Varstvo osebnih podatkov

Župan Občine Trebnje je na podlagi 37. člena Splošne uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov; v nadaljevanju: uredba) s sklepom št. 071-2/2018 z dne 24. 5. 2018 za pooblaščeno odgovorno osebo za varstvo osebnih podatkov imenoval mag. Klavdijo Tahan, univ. dipl. prav., zaposleno v Oddelku za splošne zadeve Občine Trebnje.