Skupna občinska uprava občin Dolenjske

Obvestilo glede postopka naročanja strank

Na podlagi 21. a člena Uredbe o upravnem poslovanju (Uradni list RS, št. 9/1814/20167/20172/21 in 68/22) je strankam omogočeno tudi naročanje za vložitev vloge ali za drugo upravno storitev.

Stranke obveščamo, da se lahko na termin naročijo:

  • po telefonu na številki: 07 39 39 270,
  • preko elektronske pošte: souod@novomesto.si
  • preko navadne pošte na naslov: Skupna občinska uprava občin Dolenjske, Seidlova 1, 8000 Novo mesto

(za naročanje preko elektronske pošte in navadne pošte vam predlagamo, da v sporočilo napišite svoje ime in priimek, za kakšen dokument oziroma postopek se želite naročiti in svoje kontaktne podatke - telefonsko številko).

 

Brigita Železnik l.r.

vodja organa- direktorica skupne uprave

 

KONTAKTNI PODATKI ORGANA 
Sedež Germova 4, 8000 Novo mesto
Izpostava Trebnje Goliev trg 9, 8210 Trebnje
Matična številka 2516314000
Davčna številka 35214767
   
Vodja SOU OD
Brigita Železnik vodja organa - direktorica skupne uprave
   
Telefon: 07 39 39 270
E-pošta in souod@novomesto.si
   
Dežurna številka redarstva:  031 390 401
Številka civilne zaščite in požarnega varstva: 07 39 39 266
   
Uradne ure na sedežu organa so na lokaciji Germova 4
ponedeljek  od 9.00 do 11.00
sreda od 9.00 do 11.00 in od 15.00 do 17.00
petek od 9.00 do 11.00
Uradne ure v Izpostavi Trebnje
ponedeljek od 9.00 do 11.00
sreda od 9.00 do 11.00  in od 15.00 do 17.00
Po telefonu in elektronskih medijih so uradne ure zagotovljene ves poslovni čas
ponedeljek, torek od 8.00 do 15.00
sreda  od 8.00 do 17.00
četrtek, petek od 8.00 do 14.00
   
Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij javnega značaja
Tea Urbančič Kavšček uradna oseba za posredovanje informacij javnega značaja
Naslov SOU OD, Germova 4, 8000 Novo mesto
Telefon 07 39 39 237
E-pošta tea.urbancic.kavscek@novomesto.si

 

PREDSTAVITEV ORGANA 

Skupna občinska uprava občin Dolenjske (v nadaljnjem besedilu: SOU OD) je bila ustanovljena z Odlokom o ustanovitvi skupne občinske uprave občin Dolenjske (Uradni list RS, št. 56/2019) za skupno opravljanje nalog občinskega inšpekcijskega nadzorstva, občinskega redarstva, pravne službe, občinskega odvetništva, notranje revizije, proračunskega računovodstva, varstva okolja, urejanja prostora, civilne zaščite, požarnega varstva in urejanja prometa.

Občine ustanoviteljice SOU OD so Mestna občina Novo mesto, Občina Trebnje, Občina Straža, Občina Mokronog-Trebelno in Občina Mirna.

Temeljno poslanstvo SOU OD je strokovno, učinkovito in zakonito delovanje na vseh področjih nalog, katere so občine ustanoviteljice SOU OD prenesle v SOU OD. Cilj SOU OD je v čim večji meri zmanjševati nepravilnosti na terenu, prispevati k urejenosti okolja ter posledično vplivati na večjo varnost in zadovoljstvo občanov. SOU OD si bo s kakovostnim in odgovornim delom prizadevala za uresničevanje potreb občanov.

PREDSTAVITVENI KATALOG OBČINSKO REDARSTVO

DELOVNA PODROČJA 

  • Medobčinski inšpektorat in medobčinsko redarstvo

Medobčinski inšpektorat nadzoruje izvajanje predpisov občin ustanoviteljic SOU OD in izvajanje državnih predpisov, ki pooblaščajo občinsko inšpekcijo za nadzor. Občinska inšpekcija tako izvaja nadzor nad določenimi zakonskimi obveznostmi na področju varstva okolja, na področju javnih gospodarskih služb, na področju varstva občinskih cest in nekategorizanih cest, ki se uporabljajo v javnem prometu, javnih površin, na področju urejanja prostora in graditve objektov ter na področju taks.

Medobčinsko redarstvo nadzoruje izvajanje predpisov občin ustanoviteljic SOU OD in izvajanje državnih predpisov na področju urejanja prometa, varstva cest, javnih poti in rekreacijskih površin, varstva naravne in kulturne dediščine, varstva okolja, na področju javnega reda in mira in na področju skrbi za javno premoženje.

