Seznam pooblaščenih oseb

Številka: 020-6/2008-11

Datum: 18. 6. 2018

 

 

Na podlagi 319. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 - uradno prečiščeno besedilo, 105/06 - ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13, v nadaljnjem besedilu: ZUP) ter 11. člena Uredbe o upravnem poslovanju (Uradni list RS, št. 20/05, 106/05, 30/06, 86/06, 32/07, 63/07, 115/07, 122/07 - popr., 31/08, 35/09, 58/10, 101/10 in 81/13) izdajam naslednji

 

 

SEZNAM POOBLAŠČENIH URADNIH OSEB, KI SO V OBČINSKI UPRAVI OBČINE TREBNJE POOBLAŠČENE ZA VODENJE IN ODLOČANJE V UPRAVNEM POSTOPKU

 

I.        POOBLAŠČENE OSEBE ZA ODLOČANJE O UPRAVNIH ZADEVAH NA DRUGI STOPNJI

 

  • odločanje v upravnih zadevah s celotnega področja občinske uprave po 28. členu ZUP ter po 67. členu Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 27/08 - Odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - Odl. US in 40/12 – ZUJF, v nadaljnjem besedilu: ZLS):

    Alojzij Kastelic, župan Občine Trebnje
    za vsa upravna področja.

 

II.        POOBLAŠČENE OSEBE ZA ODLOČANJE O UPRAVNIH ZADEVAH NA PRVI STOPNJI –

 

  • odločanje v upravnih zadevah s celotnega področja občinske uprave po 28. členu ZUP ter po 67. členu ZLS:

    Janez Pirc, mag. jav. upr., direktor občinske uprave
    ,pooblastilo za vodenje upravnega postopka na prvi stopnji ter odločanje v upravnem postopku iz pristojnosti občinske uprave na prvi stopnji.

 

III.        Župan Občine Trebnje je izdal uradnim osebam naslednja pooblastila:

 

POOBLASTILO ZA VODENJE POSAMEZNIH DEJANJ PRED IZDAJO ODLOČBE NA DRUGI STOPNJI

 

-          Vanda Zadnik, univ. dipl. prav., višja svetovalka, pooblastilo za vodenje v najzahtevnejših upravnih postopkih na drugi stopnji iz občinske pristojnosti.

-          mag. Klavdija Tahan, univ. dipl. prav., višja svetovalka, pooblastilo za vodenje v najzahtevnejših upravnih postopkih na drugi stopnji iz občinske pristojnosti.

 

IV.        Direktor občinske uprave Občine Trebnje je izdal uradnim osebam naslednja pooblastila:

 

POOBLASTILO ZA VODENJE POSAMEZNIH DEJANJ V POSTOPKIH PRED IZDAJO ODLOČBE NA PRVI STOPNJI – po 30. členu ZUP

 

1.  ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE:

 

-         Vanda Zadnik, univ. dipl. prav., višja svetovalka - pooblastilo za vodenje postopkov do izdaje odločbe v upravnih stvareh iz občinske pristojnosti na prvi stopnji s področja pravnih zadev.

-          mag. Klavdija Tahan, univ. dipl. prav., višja svetovalka - pooblastilo za vodenje postopkov do izdaje odločbe v upravnih stvareh iz občinske pristojnosti na prvi stopnji s področja pravnih zadev.

-         Andreja Perc,referentka- pooblastilo za vodenje postopkov do izdaje odločbe v upravnih stvareh iz občinske pristojnosti na prvi stopnji z njenega delovnega področja.

-          Slavka Oven,referentka - pooblastilo za vodenje postopkov do izdaje odločbe v upravnih stvareh iz občinske pristojnosti na prvi stopnji z njenega delovnega področja.

-          Stanko Gojkovič, dipl. upr. org., svetovalec - pooblastilo za vodenje postopkov do izdaje odločbe v upravnih stvareh iz občinske pristojnosti na prvi stopnji z njegovega delovnega področja.

