Županja

    ŽUPANJA MATEJA POVHE

 

Pristojnosti in naloge županje

Županja predstavlja in zastopa občino ter:

 • predlaga občinskemu svetu v sprejem proračun občine in zaključni račun proračuna, odloke in druge akte iz pristojnosti občinskega sveta,
 • izvršuje občinski proračun ter pooblašča druge osebe za izvajanje posameznih nalog izvrševanja občinskega proračuna,
 • skrbi za izvajanje splošnih aktov občine in drugih odločitev občinskega sveta,
 • sklepa pravne posle o ravnanju s stvarnim premoženjem,
 • sprejme letni načrt pridobivanja in razpolaganja s premičnim premoženjem občine,
 • skrbi za objavo statuta, odlokov in drugih splošnih aktov občine,
 • predlaga ustanovitev organov občinske uprave, določitev njihovega delovnega področja in notranje organizacije, na predlog direktorja občinske uprave določi sistemizacijo delovnih mest v občinski upravi, odloča o imenovanju javnih uslužbencev v nazive ter o sklenitvi delovnega razmerja zaposlenih v občinski upravi ter lahko pooblasti direktorja občinske uprave za te naloge,
 • imenuje in razrešuje direktorja občinske uprave, vodje organov občinske uprave oziroma notranjih organizacijskih enot in predstojnika organa skupne občinske uprave, skupaj z drugimi župani občin ustanoviteljic,
 • usmerja in nadzoruje delo občinske uprave in organov skupne občinske uprave,
 • opravlja druge naloge, ki jih določa zakon in Statut Občine Trebnje,
 • pripravi program dela.


Županja opravlja tudi z zakonom predpisane naloge na področju zaščite in reševanja, predvsem pa:

 • skrbi za izvajanje priprav za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami in uresničevanje zaščitnih ukrepov ter za odpravljanje posledic naravnih in drugih nesreč,
 • imenuje poveljnike in štabe civilne zaščite občine ter poverjenike za civilno zaščito,
 • sprejme program in letni načrt varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, katerega sestavni del je tudi letni načrt varstva pred požari,
 • vodi zaščito, reševanje in pomoč,
 • določi organizacije, ki opravljajo javno službo oziroma naloge zaščite, reševanja,  pomoči in organizacije, ki morajo izdelati načrte zaščite in reševanja,
 • ugotavlja in razglaša stopnjo požarne ogroženosti v naravnem okolju na območju občine,
 • sprejema akte in ukrepe v vojnem stanju, če se občinski svet ne more sestati,
 • v primeru nastale nevarnosti odredi evakuacijo ogroženih in prizadetih prebivalcev,
 • predlaga pristojnemu organu razporeditev državljanov na delovno dolžnost, dolžnost v civilni zaščiti ter materialno dolžnost.

Za pomoč pri opravljanju nalog županje ima občina največ dva/e podžupana/ji, ki ju izmed članov občinskega sveta imenuje in razrešuje županja. Podžupan/ja pomaga županji pri njenem delu ter opravlja posamezne naloge iz pristojnosti županje, za katere ga/jo le-ta pooblasti.

ikona galerijaGalerija

 • Županja Občine Trebnje Mateja Povhe