Daljinsko ogrevanje

Izvajalec javne službe daljinskega ogrevanja na območju občine Trebnje je javno podjetje Komunala Trebnje d.o.o.  
 
Območje izvajanja javne službe pa obsega sledeče objekte:
– Občine Trebnje na naslovu Goliev trg 5, Trebnje,
– Osnovne šole Trebnje na naslovu Kidričeva ulica 11, Trebnje,
– Javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtec Mavrica Trebnje na naslovu Slakova ulica 5, Trebnje,
– Javnega zavoda Center za izobraževanje in kulturo Trebnje na naslovu Kidričeva ulica 2, Trebnje,
– Javnega zavoda Zdravstveni dom Trebnje na naslovu Goliev trg 3, Trebnje,
– večnamenski objekt Občine Trebnje na naslovu Goliev trg 1, Trebnje,
– večnamenski objekt Občine Trebnje na naslovu Goliev trg 9 ter Kolodvorska ulica 1, Trebnje.
 
Naloge izvajalca pri izvajanju te javne službe so in bodo zlasti:
– izgradnjo kotlovnice na lesno biomaso,
– zanesljivo, varno in učinkovito proizvodnjo toplote iz lesne biomase oziroma drugih obnovljivih virov energije za daljinsko ogrevanje. Uporaba drugih virov energije (npr. fosilnih goriv) ni dovoljena, razen v izjemnih primerih, da se zagotovi nemoteno izvajanje javne službe in le začasno,
– izgradnjo toplovodnega omrežja za daljinski sistem ogrevanja na lesno biomaso do uporabnikov toplotne energije,
– zanesljivo, varno in učinkovito distribucijo toplote,
– redno pregledovanje delovanja objektov in naprav,
– vsa potrebna vzdrževalna dela oziroma strokovni nadzor nad delovanjem omrežja,
– intervencije na objektih in napravah,
– vodenje katastra distribucijskega omrežja in naprav s katerimi izvaja javno službo,
– nediskriminatorno obravnavanje uporabnikov.

 

Odlok o načinu opravljanja izbirne lokalne gospodarske javne službe daljinskega ogrevanja v Občini Trebnje