Skupna občinska uprava občin Dolenjske

Skupna občinska uprava občin Dolenjske (SOU OD)

Spoštovani.

Zaradi zmanjšanja tveganja okužbe in preprečevanja širjenja nalezljive bolezni COVID-19 vas obveščamo, da ne sprejemamo vlog v poslovnih prostorih organa. Vloge, ki so dostopne tudi na spletni strani, oddate po elektronski poti na souod@novomesto.si oziroma preko pošte na naslov: Skupna občinska uprava občin Dolenjske, Seidlova 1, 8000 Novo mesto.

Prav tako vse stranke obveščamo, da za čas epidemije s COVID-19 v poslovnih prostorih ni možnega pregleda dokumentov. Zahtevane fotokopije dokumentov bodo stranke prejele po pošti.

Hvala za razumevanje.

Skupna občinska uprava občin Dolenjske

 

KONTAKTNI PODATKI ORGANA 

Sedež: Germova 4, 8000 Novo mesto

Izpostava Trebnje: Goliev trg 9, 8210 Trebnje

Vodja SOU OD: Brigita Železnik, vodja organa - direktor skupne uprave

Tel. št. 07 39 39 270

Dežurna številka redarstva: 031 390 401

Številka civilne zaščite in požarnega varstva: 031 353 296

E-mail: souod@novomesto.si

Matična številka: 2516314000

Davčna številka: 35214767

Uradne ure na sedežu organa so na lokaciji Germova 4:
ponedeljek od 9.00 do 11.00
sreda od 9.00 do 11.00 in od 15.00 do 17.00
petek od 9.00 do 11.00

Uradne ure v Izpostavi Trebnje so:
ponedeljek od 9.00 do 11.00
sreda od 9.00 do 11.00  in od 15.00 do 17.00

Po telefonu in elektronskih medijih so uradne ure zagotovljene ves poslovni čas:
ponedeljek, torek od 8.00 do 15.00
sreda od 8.00 do 17.00
četrtek, petek od 8.00 do 14.00

Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij javnega značaja:

Anja Dragan
uradna oseba za posredovanje informacij javnega značaja
SOU OD, Germova 4, 8000 Novo mesto
07 39 39 266
anja.dragan@novomesto.si

 

PREDSTAVITEV ORGANA 

Skupna občinska uprava občin Dolenjske (v nadaljnjem besedilu: SOU OD) je bila ustanovljena z Odlokom o ustanovitvi skupne občinske uprave občin Dolenjske (Uradni list RS, št. 56/2019) za skupno opravljanje nalog občinskega inšpekcijskega nadzorstva, občinskega redarstva, pravne službe, občinskega odvetništva, notranje revizije, proračunskega računovodstva, varstva okolja, urejanja prostora, civilne zaščite, požarnega varstva in urejanja prometa.

Občine ustanoviteljice SOU OD so Mestna občina Novo mesto, Občina Trebnje, Občina Straža, Občina Mokronog-Trebelno in Občina Mirna.

Temeljno poslanstvo SOU OD je strokovno, učinkovito in zakonito delovanje na vseh področjih nalog, katere so občine ustanoviteljice SOU OD prenesle v SOU OD. Cilj SOU OD je v čim večji meri zmanjševati nepravilnosti na terenu, prispevati k urejenosti okolja ter posledično vplivati na večjo varnost in zadovoljstvo občanov. SOU OD si bo s kakovostnim in odgovornim delom prizadevala za uresničevanje potreb občanov.

PREDSTAVITVENI KATALOG OBČINSKO REDARSTVO

DELOVNA PODROČJA 

  • Medobčinski inšpektorat in medobčinsko redarstvo

Medobčinski inšpektorat nadzoruje izvajanje predpisov občin ustanoviteljic SOU OD in izvajanje državnih predpisov, ki pooblaščajo občinsko inšpekcijo za nadzor. Občinska inšpekcija tako izvaja nadzor nad določenimi zakonskimi obveznostmi na področju varstva okolja, na področju javnih gospodarskih služb, na področju varstva občinskih cest in nekategorizanih cest, ki se uporabljajo v javnem prometu, javnih površin, na področju urejanja prostora in graditve objektov ter na področju taks.

Medobčinsko redarstvo nadzoruje izvajanje predpisov občin ustanoviteljic SOU OD in izvajanje državnih predpisov na področju urejanja prometa, varstva cest, javnih poti in rekreacijskih površin, varstva naravne in kulturne dediščine, varstva okolja, na področju javnega reda in mira in na področju skrbi za javno premoženje.

  • Pravna služba

Naloge pravne službe so izvajanje skupnih in pravnih zadev za SOU OD in izvajanje nalog pravnega področja posameznim občinam ustanoviteljicam SOU OD glede na njihove potrebe.

  • Urejanje prometa

Naloge na področju urejanja prometa so sodelovanje pri pripravi programskih usmeritev na področju urejanja prometa, določitev prometnih ureditev ter sodelovanje glede umestitve prometnega režima v prostor, načrtovanje prometne signalizacije in prometne opreme na občinskih cestah, koordiniranje in sodelovanje s sveti za preventivo in vzgojo v cestnem prometu in drugimi organi, ki delujejo na strokovnem področju, sodelovanje pri pripravi obč. predpisov za strokovno področje ter vodenje upravnih postopkov na področju prometa.

  • Civilna zaščita in požarno varstvo

SOU OD bo za vse občine ustanoviteljice SOU OD izvajala upravne in strokovne naloge na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter požarnega varstva, skladno s pristojnostmi občin.

SEZNAM PREDPISOV (klik in odpre se povezava)

  • OBRAZCI 

Prijava/pobuda Medobčinskemu inšpektoratu
Zahteva za dostop informacij javnega značaja_obrazec
Splošne informacije glede prijave 
Vloga za izdajo dovoljenja za parkiranje (več informacij o novem parkirnem režimu v Trebnjem najdete TUKAJ)

  • DOKUMENTI:

SEZNAM POOBLAŠČENIH OSEB 31. 8. 21 

  • ČLANKI 

S 1. septembrom 2021 nov parkirni režim v Trebnjem
Poziv javnosti za posredovanje lokacij za merjenje hitrosti 

Obvestilo javnosti o nadzoru hitrosti 
Obvestilo javnosti o izvajanju aktivnosti redarstva za umiritev prometa 
Tudi medobčinsko redarstvo SOU občin Dolenjske sodeluje v nacionalni akciji Hitrost
Rezultati nadzora hitrosti v akciji AVP v času od 1. 6. do 14. 6. 2020
Poročilo o akciji 
Nadzor nad ravnanjem s komunalnimi odpadki na skupnih zbiralnicah pri večstanovanjskih objektih
Ugotovitve pri nadzorih nad ravnanjem s komunalnimi odpadki v gospodinjstvih
Varnost pešcev
Sprememba uradnih ur COVID - SOU Dolenjske  
Poziv za posredovanje predlogov glede lokacij za merjenje hitrosti
V akciji Varno v šolo sodeluje tudi medobčinsko redarstvo