Občinska volilna komisija in POVK

OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA (OVK)


Občina ima občinsko volilno komisijo kot samostojni občinski organ, ki v skladu z zakonom o lokalnih volitvah in drugimi predpisi ter splošnimi akti občine skrbi za izvedbo volitev in referendumov ter varstvo zakonitosti volilnih postopkov.

Občinska volilna komisija:

  1. skrbi za zakonitost volitev v občinski svet;
  2. potrjuje posamične kandidature oziroma liste kandidatov in sestavlja sezname kandidatov oziroma list kandidatov;
  3. določa volišča;
  4. imenuje volilna odbore;
  5. ugotavlja rezultate glasovanja in razglasi, kateri člani občinskega sveta so izvoljeni ter daje poročila o izidu volitev;
  6. opravlja in vodi neposredno tehnično delo v zvezi z volitvami;
  7. opravlja druge naloge, ki jih določa ta zakon.

Člani Občinske volilne komisije

Predsednica 

Monika Mežan, Dol. Ponikve 5, 8210 Trebnje

Namestnik predsednice

Alojz Ratajc, Vina gorica 24, 8210 Trebnje

Član

Robert Pavc, Prešernova ulica 16, 8210 Trebnje

Namestnica člana

Špela Sila, Štefan pri Trebnjem 32, 8210 Trebnje

Članica

Vanja Jakopin, Glavarjeva ulica 17, 8210 Trebnje

Namestnik članice

Primož Kozlevčar, Medvedjek 18, 8213 Veliki Gaber

Članica

Renata Kaplan, Dolenjska ulica 2, 8210 Trebnje

Namestnica članice

Mojca Pekolj, Breza 25, 8210 Trebnje

Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Trebnje (Uradni list Republike Slovenije, št. 14/2019)
Sklep o dopolnitvi Sklepa o imenovanju Občinske volilne komisije Trebnje (Uradni list Republike Slovenije, št. 16/19)
Sklep o imenovanju nadomestnega člana Občinske volilne komisije Trebnje (Uradni list RS. št. 12/22)

 


Za volitve članov občinskega sveta – predstavnikov romske skupnosti se imenuje 
posebna občinska volilna komisija.

Člani Posebne občinske volilne komisije

Predsednik

Andrej Miklič, Gubčeva cesta 9, 8210 Trebnje

Namestnica predsednika

Suzana Perko, Lukovek 51, 8210 Trebnje

Članica

Marija Hočevar, Vejar 74, 8210 Trebnje

Namestnica članice

Nataša Hočevar, Vejar 74, 8210 Trebnje

Članica

Andrejka Jevnikar, Vrhovo pri Šentlovrencu 8, 8212 Velika Loka

Namestnica članice

Vesna Smolič, Knežja vas 13, 8211 Dobrnič

Član

Janez Drenik, Stari trg 33 a, 8210 Trebnje

Namestnik člana

Marjan Poljanc, Dečja vas 23, 8210 Trebnje

Sklep o imenovanju Posebne občinske volilne komisije Trebnje (Uradni list Republike Slovenije, št. 14/2019)