mandat. Prenehanje mandata podžupana zaradi razrešitve ali izvolitve novega župana ne vpliva na njegov mandat člana občinskega sveta.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Podžupan Občine Trebnje

JOŽE AVGUŠTINČIČ 

 

Jože Avguštinčič je dne 20. 5. 2019 nastopil funkcijo podžupana, zadolžen pa je za področje družbenih in gospodarskih dejavnosti. Jože Avguštinčič je diplomirani inženir lesarstva, doma iz Lokev pri Dobrniču. Star je 35 let in ima družino, kot konstruktor pa je zaposlen v podjetju z dolgoletno tradicijo v Posavju. Rad se ukvarja s športom, najraje pa se v prostem času posveča svoji družini.

Kot podžupan bo skrbel za področje družbenih in gospodarskih dejavnosti, kar bo obsegalo tako sodelovanje z javnimi zavodi na področju zdravstva, otroškega varstva, osnovnega šolstva, glasbenega izobraževanja, knjižničarstva, galerijske dejavnosti, ljubiteljske kulture, varstva kulturne dediščine, športa, dela z mladimi ter socialnega skrbstva kot tudi z društvi in drugimi akterji na teh področjih. Sodeloval bo tudi pri aktivnostih občine na področju gospodarskega razvoja občine, kmetijstva, podjetništva, obrti in turizma, svoje delo pa bo opravljal nepoklicno.

Pišete mu lahko na: avgustincic.joze@gmail.com ali ga kontaktirate na telefon: 031 586 735.

Prav tako mu lahko sporočilo pustite v tajništvu občine ali na elektronskem naslovu obcina.trebnje@trebnje.si.