Seznam pooblaščenih oseb

 

Številka: 020-6/2008-23

Datum: 3. 1. 2022

 

Na podlagi 319. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10, 82/13 in 175/20 – ZIUOPDVE; v nadaljevanju: ZUP) in 9. člena Uredbe o upravnem poslovanju (Uradni list RS, št. 9/18, 14/20, 167/20 in 172/21) v zvezi s 67. členom Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE; v nadaljevanju: ZLS) župan Občine Trebnje objavljam naslednji

 

SEZNAM URADNIH OSEB, KI SO V SKLADU Z ZAKONOM POOBLAŠČENE

ZA VODENJE UPRAVNIH POSTOPKOV IN ODLOČANJE V UPRAVNIH ZADEVAH[1]

 

      I.        Uradne osebe, pooblaščene za vodenje upravnih postopkov in odločanje v upravnih zadevah na drugi stopnji (28. in 30. člen ZUP ter 67. člen ZLS):

Alojzij Kastelic

župan

odloča v vseh upravnih zadevah iz pristojnosti Občine Trebnje na drugi stopnji

(28. člen ZUP)

Gorazd Koračin

višji svetovalec I

pooblastilo za vodenje upravnih postopkov iz pristojnosti Občine Trebnje na drugi stopnji (30. člen ZUP)

mag. Klavdija Tahan Križman

višja svetovalka II

pooblastilo za vodenje upravnih postopkov iz pristojnosti Občine Trebnje na drugi stopnji (30. člen ZUP)

Vanda Zadnik

višja svetovalka I

pooblastilo za vodenje upravnih postopkov iz pristojnosti Občine Trebnje na drugi stopnji (30. člen ZUP)

 

    II.        Uradne osebe, pooblaščene za vodenje upravnih postopkov in odločanje v upravnih zadevah na prvi stopnji (28. in 30. člen ZUP ter 67. člen ZLS):

mag. Irena Starič

direktorica občinske uprave

odloča v vseh upravnih zadevah iz pristojnosti Občinske uprave Občine Trebnje na prvi stopnji (28. člen ZUP)

 1.    Oddelek za splošne zadeve:

Gorazd Koračin

višji svetovalec I – vodja oddelka

pooblastilo za odločanje v vseh upravnih zadevah iz pristojnosti Občinske uprave Občine Trebnje na prvi stopnji (28. člen ZUP)

mag. Klavdija Tahan Križman

višja svetovalka II

pooblastilo za vodenje upravnih postopkov iz pristojnosti Oddelka za splošne zadeve na prvi stopnji z njenega delovnega področja (30. člen ZUP)

Vanda Zadnik

višja svetovalka I

pooblastilo za vodenje upravnih postopkov iz pristojnosti Oddelka za splošne zadeve na prvi stopnji z njenega delovnega področja (30. člen ZUP)

Mateja Zupančič

višja svetovalka II

pooblastilo za vodenje upravnih postopkov iz pristojnosti Oddelka za splošne zadeve na prvi stopnji z njenega delovnega področja (30. člen ZUP)

Monika Jošt

svetovalka III

pooblastilo za vodenje upravnih postopkov iz pristojnosti Oddelka za splošne zadeve na prvi stopnji z njenega delovnega področja (30. člen ZUP)

Nastja Podržaj

svetovalka I

pooblastilo za vodenje upravnih postopkov iz pristojnosti Oddelka za splošne zadeve na prvi stopnji z njenega delovnega področja (30. člen ZUP)

Andreja Perc

referentka I

pooblastilo za vodenje upravnih postopkov iz pristojnosti Oddelka za splošne zadeve na prvi stopnji z njenega delovnega področja (30. člen ZUP)

 2.    Oddelek za družbene in gospodarske dejavnosti:

Irena Žužek

višja svetovalka I – vodja oddelka

pooblastilo za odločanje v vseh upravnih zadevah iz pristojnosti Oddelka za družbene in gospodarske dejavnosti na prvi stopnji (28. člen ZUP)

Silva Kek

svetovalka I

pooblastilo za vodenje upravnih postopkov iz pristojnosti Oddelka za družbene in gospodarske dejavnosti na prvi stopnji z njenega delovnega področja (30. člen ZUP)

Aleksandra Stritar

svetovalka III

pooblastilo za vodenje upravnih postopkov iz pristojnosti Oddelka za družbene in gospodarske dejavnosti na prvi stopnji z njenega delovnega področja (30. člen ZUP)

Majda Šalehar

svetovalka I

pooblastilo za vodenje upravnih postopkov iz pristojnosti Oddelka za družbene in gospodarske dejavnosti na prvi stopnji z njenega delovnega področja (30. člen ZUP)

 3.    Oddelek za okolje, prostor in infrastrukturo:

mag. Janez Zakrajšek

višji svetovalec I –

vodja oddelka

pooblastilo za odločanje v vseh upravnih zadevah iz pristojnosti Oddelka za okolje, prostor in infrastrukturo na prvi stopnji (28. člen ZUP)

Matija Bitenc

višji svetovalec III

pooblastilo za vodenje upravnih postopkov iz pristojnosti Oddelka za okolje, prostor in infrastrukturo na prvi stopnji z njegovega delovnega področja (30. člen ZUP)

Janja Fink

višja svetovalka III

pooblastilo za vodenje upravnih postopkov iz pristojnosti Oddelka za okolje, prostor in infrastrukturo na prvi stopnji z njenega delovnega področja (30. člen ZUP)

Vida Šušterčič

višja svetovalka I

pooblastilo za vodenje upravnih postopkov iz pristojnosti Oddelka za okolje, prostor in infrastrukturo na prvi stopnji z njenega delovnega področja (30. člen ZUP)

Darja Gorenc

svetovalka I

pooblastilo za vodenje upravnih postopkov iz pristojnosti Oddelka za okolje, prostor in infrastrukturo na prvi stopnji z njenega delovnega področja (30. člen ZUP)

Eva Perko

svetovalka III

pooblastilo za vodenje upravnih postopkov iz pristojnosti Oddelka za okolje, prostor in infrastrukturo na prvi stopnji z njenega delovnega področja (30. člen ZUP)

Nives Vavtar

svetovalka III

pooblastilo za vodenje upravnih postopkov iz pristojnosti Oddelka za okolje, prostor in infrastrukturo na prvi stopnji z njenega delovnega področja (30. člen ZUP)

 

Objaviti na:

-       oglasni deski v upravni stavbi Občine Trebnje, Goliev trg 5, Trebnje

-       spletni strani Občine Trebnje, www.trebnje.si

Vložiti:

-       v spis

Alojzij Kastelic

ŽUPAN

 [1] Ta seznam se spremeni ob vsakokratni spremembi izdanih pooblastil in podatkov, navedenih na njem.

 

SEZNAM POOBLAŠČENIH OSEB 3. 1. 2022