Seznam pooblaščenih oseb

Številka: 020-6/2008-33
Datum: 11. 8. 2023

Na podlagi 319. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10, 82/13, 175/20 – ZIUOPDVE in 3/22 – ZDeb; v nadaljevanju: ZUP) in 9. člena Uredbe o upravnem poslovanju (Uradni list RS, št. 9/18, 14/20, 167/20, 172/21, 68/22, 89/22 in 135/22) v zvezi s 67. členom Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE; v nadaljevanju: ZLS) županja Občine Trebnje objavljam naslednji

SEZNAM URADNIH OSEB, KI SO V SKLADU Z ZAKONOM POOBLAŠČENE ZA VODENJE UPRAVNIH POSTOPKOV IN ODLOČANJE V UPRAVNIH ZADEVAH*

 
I.  Uradne osebe, pooblaščene za vodenje upravnih postopkov in odločanje v upravnih zadevah na drugi stopnji (28. in 30. člen ZUP ter 67. člen ZLS):

Mateja Povhe

županja

odloča v vseh upravnih zadevah iz pristojnosti Občine Trebnje na drugi stopnji (28. člen ZUP)

Gorazd Koračin

višji svetovalec I

pooblastilo za vodenje upravnih postopkov iz pristojnosti Občine Trebnje na drugi stopnji (30. člen ZUP)

mag. Klavdija Tahan Križman

višja svetovalka II

pooblastilo za vodenje upravnih postopkov iz pristojnosti Občine Trebnje na drugi stopnji (30. člen ZUP)

Vanda Zadnik

višja svetovalka I

pooblastilo za vodenje upravnih postopkov iz pristojnosti Občine Trebnje na drugi stopnji (30. člen ZUP)


II.  
Uradne osebe, pooblaščene za vodenje upravnih postopkov in odločanje v upravnih zadevah na prvi stopnji (28. in 30. člen ZUP ter 67. člen ZLS):

mag. Janez Zakrajšek

direktor občinske uprave

odloča v vseh upravnih zadevah iz pristojnosti Občinske uprave Občine Trebnje na prvi stopnji (28. člen ZUP)


1. Oddelek za splošne zadeve:

Gorazd Koračin

višji svetovalec I – vodja oddelka

pooblastilo za odločanje v vseh upravnih zadevah iz pristojnosti Občinske uprave Občine Trebnje na prvi stopnji (28. člen ZUP)

Danica Grandovec

višja svetovalka I

pooblastilo za vodenje upravnih postopkov iz pristojnosti Oddelka za splošne zadeve na prvi stopnji z njenega delovnega področja (30. člen ZUP)

mag. Klavdija Tahan Križman

višja svetovalka II

pooblastilo za vodenje upravnih postopkov iz pristojnosti Oddelka za splošne zadeve na prvi stopnji z njenega delovnega področja (30. člen ZUP)

Vanda Zadnik

višja svetovalka I

pooblastilo za vodenje upravnih postopkov iz pristojnosti Oddelka za splošne zadeve na prvi stopnji z njenega delovnega področja (30. člen ZUP)

Mateja Zupančič

višja svetovalka I

pooblastilo za vodenje upravnih postopkov iz pristojnosti Oddelka za splošne zadeve na prvi stopnji z njenega delovnega področja (30. člen ZUP)

Nastja Podržaj

svetovalka I

pooblastilo za vodenje upravnih postopkov iz pristojnosti Oddelka za splošne zadeve na prvi stopnji z njenega delovnega področja (30. člen ZUP)

Andreja Perc

referentka I

pooblastilo za vodenje upravnih postopkov iz pristojnosti Oddelka za splošne zadeve na prvi stopnji z njenega delovnega področja (30. člen ZUP)


2. Oddelek za družbene in gospodarske dejavnosti:

Majda Šalehar

višja svetovalka I – vodja oddelka

pooblastilo za vodenje upravnih postopkov iz pristojnosti Oddelka za družbene in gospodarske dejavnosti na prvi stopnji z njenega delovnega področja (30. člen ZUP)

Silva Kek

svetovalka I

pooblastilo za vodenje upravnih postopkov iz pristojnosti Oddelka za družbene in gospodarske dejavnosti na prvi stopnji z njenega delovnega področja (30. člen ZUP)

Mateja Robida

svetovalka III

pooblastilo za vodenje upravnih postopkov iz pristojnosti Oddelka za družbene in gospodarske dejavnosti na prvi stopnji z njenega delovnega področja (30. člen ZUP)

Aleksandra Stritar

svetovalka III

pooblastilo za vodenje upravnih postopkov iz pristojnosti Oddelka za družbene in gospodarske dejavnosti na prvi stopnji z njenega delovnega področja (30. člen ZUP)


3. Oddelek za okolje, prostor in infrastrukturo:

Matija Bitenc

višji svetovalec III

pooblastilo za vodenje upravnih postopkov iz pristojnosti Oddelka za okolje, prostor in infrastrukturo na prvi stopnji z njegovega delovnega področja (30. člen ZUP)

Janja Fink

višja svetovalka III

pooblastilo za vodenje upravnih postopkov iz pristojnosti Oddelka za okolje, prostor in infrastrukturo na prvi stopnji z njenega delovnega področja (30. člen ZUP)

Staša Mestrič

višja svetovalka III

pooblastilo za vodenje upravnih postopkov iz pristojnosti Oddelka za okolje, prostor in infrastrukturo na prvi stopnji z njenega delovnega področja (30. člen ZUP)

Boštjan Rogelj

višji svetovalec III

pooblastilo za vodenje upravnih postopkov iz pristojnosti Oddelka za okolje, prostor in infrastrukturo na prvi stopnji z njegovega delovnega področja (30. člen ZUP)

Darja Gorenc

svetovalka I

pooblastilo za vodenje upravnih postopkov iz pristojnosti Oddelka za okolje, prostor in infrastrukturo na prvi stopnji z njenega delovnega področja (30. člen ZUP)

Eva Perko

svetovalka III

pooblastilo za vodenje upravnih postopkov iz pristojnosti Oddelka za okolje, prostor in infrastrukturo na prvi stopnji z njenega delovnega področja (30. člen ZUP)

Nives Vavtar

svetovalka II

pooblastilo za vodenje upravnih postopkov iz pristojnosti Oddelka za okolje, prostor in infrastrukturo na prvi stopnji z njenega delovnega področja (30. člen ZUP)

 

Objaviti na:

  • oglasni deski v upravni stavbi Občine Trebnje, Goliev trg 5, Trebnje
  • spletni strani Občine Trebnje, www.trebnje.si

Vložiti:

  • v spis

Mateja Povhe, l.r.
ŽUPANJA

 


*Ta seznam se spremeni ob vsakokratni spremembi izdanih pooblastil in podatkov, navedenih na njem.

 

SEZNAM POOBLAŠČENIH OSEB 11. 8. 2023