 

1. 2 REFERAT ZA PRORAČUN (notranja organizacijska enota oddelka za splošne zadeve)

 

-          mag. Irena Starič, univ. dipl. ekon., višja svetovalka - vodja referata - pooblastilo za vodenje postopkov do izdaje odločbe v upravnih stvareh iz občinske pristojnosti na prvi stopnji z njenega delovnega področja.

-          Cecilija Kastelic, dipl. ekon., svetovalka - pooblastilo za vodenje postopkov do izdaje odločbe v upravnih stvareh iz občinske pristojnosti na prvi stopnji s področjafinančno - knjigovodskih del in računovodstva krajevnih skupnosti.

 

2.  ODDELEK ZA OKOLJE, PROSTOR IN INFRASTRUKTURO

 

-         mag. Janez Zakrajšek, univ. dipl. inž. vod. in kom. inž., višji svetovalec - vodja oddelka - pooblastilo za vodenje postopkov do izdaje odločbe v upravnih stvareh iz občinske pristojnosti na prvi stopnji z njegovega delovnega področja.

-          Vida Šušterčič, univ. dipl. inž. geod., višja svetovalka - pooblastilo za vodenje postopkov do izdaje odločbe v upravnih stvareh iz občinske pristojnosti na prvi stopnji z njenega delovnega področja.

-          Janja Fink, dipl. ekon., svetovalka - pooblastilo za vodenje postopkov do izdaje odločbe v upravnih stvareh iz občinske pristojnosti na prvi stopnji s področja cest.

-          Aljoša Hribar, univ. dipl. prav., svetovalec - pooblastilo za vodenje postopkov do izdaje odločbe v upravnih stvareh iz občinske pristojnosti na prvi stopnji s področja cest.

-          Darja Gorenc, dipl. ekon., svetovalka - pooblastilo za vodenje postopkov do izdaje odločbe v upravnih stvareh iz občinske pristojnosti na prvi stopnji s področja komunalnega prispevka.

-          Nastja Podržaj, dipl. upr. org., svetovalka - pooblastilo za vodenje postopkov do izdaje odločbe v upravnih stvareh iz občinske pristojnosti na prvi stopnji z njenega delovnega področja.

 

3.  ODDELEK ZA DRUŽBENE IN GOSPODARSKE DEJAVNOSTI

 

-         Žiga Zaplotnik, univ. dipl. ekon., višji svetovalec - vodja oddelka - pooblastilo za vodenje postopkov do izdaje odločbe v upravnih stvareh iz občinske pristojnosti na prvi stopnji z njegovega delovnega področja.

-         Irena Žužek, univ. dipl. soc., svetovalka - pooblastilo za vodenje postopkov do izdaje odločbe v upravnih stvareh iz občinske pristojnosti na prvi stopnji s področjazdravstvenega varstva, izobraževanja, mladinske dejavnosti, kulturno umetniške, knjižničarske in galerijske dejavnosti ter varovanja kulturne in naravne dediščine.

-          Majda Šalehar, dipl. upr. org., svetovalka - pooblastilo za vodenje postopkov do izdaje odločbe v upravnih stvareh iz občinske pristojnosti na prvi stopnji s področjasocialnega varstva, športa, tehničnega varovanja stavb, javnih del in stanovanjskega področja (subvencije tržnih najemnin).

-          Silva Kek, spec. za menedž., svetovalka - pooblastilo za vodenje postopkov do izdaje odločbe v upravnih stvareh iz občinske pristojnosti na prvi stopnji s področja gospodarstva, kmetijstva in turizma.

 

 

Ta pregled se dopolni oziroma spremeni ob vsakokratni spremembi izdanih pooblastil in podatkov, navedenih v pregledu.

 

 

 

 

Alojzij Kastelic l.r.

ŽUPAN

 

 

 

 

Pregled se objavi na:

-          oglasni deski v upravni stavbi Goliev trg 5, Trebnje

-          spletni strani Občine Trebnje

 

Pregled se pošlje:

-          vsem zaposlenim preko e-strani

-          zbirki dokumentarnega gradiva

 

SEZNAM POOBLAŠČENIH OSEB_18_6_2018_pdf