Župan

Župan Občine Trebnje
Alojzij KASTELIC

Naslov Občina Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje
Telefonska številka tajništva (07) 348 11 04
Elektronski naslov info@trebnje.si


Navedeni elektronski naslov je zgolj namenjen komunikaciji z županom. Za uradno posredovanje vlog in dopisov morajo stranke uporabljati uradni elektronski naslov občine: obcina.trebnje@trebnje.si

Pristojnosti in naloge župana

Župan predstavlja in zastopa občino ter:

 • predlaga občinskemu svetu v sprejem proračun občine in zaključni račun proračuna, odloke in druge akte iz pristojnosti občinskega sveta,
 • izvršuje občinski proračun ter pooblašča druge osebe za izvajanje posameznih nalog izvrševanja občinskega proračuna,
 • skrbi za izvajanje splošnih aktov občine in drugih odločitev občinskega sveta,
 • sklepa pravne posle o ravnanju s stvarnim premoženjem,
 • sprejme letni načrt pridobivanja in razpolaganja s premičnim premoženjem občine,
 • skrbi za objavo statuta, odlokov in drugih splošnih aktov občine,
 • predlaga ustanovitev organov občinske uprave, določitev njihovega delovnega področja in notranje organizacije, na predlog direktorja občinske uprave določi sistemizacijo delovnih mest v občinski upravi, odloča o imenovanju javnih uslužbencev v nazive ter o sklenitvi delovnega razmerja zaposlenih v občinski upravi ter lahko pooblasti direktorja občinske uprave za te naloge,
 • imenuje in razrešuje direktorja občinske uprave, vodje organov občinske uprave oziroma notranjih organizacijskih enot in predstojnika organa skupne občinske uprave, skupaj z drugimi župani občin ustanoviteljic,
 • usmerja in nadzoruje delo občinske uprave in organov skupne občinske uprave,
 • opravlja druge naloge, ki jih določa zakon in Statut Občine Trebnje,
 • pripravi program dela.


Župan opravlja tudi z zakonom predpisane naloge na področju zaščite in reševanja, predvsem pa:

 • skrbi za izvajanje priprav za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami in uresničevanje zaščitnih ukrepov ter za odpravljanje posledic naravnih in drugih nesreč,
 • imenuje poveljnike in štabe civilne zaščite občine ter poverjenike za civilno zaščito,
 • sprejme program in letni načrt varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, katerega sestavni del je tudi letni načrt varstva pred požari,
 • vodi zaščito, reševanje in pomoč,
 • določi organizacije, ki opravljajo javno službo oziroma naloge zaščite, reševanja,  pomoči in organizacije, ki morajo izdelati načrte zaščite in reševanja,
 • ugotavlja in razglaša stopnjo požarne ogroženosti v naravnem okolju na območju občine,
 • sprejema akte in ukrepe v vojnem stanju, če se občinski svet ne more sestati,
 • v primeru nastale nevarnosti odredi evakuacijo ogroženih in prizadetih prebivalcev,
 • predlaga pristojnemu organu razporeditev državljanov na delovno dolžnost, dolžnost v civilni zaščiti ter materialno dolžnost.

Za pomoč pri opravljanju nalog župana ima občina največ dva podžupana, ki ju izmed članov občinskega sveta imenuje in razrešuje župan. Podžupan pomaga županu pri njegovem delu ter opravlja posamezne naloge iz pristojnosti župana, za katere ga le-ta pooblasti.