Obrazci in vloge

Spodnje obrazce lahko snamete (levi miškin gumb + shrani/save), jih izpolnite ročno ali na računalniku ter osebno ali po priporočeni pošti pošljete na naslov OBČINA TREBNJE, GOLIEV TRG 5, 8210 TREBNJE.

Vlogo lahko oddate tudi prek elektronskega naslova .

Za ogled obrazcev v pdf formatu morate imeti nameščen brezplačen pregledovalnik Adobe Acrobar Reader

Uporabniki storitev, ki so plačljive, plačajo upravno takso:

  • s plačilno kartico v sprejemni pisarni Občine Trebnje ali
  • s plačilom na TRR, in sicer na številko: SI56 013300100016133 sklic / (v sprejemno pisarno občine dostavite dokazilo o plačilu upravne takse),
  • s plačilom preko spletnih bank (Klik) na zgoraj navedeni transakcijski račun Občine (v sprejemno pisarno občine dostavite dokazilo o plačilu upravne takse).

OBRAZCI IN VLOGE
Oddelka za okolje, prostor in infrastrukturo

Vloga za izdajo podatkov iz uradnih evidenc o datumu spremembe namembnosti zemljišča  
Pobuda za spremembo namenske rabe zemljišča-sprememba prostorskih aktov  
Vloga za izdajo dovoljenja za začasno ali občasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom  
Vloga za izdajo dovoljenja za dela na cestah  
Vloga za izdajo soglaja za posege v varovalne pasove občinskih cest  
Vloga za odmero komunalnega prispevka  
Vloga za izdajo lokacijske informacije  
Pobuda za izvedbo postopka lokacijske preveritve  
Vloga za izdajo dovoljenja za zaporo ceste  
Vloga za subvencioniranje stroškov prevoza pitne vode  
Vloga za pridobitev dovoljenja za postavitev, ureditev in vzdrževanje obvestilnega mesta  
Vloga za odmero občinske takse oz.za oprostitev plačila občinske takse za uporabo obvestilnega mesta  
Vloga za povrnitev stroškov zamenjave osebnih dokumentov ob preimenovanju naselja  
Vloga za petletno oprostitev plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča  
Vloga za izdelavo OPPN za sanacijo nelegalnih in neskladnih gradenj  
Vloga za potrdilo o namenski rabi zemljišča (PDF)  
Vloga za potrdilo o namenski rabi zemljišča (DOCX)  
Zahteva za izdajo projektnih in drugih pogojev (PDF)  
Zahteva za izdajo projektnih in drugih pogojev (DOCX)  
Zahteva za izdajo mnenja (PDF)  
Zahteva za izdajo mnenja (DOCX)