Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

SPVCP je organ lokalne skupnosti, ki ga sestavljajo predstavniki občinskega sveta ter predstavniki uporabnikov in izvajalcev nalog s področja preventive in vzgoje v cestnem prometu z območja občine. SPVCP Trebnje je bil ustanovljen na podlagi 22. člena Zakona o varnosti cestnega prometa in Statuta Občine Trebnje.

SPVCP načrtuje in usklajuje naloge preventive in vzgoje v cestnem prometu na lokalni ravni na območju Občine Trebnje. Skupaj SPVCP sestavlja osem članov oziroma članic. Nadalje SPVCP ocenjuje stanje varnosti v cestnem prometu na lokalni ravni, predlaga občinskemu svetu v sprejem programe za varnost cestnega prometa in ustrezne ukrepe za njihovo izvajanje, koordinira izvajanje nalog na podlagi programov za varnost cestnega prometa na lokalni ravni, predvsem pa skrbi za izvajanje prometne vzgoje, dodatno izobraževanje in obveščanje udeležencev cestnega prometa, izdajanje in razširjanje prometno vzgojnih publikacij in drugih gradiv, pomembnih za preventivo in vzgojo v cestnem prometu na lokalni ravni. 

Člani SPVCP:

1.

Mirko Gliha,  predstavnik Občinskega sveta

2.

Robert Pavlin, predstavnik Komunale Trebnje d.o.o.

3.

Janez Mirtič, predstavnik PP Trebnje

4.

Maša Rakuš Dobnik, predstavnica občanov

5.

Franci Kravcar, predstavnik javnega zavoda vzgoje in izobraževanja

6.

Jože Trlep,  predstavnik Zveze šoferjev in avtomehanikov

7.

Anton Dim,  predstavnik Avto-moto zveze

8.

Zdenko Šalda, predstavnik Zdravstvenega doma Trebnje