Skupna občinska uprava občin Dolenjske

Dne 29.3.2020 je stopil v veljavo Zakon o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19).

Glede na to obveščamo, da bo Medobčinski inšpektorat inšpekcijski nadzor v času veljave ukrepov zaradi epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) izvajal le v nujnih primerih,  pri katerih je od odločitve v zadevi odvisno zavarovanje življenja in zdravja ljudi, javni red in mir, javna varnost, premoženje večje vrednosti. Ostali nadzor bo inšpektorat izvedel ali dokončal po prenehanju veljave ukrepov.

Inšpekcijske zavezance, pri katerih je inšpekcijski nadzor že v teku in ne bodo uspeli izpolniti svojih obveznosti, odrejene s strani inšpektorja, obveščamo, da jim bodo po prenehanju izvajanja ukrepov določeni novi roki za izvedbo posameznih dejanj v okviru postopka inšpekcijskega nadzora.

V prekrškovnih zadevah roki ne tečejo. Ne glede na navedeno, pa bodo inšpektorji in redarji lahko začeli ali nadaljevali postopek o prekršku v nujnih zadevah (če obstaja nevarnost za življenje in zdravje ljudi, za javni red in mir, za javno varnosti, za premoženje večje vrednosti). V teh primerih roki tečejo, pri čemer pa bomo storilca prekrška o tem o pisno obvestili.

Za pridobitev upravnih aktov s področja urejanja prometa lahko stranka vlogo vloži po elektronski poti ali po pošti, pri čemer vlagateljem predlagamo, da se odločijo za elektronsko vlaganje vlog, pri čemer lahko vloge vložijo brez varnega elektronskega podpisa.

 

  • KONTAKTNI PODATKI ORGANA 

Skupna občinska uprava občin Dolenjske (SOU OD)

Sedež: Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto

Izpostava Trebnje: Goliev trg 9, 8210 Trebnje

Vodja SOU OD: Brigita Železnik, vodja organa - direktor skupne uprave

Tel. št. 07 39 39 270

e-mail: souod@novomesto.si

matična številka: 2516314000

davčna številka: 35214767

 

Uradne ure na sedežu organa so na lokaciji Topliška 2:

ponedeljek od 9.00 do 11.00

sreda od 9.00 do 11.00 in od 15.00 do 17.00

petek od 9.00 do 11.00

 

Uradne ure v Izpostavi Trebnje so:

ponedeljek od 9.00 do 11.00

sreda od 9.00 do 11.00  in od 15.00 do 17.00

 

Po telefonu in elektronskih medijih so uradne ure zagotovljene ves poslovni čas:

ponedeljek, torek od 8.00 do 15.00

sreda od 8.00 do 17.00

četrtek, petek od 8.00 do 14.00

 

Uradna oseba za posredovanje informacij javnega značaja:

Anja Dragan

Telefon: 07 39 39 270

e-mail: souod@novomesto.si

 

 

  • PREDSTAVITEV ORGANA 

 

Skupna občinska uprava občin Dolenjske (v nadaljnjem besedilu: SOU OD) je bila ustanovljena z Odlokom o ustanovitvi skupne občinske uprave občin Dolenjske (Uradni list RS, št. 56/2019) za skupno opravljanje nalog občinskega inšpekcijskega nadzorstva, občinskega redarstva, pravne službe, občinskega odvetništva, notranje revizije, proračunskega računovodstva, varstva okolja, urejanja prostora, civilne zaščite, požarnega varstva in urejanja prometa.

Občine ustanoviteljice SOU OD so Mestna občina Novo mesto, Občina Trebnje, Občina Straža, Občina Mokronog-Trebelno in Občina Mirna.

Temeljno poslanstvo SOU OD je strokovno, učinkovito in zakonito delovanje na vseh področjih nalog, katere so občine ustanoviteljice SOU OD prenesle v SOU OD. Cilj SOU OD je v čim večji meri zmanjševati nepravilnosti na terenu, prispevati k urejenosti okolja ter posledično vplivati na večjo varnost in zadovoljstvo občanov. SOU OD si bo s kakovostnim in odgovornim delom prizadevala za uresničevanje potreb občanov.

 

  • DELOVNA PODROČJA 

 

  • Medobčinski inšpektorat in medobčinsko redarstvo

 

Medobčinski inšpektorat nadzoruje izvajanje predpisov občin ustanoviteljic SOU OD in izvajanje državnih predpisov, ki pooblaščajo občinsko inšpekcijo za nadzor. Občinska inšpekcija tako izvaja nadzor nad določenimi zakonskimi obveznostmi na področju varstva okolja, na področju javnih gospodarskih služb, na področju varstva občinskih cest in nekategorizanih cest, ki se uporabljajo v javnem prometu, javnih površin, na področju urejanja prostora in graditve objektov ter na področju taks.

Medobčinsko redarstvo nadzoruje izvajanje predpisov občin ustanoviteljic SOU OD in izvajanje državnih predpisov na področju urejanja prometa, varstva cest, javnih poti in rekreacijskih površin, varstva naravne in kulturne dediščine, varstva okolja, na področju javnega reda in mira in na področju skrbi za javno premoženje.

 

  • Pravna služba

 

Naloge pravne službe so izvajanje skupnih in pravnih zadev za SOU OD in izvajanje nalog pravnega področja posameznim občinam ustanoviteljicam SOU OD glede na njihove potrebe.

 

  • Urejanje prometa

 

Naloge na področju urejanja prometa so sodelovanje pri pripravi programskih usmeritev na področju urejanja prometa, določitev prometnih ureditev ter sodelovanje glede umestitve prometnega režima v prostor, načrtovanje prometne signalizacije in prometne opreme na občinskih cestah, koordiniranje in sodelovanje s sveti za preventivo in vzgojo v cestnem prometu in drugimi organi, ki delujejo na strokovnem področju, sodelovanje pri pripravi obč. predpisov za strokovno področje ter vodenje upravnih postopkov na področju prometa.

 

  • Civilna zaščita in požarno varstvo

 

SOU OD bo za vse občine ustanoviteljice SOU OD izvajala upravne in strokovne naloge na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter požarnega varstva, skladno s pristojnostmi občin.

 

  • SEZNAM PREDPISOV (klik in se odpre povezava)

 

  • OBRAZCI 

Prijava pobuda Medobčinskemu inšpektoratu

Zahteva za dostop informacij javnega značaja_obrazec

Splošne informacije glede prijave