Seznam pooblaščenih oseb

Številka: 020-6/2008-17

Datum: 1. 7. 2020

 

Na podlagi 319. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 - uradno prečiščeno besedilo, 105/06 - ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13, v nadaljnjem besedilu: ZUP) ter 9. člena Uredbe o upravnem poslovanju (Uradni list RS, št. 9/18 in 14/20) izdajam naslednji

 

SEZNAM POOBLAŠČENIH URADNIH OSEB, KI SO V OBČINSKI UPRAVI OBČINE TREBNJE POOBLAŠČENE ZA VODENJE IN ODLOČANJE V UPRAVNEM POSTOPKU

 

   I.        POOBLAŠČENE OSEBE ZA ODLOČANJE O UPRAVNIH ZADEVAH NA DRUGI STOPNJI

 

  • odločanje v upravnih zadevah s celotnega področja občinske uprave po 28. členu ZUP ter po 67. členu Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/0879/0951/1040/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18, v nadaljnjem besedilu: ZLS):

 

Alojzij Kastelic, župan Občine Trebnje za vsa upravna področja.

 

II.        POOBLAŠČENE OSEBE ZA ODLOČANJE O UPRAVNIH ZADEVAH NA PRVI STOPNJI

 

  • odločanje v upravnih zadevah s celotnega področja občinske uprave po 28. členu ZUP ter po 67. členu ZLS:

 

-          Janez Pirc, mag. jav. upr., direktor občinske uprave,pooblastilo za vodenje upravnega postopka na prvi stopnji ter odločanje v upravnem postopku iz pristojnosti občinske uprave na prvi stopnji.

 

 

III.        Župan Občine Trebnje je izdal uradnim osebam naslednja pooblastila:

 

POOBLASTILO ZA VODENJE POSAMEZNIH DEJANJ PRED IZDAJO ODLOČBE NA DRUGI STOPNJI

 

-          Vanda Zadnik, univ. dipl. prav., višja svetovalka, pooblastilo za vodenje v najzahtevnejših upravnih postopkih na drugi stopnji iz občinske pristojnosti.

 

-          mag. Klavdija Tahan Križman, univ. dipl. prav., višja svetovalka, pooblastilo za vodenje v najzahtevnejših upravnih postopkih na drugi stopnji iz občinske pristojnosti.

 

-          Gorazd Koračin, mag. prav., višji svetovalec, pooblastilo za vodenje v najzahtevnejših upravnih postopkih na drugi stopnji iz občinske pristojnosti.

 

 

IV.        Direktor občinske uprave Občine Trebnje je izdal uradnim osebam naslednja pooblastila:

 

POOBLASTILO ZA VODENJE POSAMEZNIH DEJANJ V POSTOPKIH PRED IZDAJO ODLOČBE NA PRVI STOPNJI – po 30. členu ZUP

 

1.  ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE:

 

-         Vanda Zadnik, univ. dipl. prav., višja svetovalka - pooblastilo za vodenje postopkov do izdaje odločbe v upravnih stvareh iz občinske pristojnosti na prvi stopnji s področja pravnih zadev.

 

-          mag. Klavdija Tahan Križman, univ. dipl. prav., višja svetovalka - pooblastilo za vodenje postopkov do izdaje odločbe v upravnih stvareh iz občinske pristojnosti na prvi stopnji s področja pravnih zadev.

 

-          Gorazd Koračin, mag. prav., višji svetovalec - pooblastilo za vodenje postopkov do izdaje odločbe v upravnih stvareh iz občinske pristojnosti na prvi stopnji z njegovega delovnega področja.

 

-         Andreja Perc, referentka- pooblastilo za vodenje postopkov do izdaje odločbe v upravnih stvareh iz občinske pristojnosti na prvi stopnji z njenega delovnega področja.

 

-          Nastja Podržaj, dipl. upr. org.,svetovalka - pooblastilo za vodenje postopkov do izdaje odločbe v upravnih stvareh iz občinske pristojnosti na prvi stopnji z njenega delovnega področja.

 

-          Mateja Zupančič, prof. nem., višja svetovalka - pooblastilo za vodenje postopkov do izdaje odločbe v upravnih stvareh iz občinske pristojnosti na prvi stopnji z njenega delovnega področja.

