Gradovi in grajske razvaline

Trebanjski grad

Trebanjski grad (Treffen) stoji na gričku pod Bukovjem na desnem bregu reke Temenice. Zgrajen je bil okoli leta 1000, prvič pa se omenja leta 1386 kot turn ze Treuen. V začetku so ga upravljali oglejski fevdalni trebanjski vitezi Treuni (imenovani tudi Treffni), pozneje so imeli gospoščino v fevdu grofje Ortenburžani, od 2. polovice 14. stoletja dokler niso izumrli pa celjski grofje in po letu 1456 deželni knezi Habsburžani. Leta 1452 ga je kupil vitez Ludvik Kozjak,  leta 1488 metliški glavar Sigmund pl. Pyrsch, Krištof pl. Altenhau pa ga je pridobil leta 1504. Zatem se je zvrstilo več lastnikov. Leta 1799 je grad kupil Janez Nepomuk Baraga, oče škofa Friderika Ireneja Barage, ki ga je leta 1812 kot petnajstletnik podedoval in ga nato odstopil sestri Amaliji oz. svaku Jožefu Gresslu.

Graščina Mala Loka

Na razgledni vzpetini nad Temenico ob istoimenskem naselju severno od Trebnjega stoji graščina Mala Loka (Kleinlckh), ki je ena redkih na Dolenjskem, ki je preživela pustošenje v času okupacije. 

Razvaline gradu Kozjak

Razvaline gradu Kozjak (Kosieck) se nahajajo na vrhu 456 m visokega hriba Kozjek nad vasjo Dolenje Selce pri Dobrniču. Grad je bil domovanje vitezov Kozjakov, omenjenih v 13.  stoletju. Sprva je posest sodila pod šumberško gospostvo, po letu 1250 pa so goriški grofje dali pozidati grad in kozjaška gospoščina se je izločila iz Šumberka. Rodbina je bila pomembna in številna, saj so Kozjaki omenjeni kot kastelani na več gradovih (Črnomelj, Mirna, Mehovo, Kostanjevica, Trebnje, Samobor, itd).

Razvaline gradu Šumberk

Grad Šumberk (Schonenberch) je sodil med najstarejše gradove na Kranjskem, danes pa o njem pričajo le še razvaline na 540 metrov visokem hribu nad vasjo Gorenji Podšumberk severno od Žužemberka. V zgodovinskih listinah se grad posredno prvič omenja leta 1141, zgradili pa so ga morda že pred ali pa kmalu po letu 1106. Kot grad je izrecno omenjen v zgodovinskem viru šele leta 1266 kot castrum Schonenberch.