Občinska volilna komisija in POVK

OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA (OVK)


Občina ima občinsko volilno komisijo kot samostojni občinski organ, ki v skladu z zakonom o lokalnih volitvah in drugimi predpisi ter splošnimi akti občine skrbi za izvedbo volitev in referendumov ter varstvo zakonitosti volilnih postopkov.

Občinska volilna komisija:

  1. skrbi za zakonitost volitev v občinski svet;
  2. potrjuje posamične kandidature oziroma liste kandidatov in sestavlja sezname kandidatov oziroma list kandidatov;
  3. določa volišča;
  4. imenuje volilna odbore;
  5. ugotavlja rezultate glasovanja in razglasi, kateri člani občinskega sveta so izvoljeni ter daje poročila o izidu volitev;
  6. opravlja in vodi neposredno tehnično delo v zvezi z volitvami;
  7. opravlja druge naloge, ki jih določa ta zakon.

Člani Občinske volilne komisije

Predsednik

Boštjan Kovič

Namestnik predsednika

Andrej Miklič

Članica

Majda Gazvoda

Namestnica članice

Sonja Lobe

Članica

Nataša Verbič

Namestnica članice

Nada Pepelnak

Član

Igor Sinur

Namestnik člana

Robert Pavc

Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Trebnje (Uradni list Republike Slovenije, št. 30/23)

Za volitve članov občinskega sveta – predstavnikov romske skupnosti se imenuje posebna občinska volilna komisija.

Člani Posebne občinske volilne komisije

Predsednica

Tajana Stipan

Namestnica predsednice

mag. Klavdija Tahan Križman

Članica

Anja Hočevar

Namestnica članice

Karmen Rogelj

Član

Franc Mulh

Namestnica člana

Vesna Glivar

Član

Gašper Kek

Namestnik člana

Maksim Miklič

Sklep o imenovanju Posebne občinske volilne komisije Trebnje (Uradni list Republike Slovenije, št. 42/23)