Uredništvo Glasila občanov občine Trebnje

Programsko vsebino in programsko zasnovo občinskega glasila »Glasilo občanov«, izdajatelja in sedež glasila, sestavo Uredniškega sveta, njegovo imenovanje, obveznosti in odgovornosti uredniškega sveta, vire financiranja ter splošne etične norme uredniškega sveta (kodeks) določa Odlok o izdajanju občinskega glasila »Glasilo občanov« (Uradni list Republike Slovenije, št. 99/2013-UPB).

Uredniški svet Glasila občanov (2022-2026):

Zap. št.

Ime in Priimek

Funkcija

1.

Vanja Kovačič

odgovorna urednica

2.

Tanja Benedik 

namestnica urednice

3.

Petra Pust

članica

4.

Anže Kepa

član

5.

Vanja Štrumbelj 

članica

6.

Milan Žnidaršič

član

7.

Vida Hočevar

članica

8.

Danica Grandovec - OU

članica


Naslov:
 Uredništvo Glasila občanov občine Trebnje, Goliev trg 4, 8210 Trebnje

Ustanovitelj in izdajatelj: Občina Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje

Lektorica: Brigita Praznik Lokar

Oblikovanje in prelom: Piktogram, d.o.o. 

Tisk: Para - d.o.o., Ljubljana 

Naklada: 4950 izvodov, ki se razdelijo brezplačno vsem gospodinjstvom in podjetjem v občini Trebnje.

Uredništvo si pridržuje pravico do objave, neobjave, delne objave ali krajšanja nena­ročenih prispevkov v skladu s prostorskimi možnostmi in uredniško politiko. Prosimo, da posamezni prispevki ne obsegajo več kot 1000 znakov s presledki in fotografijo v for­matu JPG ali podobno. Fotografij neprimerne kakovosti za tisk ne bomo objavili, prav tako ne bomo objavili fotografij, pripetih v progra­mu Word zaradi slabe resolucije. Po odloku Ustavnega sodišča Republike Slovenije, mo­rajo politične stranke plačati objavljene član­ke po rednem ceniku. Prosimo, da s polnim imenom in priimkom navedete tudi avtorja prispevka in avtorja fotografije. Uredništvo si pridržuje pravico, da prispevkov, ki ne bodo podpisani s polnim imenom avtorjev, ne objavi.

V Glasilu občanov lahko brezplačno objavimo zahvalo ob smrti pokojnih občank ali občanov občine Trebnje v obsegu 800 znakov s presledki. Spominskih objav ob obletnicah smrti ne objavljamo. Poslanih slik za objavo ne vračamo.

V Glasilu občanov proti plačilu, v skladu s sprejetim cenikom, objavljamo tudi oglase, ki so pripravljeni za tisk, torej oblikovani in v primernih formatih: PDF v kakovosti za tisk in CMYK-formatu. Če kakovost ne bo ustrezna, bomo objavo oglasa zavrnili. Naročnik oglasa je dolžan spoštovati avtorske pravice glede uporabe fotografij in besedila v v oglasnih sporočilih. Oglasi niso lektorirani.

Prispevke lahko pošljete po elektronski pošti na naslov: glasilo.obcanov.trebnje@gmail.com

Roki za oddajo prispevkov in izidi v letu 2023:

2023 Rok za oddajo člankov

Izid GO

FEBRUAR /189
PETEK, 3. 2. 2023

SREDA, 15. 2. 2023

MAREC/190
 PETEK, 3. 3. 2023

 SREDA, 15.3.2023

APRIL/191
 PETEK, 7. 4. 2023

 SREDA, 19. 4. 2023

MAJ/192

 PETEK, 5. 5. 2023

 SREDA, 17. 5. 2023

JUNIJ/193

 PETEK, 2. 6. 2023

SREDA, 14. 6. 2023 

JULIJ/AVGUST/194

 PETEK, 7. 7. 2023

 SREDA, 19. 7. 2023

SEPTEMBER/195

 PETEK, 1. 9. 2023

 SREDA, 13. 9. 2023

OKTOBER/196

 PETEK, 6. 10. 2023

 SREDA, 18. 10. 2023

NOVEMBER/197  PETEK, 3. 11. 2023

 SREDA, 15. 11. 2023

DECEMBER/198  PETEK, 1. 12. 2023

 SREDA, 13. 12. 2023

 

Prispevki, ki jih bomo v uredništvo prejeli po določenih datumih, bodo uvrščeni v naslednjo številko, če bodo še aktualni.