Cene oglasnega prostora v Glasilu občanov

Na podlagi 29. člena Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 29/14, 65/14 – popr. in 161/22) in drugega odstavka 5. člena Odloka o izdajanju občinskega glasila »Glasilo občanov« (Uradni list RS, št. 99/13 – uradno prečiščeno besedilo in 24/21 – odl. US) je županja Občine Trebnje na predlog Uredniškega sveta Glasila občanov dne 5. maja 2023 sprejela naslednji

 

S K L E P

o določitvi cen oglasov v Glasilu občanov

 

I.

Ta sklep določa cene oglasov notranjih strani v Glasilu občanov.

 

II.

Cene oglasov notranjih strani v Glasilu občanov glede na obseg oglasov znašajo:

 

Obseg oglasa

Cena v EUR z DDV

1 stran

300,00

1/2 strani

165,00

1/4 strani

85,00

1/8 strani

40,00

1/16 strani

20,00

križanka

150,00

 

III.

 

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. junija 2023 dalje.

 

 

Št. 011-0003/2023-17

Trebnje, dne 5. maja 2023

 

                                                                                                            Županja

                                                                                                         Občine Trebnje

                                                                                                            Mateja Povhe