Veljavni prostorski akti

PROSTORSKI AKTI, KI VELJAJO NA OBMOČJU OBČINE TREBNJE: 

Občinski prostorski načrt:

Občinski podrobni prostorski načrt:

 • Odlok o OPPN za stanovanjsko sosesko DTR-016 SS Trebnje (Uradni list RS, št.: 44/14)

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2014-01-1816/odlok-o-obcinskem-podrobnem-prostorskem-nacrtu-za-stanovanjsko-sosesko-dtr-016-ss-v-trebnjem

 • Odlok o zazidalnem načrtu za območje T 6-2 "Obrtna cona Trebnje" (Skupščinski Dolenjski list, št. 10/89 in Uradni list RS, št. 53/01, 104/11, 84/12)

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/1993-01-2503/odlok-o-spremembi-zazidalnega-nacrta-t6-2---obrtna-cona-trebnje

 • Odlok o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta Cviblje (Uradni list RS, št. 109/05, 76/08, 51/09-popr., in 39/15)

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2015-01-1673/odlok-o-spremembah-in-dopolnitvah-zazidalnega-nacrta-cviblje

 • Odlok o zazidalnem načrtu »Stari trg "DSO"« (Uradni list RS, št. 91/02, 84/06 in 75/10)

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2010-01-4112/odlok-o-spremembah-in-dopolnitvah-odloka-o-zazidalnem-nacrtu-stari-trg---dso

 • Odlok o zazidalnem načrtu Industrijska “trgovska“ podjetniška cona Trebnje“ 1. faza (Uradni list, št. 65/02)

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2002-01-3165/odlok-o-zazidalnem-nacrtu--industrijska---trgovska---podjetniska-cona-trebnje----1--faza

 • Odlok o zazidalnem načrtu Pavlinov hrib Stari trg (1.faza) (Skupščinski Dolenjski list, št. 9/90).
 • Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za šolski kompleks Dolenja Nemška vas (Uradni list RS, št. 48/08)

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2008-01-2099/odlok-o-obcinskem-podrobnem-prostorskem-nacrtu-za-solski-kompleks-dolenja-nemska-vas

 • Odlok o občinskem podrobnem načrtu za kamnolom Vrhpeč (Uradni list RS, št. 68/09)

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2009-01-3101/odlok-o-obcinskem-podrobnem-prostorskem-nacrtu-za-kamnolom-vrhpec

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2013-01-0423/odlok-o-obcinskem-podrobnem-prostorskem-nacrtu-za-industrijsko-cono-trebnje

 • Odlok o ureditvenm načrtu deponije komunalnih odpadkov Globoko v občini Trebnje (Skupščinski Dolenjski list, št. 16/90)
 • Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko sosesko DTR-016 SS v Trebnjem (Uradni list RS, št. 44/14)
 • Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za poslovni kompleks ŠEN-004 IG v Šentlovrencu (Uradni list RS, št. 63/14)

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2014-01-2688/odlok-o-obcinskem-podrobnem-prostorskem-nacrtu-za-poslovni-kompleks-sen-004-ig-v-sentlovrencu

 • Odlok  o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za »stanovanjsko sosesko v vasi Dobrava (DOB-015 SS)« (Uradni list RS, št. 17/15)

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2015-01-0673/odlok-o-obcinskem-podrobnem-prostorskem-nacrtu-za-stanovanjsko-sosesko-v-vasi-dobrava-dob-015-ss

 • Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za GOSPODARSKO CONO ČATEŽ  (Uradni list 49/2016)

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2016-01-2165/odlok-o-obcinskem-podrobnem-prostorskem-nacrtu-za-gospodarsko-cono-catez

 • OPPN za poslovno – logistično cono Bič (Bič-003)-južni del (Uradni list RS, št. 57/2016)

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2016-01-2472/odlok-o-obcinskem-podrobnem-prostorskem-nacrtu-za-poslovno---logisticno-cono-bic-bic-003-ig---juzni-del

 • Občinski podrobni prostorski načrt za sanacijo neskladnih in nelegalnih gradenj na območju občine Trebnje (Uradni list RS, št. 14/18)

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-0623/odlok-o-obcinskem-podrobnem-prostorskem-nacrtu-za-sanacijo-neskladnih-in-nelegalnih-gradenj-na-obmocju-obcine-trebnje

 • Občinski podrobni prostorski načrt za območje objekta VTD na Čatežu (Uradni list RS, št. 14/18)

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-0622/odlok-o-obcinskem-podrobnem-prostorskem-nacrtu-za-obmocje-objekta-vtd-na-catezu

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-0621/odlok-o-obcinskem-podrobnem-prostorskem-nacrtu-za-trgovsko-industrijsko-cono-trebnje-1--faza

Državni prostorski načrt: