Občinska volilna komisija in POVK

OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA (OVK)

Občina ima občinsko volilno komisijo kot samostojni občinski organ, ki v skladu z zakonom o lokalnih volitvah in drugimi predpisi ter splošnimi akti občine skrbi za izvedbo volitev in referendumov ter varstvo zakonitosti volilnih postopkov.

Občinska volilna komisija:

1.      skrbi za zakonitost volitev v občinski svet;
2.      potrjuje posamične kandidature oziroma liste kandidatov in sestavlja sezname kandidatov oziroma list kandidatov;
3.      določa volišča;
4.      imenuje volilna odbore;
5.      ugotavlja rezultate glasovanja in razglasi, kateri člani občinskega sveta so izvoljeni ter daje poročila o izidu volitev;
6.      opravlja in vodi neposredno tehnično delo v zvezi z volitvami;
7.      opravlja druge naloge, ki jih določa ta zakon.

 

Na podlagi 33., 35. in 38. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08 in 83/12) ter na osnovi 17. člena Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 29/14 in 65/14 – popr.) je Občinski svet Občine Trebnje na 3. redni seji dne 27. 2. 2019 sprejel

S K L E P 
o imenovanju Občinske volilne komisije Trebnje

1.

V občinsko volilno komisijo se imenujejo:

I. za predsednico: Moniko Mežan, Dol. Ponikve 5, 8210 Trebnje,

za namestnika predsednika: Alojz Ratajc, Vina gorica 24, 8210 Trebnje,

II. za člana: Robert Pavc, Prešernova ulica 16, 8210 Trebnje,

za namestnico člana: Špela Sila, Štefan pri Trebnjem 32, 8210 Trebnje,

III. za članico: Vanja Jakopin, Glavarjeva ulica 17, 8210 Trebnje,

za namestnika članice: Primož Kozlevčar, Medvedjek 18, 8213 Veliki Gaber,

IV. za članico: Renata Kaplan, Dolenjska ulica 2, 8210 Trebnje,

za namestnico članice: Mojca Pekolj, Breza 25, 8210 Trebnje.

2.

Mandat članov občinske volilne komisije traja štiri leta.

3.

Sedež občinske volilne komisije je v prostorih Občine Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje.

4.

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

Št. 040-1/2019

Trebnje, dne 28. februarja 2019

 

Župan 
Občine Trebnje 
Alojzij Kastelic l.r.


 

POSEBNA OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA (POVK)