Občinski simboli

OBČINSKI SIMBOLI (grb, zastava, praznik in spominska dneva)

O GRBU IN ZASTAVI OBČINE TREBNJE

Občina Trebnje ima grb in zastavo, ki se uporabljata v skladu z določbami Statutarnega sklepa o uporabi grba in zastave Občine Trebnje, ki ga je Občinski svet Občine Trebnje sprejel na 9. izredni seji 28. 1. 2009. Občina Trebnje je prevzela grb in zastavo Krajevne skupnosti Trebnje oziroma mesta Trebnje.

GRB OBČINE TREBNJE

Splošni opis: Grb Občine Trebnje je upodobljen na ščitu poznogotskega stila, katerega ščit je polje z leve in desne strani v modri barvi, po sredini pa je pas zelene barve. V spodnji tretjini ščita sta na prelomni horizontalni črti z leve in desne strani dva zelena polkroga, s spodnje strani črte v sredini zelenega sredinskega pasu pa je enak polkrog modre barve. V zgornji tretjini ščita na sredinskem pasu zelene barve je ležeči zlatorumeni lev, obrnjen v desno smer. Grb je grbovno okrašen (obrobljen) z rumeno (zlato) barvo, z enako barvo so obrobljeni polkrogi in zeleno polje.

Grba in njegovih sestavnih delov ni dovoljeno uporabljati, če je poškodovan, obledelih barv ali kako drugače neprimeren za uporabo. Biti mora prilagojen normam o javnem redu tako, da ne krni ugleda Občine Trebnje.

ZASTAVA OBČINE TREBNJE


Splošni opis:
Zastava Občine Trebnje je bele barve, v sredini z atributom občinskega grba. Robovi zastave so obrobljeni z rumeno (zlato) barvo. Bela zastava Občine Trebnje je pravokotne oblike, razmerje njene višine »v« proti njeni dolžini »l« je 1 : 2,5 oziroma 2 : 5. V sredini je atribut grba občine, zastava je obrobljena z zlato (rumeno) barvo. Atribut je visok do ene tretjine višine zastave. Horizontalna oblika zastave je tista, na kateri je na vodoravno izobešeni (položeni) zastavini ruti atribut predstavljen horizontalno. Horizontalno zastavino ruto izobešamo na vertikalni drog oziroma njegovo sidrno vrv. Drog je lahko tudi nagnjen, vendar kot med drogom in ravnino (horizontalo) ne sme biti manjši od 45 kotnih stopinj. Če je zastavina ruta horizontalne zastave napeta ali pripeta poševno, prostorski kot med njenim spodnjim robom in ravnino (horizontalo) ne sme biti večji od 45 kotnih stopinj.  Vertikalna oblika zastave je tista, ki ima na vertikalno izobešeni zastavini ruti atribut predstavljen horizontalno. Atribut na vertikalni zastavini ruti je napram horizontalni ruti, zaobrnjen za devetdeset kotnih stopinj zato, da je upodobljen v svojem določenem položaju. 


Zastave ni dovoljeno uporabljati, če je poškodovana, obledelih barv, strgana, zmečkana ali umazana, ter na način, ki je v nasprotju z javnim redom ali tako, da krši ugled Občine Trebnje.

SKUPNA DOLOČILA IN UPORABA GRBA IN ZASTAVE

Simbole se lahko uporablja tudi na drugačen način, prosilec pa mora vso dokumentacijo predložiti pri občinski upravi Občine Trebnje v dveh izvodih. Tiskane materiale, ki vsebujejo istovetnostne simbole občine ali le dele le-teh, mora prosilec predložiti vodstvu občine na vpogled še pred distribucijo. Gospodarska družba, zavodi, društva, ustanove in druge pravne osebe ter samostojni podjetniki posamezniki, ki imajo sedež v občini Trebnje, lahko zaprosijo, da se jim dovoli uporabo simbolov oziroma njihov atribut v okviru njihove dejavnosti in to: v njihovi firmi oziroma podjetju, v njihovem zaščitnem znaku, v obliki brošur in spominkov, v tiskanih in zvočnih izvedbah tako za kulturne in prosvetne namene, kot v ekonomsko propagandnih namenih v sredstvih javnega obveščanja. 

O pomembnosti, časovnem obdobju ter o pogojih uporabe simbolov odloča Občina Trebnje. Nadzor nad uporabo občinskih simbolov opravlja občinski inšpektor, grb in zastava pa sta avtorsko zavarovana pred nedovoljenimi posegi v njihovo vsebino in videz.

Uporaba simbola (grba) Občine Trebnje v njegovi celoti, se dovoljuje izjemoma samo tistim ustanovam, ki imajo javno pooblastilo za izvajanje posebnih nalog iz pristojnosti občine. Izjema pri obliki in uporabi grba ter zastave je Krajevna skupnost Trebnje oziroma mesto Trebnje, ki lahko uporablja grb in zastavo v takšni obliki, kot ima sprejeto v svojem statutu. 


Natančnejša oblika, vsebina in uporaba grba in zastave občine je določena v Statutarnem sklepu o uporabi grba in zastave Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 11/2009).

 

PRAZNIK OBČINE TREBNJE in SPOMINSKA DNEVA

Občina praznuje svoj praznik 25. junija, ki ga obeležuje s slavnostno prireditvijo, v sklopu katere se podeljujejo občinske plakete in priznanja na Slavnostni seji Občinskega sveta Občine Trebnje.

Občina ima dva spominska dneva: 10. aprilrojstni dan Pavla Golie in 29. junijrojstni dan Friderika Baraga.