Varstvo osebnih podatkov

Številka: 071-2/2018

Datum: 24. 5. 2018

 

 

 

 

 

Župan Občine Trebnje Alojzij Kastelic na podlagi 37. člena Splošne uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov; v nadaljevanju: uredba) izdaja

 

SKLEP

 

O IMENOVANJU POOBLAŠČENE OSEBE ZA VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

 

  1. Za pooblaščeno odgovorno osebo za varstvo osebnih podatkov imenujem

mag. Klavdijo Tahan, univ. dipl. prav., zaposleno na delovnem mestu št. 4 (višji svetovalec) v Oddelku za splošne zadeve Občine Trebnje.

  1. Imenovanje učinkuje z dnem izdaje tega sklepa.
  2. Naloge pooblaščene odgovorne osebe izhajajo iz uredbe ter veljavne zakonodaje s področja varstva osebnih podatkov.

 

 

O b r a z l o ž i t e v:

 

Uredba v 37. členu določa, damora obdelovalec oziroma upravljavec pod določenimi pogoji imenovati pooblaščeno odgovorno osebo za varstvo osebnih podatkov.

 

Uredba določa naslednje vsebinske zahteve, ki jih upravljavec z izdajo predmetnega sklepa tudi izpolnjuje.

 

Peti odstavek 37. člena uredbe določa:  “Pooblaščena oseba za varstvo podatkov se imenuje na podlagi poklicnih odlik in zlasti strokovnega znanja o zakonodaji in praksi na področju varstva podatkov ter zmožnosti za izpolnjevanje nalog iz člena 39.”

 

Drugi, tretji in šesti odstavek 38. člena uredbe določajo: “Upravljavec in obdelovalec pooblaščeni osebi za varstvo podatkov pomagata pri opravljanju nalog iz člena 39, tako da zagotovita sredstva, potrebna za opravljanje teh nalog, in dostop do osebnih podatkov in dejanj obdelave, ter ohranjanje njenega strokovnega znanja.

 

Upravljavec in obdelovalec zagotovita, da pooblaščena oseba za varstvo podatkov pri opravljanju teh nalog ne prejema nobenih navodil. Pooblaščena oseba za varstvo podatkov ne sme biti razrešena ali kaznovana zaradi opravljanja svojih nalog. Pooblaščena oseba za varstvo podatkov neposredno poroča najvišji upravni ravni upravljavca ali obdelovalca.

 

Pooblaščena oseba za varstvo podatkov lahko opravlja druge naloge in dolžnosti. Upravljavec ali obdelovalec zagotovi, da zaradi vsakršnih takih nalog in dolžnosti ne pride do nasprotja interesov.”

 

Skladno z navedenimi določili uredbe je upravljavec ocenil, da je javna uslužbenka Klavdija Tahan usposobljena za tovrstno imenovanje, kot izhaja iz izreka tega sklepa.

Imenovanje učinkuje z dnem izdaje predmetnega sklepa.

 

Iz zgoraj povzetih določb uredbe izhajajo bistvene naloge javne uslužbenke, ki jih prevzema z imenovanjem, prav tako pa upravljavec soglaša, da javni uslužbenki za opravljanje nalog pooblaščene odgovorne osebe za varstvo osebnih podatkov omogoča, da je pri svojem delu nepristranka in neodvisna ter da lahko nemoteno opravlja vse naloge, ki jih določa uredba ter druga veljavna zakonodaja s področja varovanja osebnih podatkov.

 

 

 

Alojzij Kastelic l.r.

ŽUPAN

 

 

 

Vročiti:

-       Pooblaščeni osebi za varstvo osebnih podatkov - osebno po ZUP

 

Objaviti:

-       Spletna stran Občine Trebnje