  • Pravna služba

Naloge pravne službe so izvajanje skupnih in pravnih zadev za SOU OD in izvajanje nalog pravnega področja posameznim občinam ustanoviteljicam SOU OD glede na njihove potrebe.

  • Urejanje prometa

Naloge na področju urejanja prometa so sodelovanje pri pripravi programskih usmeritev na področju urejanja prometa, določitev prometnih ureditev ter sodelovanje glede umestitve prometnega režima v prostor, načrtovanje prometne signalizacije in prometne opreme na občinskih cestah, koordiniranje in sodelovanje s sveti za preventivo in vzgojo v cestnem prometu in drugimi organi, ki delujejo na strokovnem področju, sodelovanje pri pripravi obč. predpisov za strokovno področje ter vodenje upravnih postopkov na področju prometa.

  • Civilna zaščita in požarno varstvo

SOU OD bo za vse občine ustanoviteljice SOU OD izvajala upravne in strokovne naloge na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter požarnega varstva, skladno s pristojnostmi občin.

SEZNAM PREDPISOV (klik in odpre se povezava)

  • OBRAZCI 

Prijava/pobuda Medobčinskemu inšpektoratu
Zahteva za dostop informacij javnega značaja_obrazec
Splošne informacije glede prijave 
Vloga za izdajo dovoljenja za parkiranje - odda se na Skupno občinsko upravo občin Dolenjske, souod@novomesto.si
Elektronska vloga za izdajo dovoljenja za parkiranje (e-vloga)
(več informacij o novem parkirnem režimu v Trebnjem najdete TUKAJ)

  • DOKUMENTI:

POROČILO SKUPNE OBČINSKE UPRAVE OBČIN DOLENJSKE ZA LETI 2020 in 2021
SKLEP OBČINSKEGA SVETA O POTRDITVI OCENE IZVAJANJA OBČINSKEGA PROGRAMA VARNOSTI OBČINE TREBNJE ZA LETI 2020 in 2021
SEZNAM POOBLAŠČENIH OSEB 17. 4. 2023 

OBVESTILO POSAMEZNIKOM PO 13. ČLENU SPLOŠNE UREDBE O VARSTVU PODATKOV (GDPR) GLEDE OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV PRI IZVAJANJU MERITEV HITROSTI UDELEŽENCEV V PROMETU

  • ČLANKI 

Novost pri izdajanju dovoljenj za parkiranje
Plačevanje parkirnine s SMS sporočili in mobilno aplikacijo EasyPark

S 1. septembrom 2021 nov parkirni režim v Trebnjem

Poziv javnosti za posredovanje lokacij za merjenje hitrosti 

Obvestilo javnosti o nadzoru hitrosti 
Obvestilo javnosti o izvajanju aktivnosti redarstva za umiritev prometa 
Tudi medobčinsko redarstvo SOU občin Dolenjske sodeluje v nacionalni akciji Hitrost
Rezultati nadzora hitrosti v akciji AVP v času od 1. 6. do 14. 6. 2020
Poročilo o akciji 
Nadzor nad ravnanjem s komunalnimi odpadki na skupnih zbiralnicah pri večstanovanjskih objektih
Ugotovitve pri nadzorih nad ravnanjem s komunalnimi odpadki v gospodinjstvih
Varnost pešcev
Sprememba uradnih ur COVID - SOU Dolenjske  
Poziv za posredovanje predlogov glede lokacij za merjenje hitrosti
V akciji Varno v šolo sodeluje tudi medobčinsko redarstvo 
Kurjenje v naravi
Ugotovitve pri nadzorih nad ravnanjem s komunalnimi odpadki
Poziv javnosti za posredovanje lokacij za merjenje hitrosti
Uporaba mobilnih telefonov med vožnjo je nevarna - poostren nadzor medobčinskega redarstva
Preventivna akcija "Pešci" - poostren nadzor medobčinskega redarstva
Akcija nadzora nad preglednostjo cest v območju cest OŠ in vrtcev
Ugotovitve inšpekcijskega nadzora nad preglednostjo cest v območju osnovnih šol in vrtec na območju občine Trebnje 
Nadzor odlaganja komunalnih odpadkov 
Ugotovitve inšpekcijskega nadzora nad odlaganjem in ločevanjem komunalnih odpadkov na območju Občine Trebnje 
Obvestilo o izvajanju poostrenega nadzorna medobčinskega redarstva v mesecu septembru