 

 

1.  1. REFERAT ZA PRORAČUN (notranja organizacijska enota oddelka za splošne zadeve)

 

-          mag. Irena Starič, univ. dipl. ekon., višja svetovalka - vodja referata - pooblastilo za vodenje postopkov do izdaje odločbe v upravnih stvareh iz občinske pristojnosti na prvi stopnji z njenega delovnega področja.

 

 

2.  ODDELEK ZA OKOLJE, PROSTOR IN INFRASTRUKTURO

 

-         mag. Janez Zakrajšek, univ. dipl. inž. vod. in kom. inž., višji svetovalec - vodja oddelka - pooblastilo za vodenje postopkov do izdaje odločbe v upravnih stvareh iz občinske pristojnosti na prvi stopnji z njegovega delovnega področja.

 

-          Vida Šušterčič, univ. dipl. inž. geod., višja svetovalka - pooblastilo za vodenje postopkov do izdaje odločbe v upravnih stvareh iz občinske pristojnosti na prvi stopnji z njenega delovnega področja.

 

-          Janja Fink, dipl. ekon., svetovalka - pooblastilo za vodenje postopkov do izdaje odločbe v upravnih stvareh iz občinske pristojnosti na prvi stopnji s področja cest.

 

-          Darja Gorenc, dipl. ekon., svetovalka - pooblastilo za vodenje postopkov do izdaje odločbe v upravnih stvareh iz občinske pristojnosti na prvi stopnji s področja komunalnega prispevka.

 

-          Nives Vavtar, mag. inž. kraj. arh., svetovalka - pooblastilo za vodenje postopkov do izdaje odločbe v upravnih stvareh iz občinske pristojnosti na prvi stopnji z njenega delovnega področja.

 

-          Matija Bitenc, dipl. inž. grad., višji svetovalec - pooblastilo za vodenje postopkov do izdaje odločbe v upravnih stvareh iz občinske pristojnosti na prvi stopnji z njegovega delovnega področja.

 

-          Eva Perko, mag. inž. kraj. arh., svetovalka za reševanje zadev iz naslova NUSZ - pooblastilo za vodenje postopkov do izdaje odločbe v upravnih stvareh iz občinske pristojnosti na prvi stopnji z njenega delovnega področja.

 

 

 3.  ODDELEK ZA DRUŽBENE IN GOSPODARSKE DEJAVNOSTI

 

-         Irena Žužek, univ. dipl. soc., višja svetovalka - vodja oddelka - pooblastilo za vodenje postopkov do izdaje odločbe v upravnih stvareh iz občinske pristojnosti na prvi stopnji z njenega delovnega področja.

 

-          Aleksandra Stritar, univ. dipl. inž. agr., svetovalka - pooblastilo za vodenje postopkov do izdaje odločbe v upravnih stvareh iz občinske pristojnosti na prvi stopnji z njenega delovnega področja.

 

-          Majda Šalehar, dipl. upr. org., svetovalka - pooblastilo za vodenje postopkov do izdaje odločbe v upravnih stvareh iz občinske pristojnosti na prvi stopnji s področja socialnega varstva, športa, tehničnega varovanja stavb, javnih del in stanovanjskega področja (subvencije tržnih najemnin).

 

-          Silva Kek, spec. za menedž., svetovalka - pooblastilo za vodenje postopkov do izdaje odločbe v upravnih stvareh iz občinske pristojnosti na prvi stopnji s področja gospodarstva, kmetijstva in turizma.

 

 

Ta pregled se dopolni oziroma spremeni ob vsakokratni spremembi izdanih pooblastil in podatkov, navedenih v pregledu.

 

 

 

 

 

 

Alojzij Kastelic

ŽUPAN

 

 

 

 

 

 

 

Pregled se objavi na:

-          oglasni deski v upravni stavbi Goliev trg 5, Trebnje

-          spletni strani Občine Trebnje

 

Pregled se pošlje:

-          vsem zaposlenim preko e-strani

-          zbirki dokumentarnega gradiva

 

 

 

SEZNAM POOBLAŠČENIH OSEB_1. 7. 2020